Cyfleusterau Ardal Talsarnau

Cyfleusterau

Ardal Talsarnau

Mae ardal Talsarnau yn cynnwys pentref Talsarnau, Llandecwyn i’r gogledd a Glan y Wern a’r Ynys i’r de. Mae poblogaeth yr ardal rywle tua 600 o oedolion a thua 60 o blant a phobl ifanc.

Mae canran helaeth o’r boblogaeth yn Gymraeg neu’n ddwyieithog er bod cynnydd eithaf sylweddol yn y bobl sydd wedi symud i’r ardal yn y deng mlynedd diwethaf. Calondid yw gweld mai Cymry lleol sydd wedi codi’r tai diweddaraf ar gyrion y pentref.

Yn y pentref ei hun roedd siop oedd hefyd yn Swyddfa Bost. Bellach mae hon hefyd wedi cau ers 2009. Mae colli'r siop a'r post yn golled fawr. Cynnigir gwasanaeth post yn y Neuadd Gymuned bob pnawn Llun a Iau rhwng 1.00 a 3.00 o'r gloch. Drws nesaf i’r siop mae’r dafarn – Y Ship Aground a’r garej sydd yn arbenigo mewn gwerthu ceir Honda. Dros y ffordd i’r garej mae Eglwys Crist – Yr Eglwys yng Nghymru. Yng nghanol y pentref mae Capel Newydd – capel Yr Efengylwyr wedi ei leoli ar hen safle Siop y Co-op. Ar gyrion y pentref i’r gorllewin mae gorsaf tren lein y Cambrian gyda rhyw ddeg o drenau’r diwrnod.

Ar y cyrion i’r cyfeiriad arall mae’r Motel, a'r Ysgol Gynradd a’r Neuadd Gymuned – yn rhannu’r un safle. Cynigir addysg i blant rhwng 4 ag 11oed yn yr ysgol gyda dau o athrawon llawn amser. Ar hyn o bryd mae tua 40 o blant yn yr ysgol.

Mae’r Neuadd Gymuned yn cynnig gwahanol wasanaethau ac adnoddau i gymuned Talsarnau ac i ardal ehangach Cylch Ardudwy. Mae ynddi neuadd helaeth all eistedd 150 o bobl yn hwylus ac yn ardderchog ar gyfer cyngherddau, nosweithiau cymdeithasol ac ati. Mae cryn ddefnydd o’r neuadd yn ddyddiol gan grwpiau megis Grwp Ti a Fi ar gyfer y mamau a’u plant bach. Grwp Meithrin i blant ychydig yn hyn. Ceir ynddi ddosbarthiadau megis dysgu Cymraeg i oedolion, dosbarth Sbaeneg, dosbarthiadau amrywiol Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu. Mae grwp yn cyfarfod yn wythnosol i ddawnsio llinell, mae cor merched yn ymarfer yn wythnosol a chriw hyn yn mynychu'r dosbarth Pilates i ystwytho'r corff. Mae'r neuadd hefyd yn gartref i wahanol bwyllgorau megis Pwyllgor Rheoli'r Neuadd, Cyngor Cymuned ac yma y bydd Merched y Wawr yn cyfarfod yn fisol.

Gwneir cryn ddefnydd o’r neuadd at ddibenion cymdeithasol megis Clwb y Werin lle ceir aelodau hyn yr ardal yn cyfarfod yn rheolaidd ar brynhawniau Llun. Mae ystafell arbennig i Snwcer ac ynddi ddau fwrdd. Daw nifer at ei gilydd i chwarae ac mae tim lleol yn chwarae yn y gynghrair.