Mai 2021

COFNODION CYNGOR CYMUNED TALSARNAU A GYNHALIWYD YN YSTAFELL SNWCER Y NEUADD BENTREF, TALSARNAU AM 7.30 O’R GLOCH 17.5.21

YMDDIHEURIADAU

Dim.

PRESENNOL

Cyng. Eifion Williams (Cadeirydd), John Richards (Is-Gadeirydd), Ann Jones, Dewi Tudur Lewis, Eluned Williams, Gwenda Griffith, Owen Lloyd Roberts, Margaret Roerts, Ffion Williams.

DATGAN BUDDIANT

Nid oedd neb yn datgan buddiant ar unrhyw fater.

COFNODION

Derbyniwyd cofnodion o gyfarfod Mawrth 15ed 2021 fel rhai cywir.

MATERION YN CODI

Ethol Swyddogion am y flwyddyn 2021/22:-

Cadeirydd:- Cyng. John Richards

Is-Gaderiydd:- Cyng. Owen Lloyd Roberts

Wrth ymadael ar Gadair diolchodd y cyn-Gadeirydd i’w gyd Gynghorwyr am eu cymorth yn ystod y ddwy flynedd diwethaf ag am y fraint o gael bod yn Gadeirydd yn Cyngor unwaith yn rhagor. Hefyd diolchodd i’r Clerc am ei holl waith a dymunodd yn dda i’r Cadeirydd newydd. Wrth gymeryd y Gadair diolchodd y Cadeirydd i’r cyn Gadeirydd am ei waith diflino i’r Cyngor ar hyd y ddwy flynedd diwethaf ag hefyd diolchodd i’w gyd Gynghorwyr am y fraint o gael ei ethol yn Gadeirydd am y flwyddyn i ddod.

Cynllun Cyllideb

Adroddwyd bod £16,080.60 wedi cael ei wario yn y flwyddyn ariannol diwethaf i fyny at 31ain o Fawrth 2021 a bod hyn yn £22,980.82 o wariant yn llai na oedd wedi cael ei glustnodi yn y gyllideb am y flwyddyn. ‘Roedd hyn yn bennaf oherwydd bod y Cyngor wedi clustnodi £10,000 ar gyfer datblygiad maes parcio Cilfor a nid oedd hwn wedi cael ei wario eto. Hefyd ‘roedd dim llawer o warinat wedi bod hefo cynnal a chadw y cae chwarae (wedi clustnodi £5,000 a ddim gwariant wedi bod), ddim wedi rhoi gymaint o gyfraniadau ariannol (wedi clustnodi £3,000 ar gwariant yn £1,050), costau y Clerc ddim gymaint ag arfer (wedi clustnodi £1,500 ar gwariant yn £397.73).

Camerau CCTV

Ddim i’w adrodd ynglyn ar mater hwn a cytunwyd bod y Cadeirydd ar Clerc yn delio hefo’r mater.

Ethol Cynghorydd

Adroddodd y Clerc ei bod wedi derbyn llythyr gan Mr. Geraint Williams yn ymddiheuro ei fod wedi methu gymaint o gyfarfodydd y Cyngor ag yn deallt ei fod heb gadw at y rheolau ynglyn a hyn ag yn derbyn y camau mae y Cyngor wedi eu cymeryd. Hefyd yn dymuno bob llwyddiant i’r Cyngor yn y dyfodol. Cytunwyd i anfon at y Swyddog Etholiadol yn Gaernarfon yn ei hysbysu bod sedd wag yn bodoli ar y Cyngor.

