Noson Lobscows

Noson Lobscows ac Atgofion Mawrth 1995


Ar ddiwedd mis Ionawr cafwyd noson hynod o ddiddorol yng Ngwesty Tregwylan. Daeth oddeutu 70
 o wahoddedigion yngyd i fwynhau bwyd blasus, sgwrsio a rhannu hen atgofion.Roedd amryw wedi dod a hen luniau diddorol, mapiau, cardiau post a darnau wedi eu torri allan o hen bapurau newydd, yn enwedig rhai oedd yn son am y llanw mawr ym 1927. Roedd un cerdyn post yno oedd wedi ei anfon at y cigydd yn Harlech yn y 40au, yn gofyn iddo fynd i ladd mochyn y dydd Iau nesaf!


Cafwyd sgwrs fer gan y Dr Lewis Lloyd ar hanes yr ardal, gan gynnwys adeiladu llongau ar y Traeth Bach, a bywyd Lewis Holland Thomas, Caerffynnon. David a Falmai Edwards oedd yn gyfifol am y bwyd. Diolchwyd i bawb am noson ddifyr gan y Parch.Robert Hughes. Ef hefyd oedd yn gyfrifol am drefnu'r noson. Dymunwn ddiolch yn fawr iawn i berchnogion Tregwylan am eu haelioni. Gwnaed elw sylweddol o'r noson, a throsglwyddwyd £84 yr un i Ysbyty Bron y Garth, a'r Hosbis yn y cartref.