Mawrth 2021

COFNODION CYNGOR CYMUNED TALSARNAU A GYNHALIWYD YN RHITHIOL DRWY ZOOM AM

7.30 O’R GLOCH 15.3..21

YMDDIHEURIADAU

Cyng. Owen Lloyd Roberts, Ffion Williams.

PRESENNOL

Cyng. Eifion Williams (Cadeirydd), John Richards (Is-Gadeirydd), Ann Jones, Dewi Tudur Lewis, Eluned Williams, Gwenda Griffith.

Ar ran y Cyngor cydymdeimlodd y Cadeirydd ar Cyng. Dewi Tudur Lewis a’r teulu yn eu profedigaeth o golli ei Dad a diolchodd y Cyng. Lewis am y cerdyn cydymdeimlad oedd wedi ei dderbyn gan y Cyngor.

DATGAN BUDDIANT

Nid oedd neb yn datgan buddiant ar unrhyw fater.

COFNODION

Derbyniwyd cofnodion o gyfarfod Ionawr 18ed 2021 fel rhai cywir.

MATERION YN CODI

Cynllun Cyllideb

Adroddwyd bod £11,012.69 wedi cael ei wario ers cychwyn y flwyddyn ariannol newydd a bod hyn yn £22,547.73 o wariant yn llai na oedd wedi cael ei glustnodi yn y gyllideb am y flwyddyn.

Agor Tenderau Torri Gwair

Adroddodd y Clerc ei bod wedi derbyn un tender ynglyn a cario allan y gwaith uchod, un gan Mr. Meirion Griffith, Islwyn, Talsarnau am £13.50 yr awr i dorri gwair y llwybrau cyhoeddus a un am £13.50 yr awr i dorri gwair mynwentydd Llanfihangel y Traethau a Llandecwyn. Cytunwyd i dderbyn tender Mr. Meirion Griffith. Hefyd yn dilyn trafodaeth cytunwyd i godi y taliad mae Mr. Griffith yn ei dderbyn am gynnal a chadw Gardd y Rhiw o £300 y flwyddyn i £400 a mae hyn i ddangos gwerthfawrogiad am y gwaith sydd yn cael ei gario allan ar y safle ag hefyd y ffaith bod y pris heb godi ers nifer fawr o flynyddoedd.

 

Camerau CCTV

Ddim i’w adrodd ynglyn ar mater hwn a cytunwyd gofyn i’r Cyng. Freya Bentham ymchwilio i’r mater ymhellach gyda Chyngor Gwynedd ag hefyd anfon e-bost iddi yn datgan bod yr Aelodau yn drist nad oedd yn bresennol yn y cyfarfod hwn a gobeithio ei gweld yn y cyfarfod nesa yn mis Mai.

Adolygu Cyflog y Clerc

Cytunwyd, oherwydd hwyrach bydd yn bosib i gynnal cyfarfod nesa y Cyngor wyneb yn wyneb yn y neuadd bentref yn mis Mai neu hwyrach tu allan i’r neuadd i adael y mater hwn tan amser hynny oherwydd nid oedd yn hawdd iawn ei drafod dros zoom. Hefyd cytunwyd i ddyddio y tal yn nol i mis Ebrill 2021.

MATERION CYNGOR GWYNEDD

Ni dderbyniwyd adroddiad gan y Cyng. Freya Bentham ynglyn a materion Cyngor Gwynedd.

CEISIADAU CYNLLUNIO

Ddim wedi dod i law ers y cyfarfod diwethaf.

ADRODDIAD Y TRYSORYDD

Ceisiadau am gymorth ariannol

Pwyllgor Neuadd Bentref               - £1,500.00

Pwyllgor Cylch Meithrin Talsarnau - £1,000.00

CFFI Meirionnydd                                 - £100.00

Radio Ysbyty Gwynedd                       - £250.00

Adroddodd y Trysorydd ymhellach ei bod wedi derbyn adroddiad yr archwiliad allanol gan cwmni BDO. ‘Roedd pob dim yn iawn arwahan bod y Cyngor heb ateb blwch 14 ar y ffurflen flynyddol.

Adroddodd y Trysorydd ymhellach ei bod wedi gofyn i Ms Luned Fon Jones o Adran Cyllid, Cyngor Gwynedd a fyddai yn fodlon gweithredu fel Archwiliwr Mewnol y Cyngor eto eleni ag ei bod wedi cytuno i hyn. Cytunodd yr Aelodau i hyn ag hefyd cytunwyd bod y Clerc yn anfon llythyr o apwyntiad iddi. Hefyd cafwyd wybod gan y Trysorydd bod Archwilio Cymru wedi datgan bod y Cyngor yn un o rhai a fydd yn cael archwiliad bach eleni.