Llinellau Melyn

Adroddodd y Clerc ei bod wedi cael ateb gan yr Adran Drafnidiaeh yn Gaernarfon ynglyn ag arghymhelliad y Cyngor ag yn datgan y byddant yn cysylltu yn nol gyda’i sylwadau maes o law. Hefyd adroddodd y Clerc ei bod wedi derbyn dau e-bost yn gwrthwynebu i’r llinellau melyn dwbwl arfathedig – un gan Mr. Kendrick, Rhiw Derwydd oedd yn datgan ei fod yn anfon lluniau o faes parcio y pentre gyda’r nos ag yn datgan bod y maes parcio hwn heb oleuadau ag yn anwastad ag felly yn beryg i gerddwyr wedi nos. Un arall gan Ms Patricia Moffet a Kevin Beale yn gwrthwynebu ag hefyd yn diolch i’r Cyngor am eu cefnogi i gadw ychydig o lefydd parcio ar ochor y ffordd. Hefyd yn datgan eu bod yn ymddiheuro am bod y fan sydd wedi parcio ar ochor dde y ffordd wrth ddod lawr yn creu niwsans ag yn datgan eu bod yn deallt y broblem ag y byddant ddim yn parcio yna eto. Cytunwyd i gysylltu gyda’r Adran Priffyrdd yn Gaernarfon i ofyn beth oedd y diweddaraf ynglyn ar cynllun uchod.

 

Adolygu Cyflog y Clerc

Cytunwyd, oherwydd hwyrach bydd yn bosib i gynnal cyfarfod nesa y Cyngor wyneb yn wyneb yn y neuadd bentref yn mis Mai neu hwyrach tu allan i’r neuadd i adael y mater hwn tan amser hynny oherwydd nid oedd yn hawdd iawn ei drafod dros zoom. Hefyd cytunwyd i ddyddio y tal yn nol i mis Ebrill 2021. Cytunwyd codi cyflog y Clerc i £2,000 y flwyddyn a chadw y costau ar £1,500 ar costau swyddfa ar £400. Nid oedd y Clerc yn bresennol pan gafodd y mater hwn ei drafod.

MATERION CYNGOR GWYNEDD

Ni dderbyniwyd adroddiad oherwydd ymddiswyddiad y Cyng. Freya Bentham fel Cynghorydd Gwynedd.

CEISIADAU CYNLLUNIO

Cais ôl-weithredol i osod dau bwmp gwres ffynhonnell aer - Caerffynnon Hall, Talsarnau (NP5/77/31H)

Cefnogi y cais hwn.

ADRODDIAD Y TRYSORYDD

Adroddodd y Trysorydd bod £38,063.84 yn y cyfrif rhedegol, £4,158.97 yn y cyfrif cadw a £100.00 yng nhgyfrif y Cadeirydd.

 

Ceisiadau am gymorth ariannol

Hamdden Harlech ac Ardudwy - £2,077.31 – hanner y cynnig precept

Rhannodd y Trysorydd gopiau o gyfrifon y Cyngor yn diweddu 31ain o Fawrth 2021 i bob Aelod. Fe aethpwyd drwy’r cyfrifon yn ofalus ag fe gymeradwyddwyd y cyfrifon yn unfrydol gan yr Aelodau. Cytunwyd gan pawb bod y llyfr cyfrifon yn cael ei arwyddo gan y Cadeirydd a’r Clerc.

GOHEBIAETH

Cyngor Gwynedd – Adran Priffyrdd

Wedi derbyn ateb gan yr uchod ynlgyn a materion a godwyd yng nghyfarfod diwethaf y Cyngor ag yn datgan bod ein cais am lanhau y dail ar hyd ochor y ffordd o Bronwylfa i fyny am Ffordd Soar wedi ei anfon i’r adran glanhau strydoedd i ymweld ar safle yma i ysgubo. Unwaith fydd hyn wedi ei gwblhau byddwn drefnu i asesu’r gwliau. Cytunwyd cysylltu yn nol gyda’r Adran Priffyrdd i dynnu eu sylw bod ochrau y ffordd dan sylw wedi mynd yn beryglus. Yn datgan bode u Harolygwr Priffyrdd wedi ymweld ar ardal ger Llyn Tecwyn Isaf i asesu’r giat wrth y grid gwartheg ag hefyd wedi bod wrth y gridiau canlynol ac nid oedd unrhyw drafferth i agor y gatiau grid ger Llyn Llandecwyn, sef ger y llyn, ffordd am Tallin, a ffordd Coedty Mawr. Cytunwyd cysylltu yn nol gyda’r Adran Priffyrdd i ddatgan bod y gwaith o drwsio y giat ger grid gwartheg Llyn Tecwyn Isaf ddim wedi cael ei wneud yn iawn a bod y giat dan sylw dal yn anodd i’w hagor. Yn gofyn os yw’r lleoliad yn wahanol i hyn, oes posib i’r Cyngor eu hysbysu. Hefyd yn datgan bod y sefyllfa gyda’r polyn golau stryd ger Trem y Garth wedi ei anfon at yr Adran Goleuo ag ‘roeddynt wedi derbyn cadarnhad y byddant yn edrych i mewn i’r sefyllfa ac yn adrodd yn nol i’r Cyngor.

Sylvia Wynn

Wedi derbyn e-bost gan yr uchod yn hysbysu y Cyngor ei bod yn meddwl bod chwynglymwr japaniaidd yn tyfu ar ochor y ffordd ger Capel Soar ag hefyd yn y cae gerllaw.

 

Mrs Barbara Heywood

Wedi derbyn e-bost gan yr uchod yn hysbysu y Cyngor bod y gwaith o docio y goeden ger Trem Eifion, Soar ddim yn cael ei gario allan gan Scottish Power ar yr 16eg ar 17eg o Ebrill wedi’r cwbwl oherwydd eu bod wedi penderfynnu ei cyplysu gyda dau waith arall yn yr ardal a bod un o’r rhain wedi cael ei ohirio ag hwyrach y byddant yn gohirio y tri. Hefyd mae Scottish Power wedi tynnu y contract yn nol o ProArb. Oherwydd hyn yn gofyn a fyddai y Cyngor yn gallu gwneud unrhyw beth ynglyn a hyn. Cytunwyd i gysylltu gyda Scottish Power i weld beth oedd yn mynd ymlaen ag i ddatgan siom bod y gwaith hwn byth heb ei gario allan.

 

 

 

 

 

 

 

UNRHYW FATER ARALL

Eisiau gofyn i Mr. Huw Owen a fyddai modd gosod mainc ar y llain tir ger Llyn Tecwyn Isaf.

Cafwyd wybod bod rhai yn cwyno eu bod yn methu parcio ger Llechollwyn. Cytunwyd mae mater i Arglwydd Harlech fel perchennog y tir oedd y mater hwn.

Datganwyd bod angen rhoi maes parcio y pentre ar agenda mis Gorffennaf oherwydd bod angen cael trafodaeth ynglyn ar diffyg golau ar twmpathau gwair sydd yna.

Eisiau anfon llythyr i longyfarch Mabon Ap Gwynfor ar ei ethol yn Aelod o Senedd Cymru dros Dwyfor Meirionnydd ag hefyd ei wahodd i un o gyfarfodydd y Cyngor.

Eisiau anfon llythyr at Mark Drakeford A.S yn datgan bod y Cyngor hwn yn cefnogi Cyngor Tref Nefyn ynglyn a chael adolygiad llawn o effaith tai haf yn yr ardal.

Eisiau edrych i mewn i loches bws Glan y Wern ag hefyd cysylltu gyda’r Adran Priffyrdd i ofyn a ydynt wedi tynnu y golau solar.

Datganwyd pryder am y gor-yrru sydd yn cael ei wneud drwy’r pentref a cytunwyd cysylltu gyda’r Adran Draffig yn Gaernarfon ynglyn a hyn.

Datganwyd pryder ynglyn a chyflwr llwybr cyhoeddus sydd ger Llyn Tecwyn Uchaf a cytunwyd cysylltu gyda’r Adran Priffyrdd ynglyn a hyn.

Datganwyd pryder ynglyn a llwybr yr arfordir sydd yn mynd o Beudy Gil i fyny am Llyn Tecwyn Uchaf a cytunwyd cysylltu gyda’r Adran Priffyrdd ynglyn a hyn.

Cafwyd wybod bod canol y cae chwarae angen sylw a cytunodd y Cadeirydd gael golwg arno.

Cafwyd wybod bod cyflwr y ffordd i fyny o groesffordd ystad Bryn Eithin angen sylw a cytunwyd cysylltu gyda’r Adran Priffyrdd ynglyn a hyn.

ARWYDDWYD..............................................Cadeirydd  

DYDDIAD......................................................