GOHEBIAETH

Cyngor Gwynedd – Adran Amgylchedd

Wedi derbyn e-bost gan yr uchod yn hysbysu y Cyngor o’i bwriad i osod llinellau melyn dwbwl ar ddwy ochor i’r ffordd tu cefn i Eglwys Crist oherwydd materion yn ymwneud â diogelwch ar y ffyrdd ac yn dilyn archwiliadau diweddar mae'r Gwasanaeth yn ystyried cyflwyno a diddymu cyfyngiadau parcio yn y lleoliad hwn. Byddant yn falch o dderbyn sylwadau y Cyngor ynglyn a hyn o fewn 28 diwrnod o ddyddiad y llythyr (17eg Mawrth) ag os na fydd ateb wedi ei dderbyn erbyn y dyddiad hwn byddant yn cymeryd yn ganiatol bod ddim gwrthwynebiad gan y Cyngor.

Cytunwyd anfon yn nol atynt yn gofyn a fyddai modd gadael lle i 5 neu 6 o geir i barcio ar ochor chwith y ffordd wrth ddod i lawr o Soar a gosod llinell wen yn y lleoliad hwn yn lle bod llinellau melyn dwbwl ar hyd y ffordd i gyd y ddwy ochor. Hefyd cytunwyd gofyn i Mr. Harri Pugh osod ychydig o gerrig mawr ar y darn tir ochor dde i’r ffordd er mwyn rhwystro y fan rhag parcio ar y darn tir hwn a creu rhwystr i rai sydd yn dod lawr y ffordd o gyfeiriad Soar. Adroddodd y Clerc ei bod wedi derbyn e-bost gan Mr. a Mrs Beale yn gwrthwynebu i’r llinellau melyn dwbwl ag ei bod wedi ei anfon ymlaen i’r Aelodau er gwybodaeth ag hefyd ‘roedd y Cyng. Dewi Tudur Lewis wedi anfon dau lun ymlaen yn dangos y rhwystr sydd yn cael ei achosi gan y fan wen.

 

Ystad y Glyn

Wedi derbyn ateb gan yr uchod ynglyn a Pont Rhosigor yn datgan eu bod wedi cysylltu gyda’r Tenant ag ei fod wedi cydnabod bod y bont ddim yn ddiogel ag ei fod wedi cytuno ei atgyweirio er mwyn dod a hi i fyny i safon derbyniol a bydd y gwaith hwn wedi cael ei gwblhau erbyn diwedd mis Chwefror. Hefyd yn datgan os na fydd y gwaith wedi ei gario allan erbyn yr amser hwn bydd yr Ystad yn cymeryd camau pellach.

Mrs Barbra Heywood

Wedi cael ateb gan yr uchod ynglyn ar goeden oedd ddim yn ddiogel ger Trem Eifion ag yn diolch i’r Cyngor am gysylltu gyda hwy ynglyn a hyn oherwydd eu bod wedi cysylltu a Scottish Power i geisio i gael y goeden hon wedi ei gwneud yn ddiogel am flynyddoedd lawer ond bod rhwystr yn y ffordd bob tro. Hefyd yn datgan yn mhellach, o’r diwedd, eu bod wedi cael dyddiad bydd gwaith i ddiogelu y goeden hon sef yr 16eg ar 17eg o Ebrill a bod dau ddiwrnod yn gorfod cael ei glustnodi oherwydd maint a lleoliad y goeden am fydd y ffordd yn gorfod cael ei chau ag hefyd fydd y trydan yn gorfod cael ei dadgysylltu.

 

Mr. David Sevege

Adroddodd y Clerc ei bod wedi derbyn e-bost gan yr uchod yn gofyn am ganiatad i osod plac ar wal eglwys Llanfihangel y Traethau er cof am ei wraig oherwydd bod un yna yn barod er cof am ei Dad a’i Fam. Cytunodd yr Aelodau i hyn.

 

UNRHYW FATER ARALL

Eisiau datgan wrth yr Adran Priffyrdd bod y dail ar hyd ochor y ffordd o Bronwylfa i fyny am Ffordd Soar byth wedi cael eu glanhau.

Eisiau hysbysu y Swyddog Llwybrau bod dwy step ar y gamfa sydd ar y llwybr cyhoeddus sydd yn mynd i fyny am Tyn y Bwlch angen sylw.

Datganwyd siom a tristwch bod y Cyng. Geraint Williams byth yn mynychu cyfarfodydd y Cyngor mwyach ag chwaith yn anfon ymddiheuriadau. Oherwydd hyn mae rheolau etholiadol yn datgan os yw Aelod yn colli i fyny at 6 cyfarfod heb anfon ymddiheuriadau mae yn colli ei sedd yn awtomatic, ag felly gofynnwyd i’r Clerc hysbysu Mr. Williams o hyn a diolch iddo am ei waith ar ran y Cyngor tra yn Aelod.

Eisiau hysbysu yr Adran Priffyrdd bod y giat ger grid gwartheg sydd ger Llyn Tecwyn Isaf ddim yn agor.

Eisiau hysbysu yr Adran Priffyrdd bod postyn lamp ger Trem y Garth, Cilfor angen sylw.

Cafwyd wybod bod postyn goliau yng nghae chwarae Cilfor angen sylw a cytunodd y Cadeirydd ddelio gyda’r mater hwn.