Ionawr 2021


COFNODION CYNGOR CYMUNED TALSARNAU A GYNHALIWYD YN RHITHIOL  DRWY  ZOOM AM
7.30 O’R GLOCH  18.1.21

YMDDIHEURIADAU
Cyng. Owen Lloyd Roberts, Margaret Roberts a’r Cyng. Freya Bentham (Cyngor Gwynedd).
 
 PRESENNOL
Cyng. Eifion Williams (Cadeirydd), John Richards (Is-Gadeirydd), Ann Jones,  Dewi Tudur Lewis,  Eluned Williams, Ffion Williams, Gwenda Griffith.
 
DATGAN BUDDIANT
Nid oedd neb yn datgan buddiant ar unrhyw fater.

COFNODION
Derbyniwyd cofnodion o gyfarfod Medi 21ain 2020 fel rhai cywir.

MATERION YN CODI
Cynllun Cyllideb
Dosbarthwyd copiau o’r uchod yn dangos y gwahaniaethau yn y gwariant a oedd wedi cael ei wneud i fyny hyd at y 31ain o Ragfyr 2020 ers dechrau Ebrill 2020 a beth oedd wedi cael ei glustnodi yn y cynllun cyllideb hyd at diwedd mis Rhagfyr i bob aelod oedd yn bresennol.  Adroddwyd bod £10,830.49 wedi cael ei wario ers cychwyn y flwyddyn ariannol newydd a bod hyn yn £20,188.93 o wariant yn llai na oedd wedi cael ei glustnodi yn y gyllideb am y flwyddyn. Aeth yr aelodau drwy y gwahaniaethau yn y gwariant a oedd wedi cael ei wneud a beth oedd i lawr ar y cynllun cyllideb fesul un. Cytunwyd rhoi “adolygu cyflog y Clerc” ar agenda mis Mawrth.

Cyllideb y Cyngor am 2021/22
Dosbarthodd y Trysorydd gopiau o gyfrifon y Cyngor i fyny at y 31ain o Ragfyr 2020 i bob aelod er mwyn iddynt gael gweld beth oedd y sefyllfa ariannol. Fe gafwyd trafodaeth ynlgyn ar mater uchod a penderfynwyd fod amcangyfrif o’r gwariant canlynol gan y Cyngor am y flwyddyn ariannol nesa - insiwrant y Cyngor £800, cyflog y Clerc £1,700, costau y Clerc £1,500, costau swyddfa £400, treth ar gyflog y Clerc £340, Cyfrifydd y Clerc £192, cyfraniadau £3,000, Hamdden Harlech ac Ardudwy £4,154.62, pwyllgor neuadd bentref £1,500,  pwyllgor Cylch Meithrin £1.000, costau fynwent £2,000, torri gwair y mynwentydd £2,000, torri gwair y llwybrau £1,200, cynnal a chadw Gardd y Rhiw £300, biniau halen £1,000, meinciau £1,000,Un Llais Cymru £120, llogi ystafell bwyllgor £150, archwilwyr £650, amrywiol £1,000, datblygu maes parcio Cilfor £10,000, cynnal a chadw cae chwarae £5,000, cyfrif y Cadeirydd £100.    

Precept y Cyngor am y flwyddyn 2021/22
Fe dderbyniwyd llythyr gan Gyngor Gwynedd ynglyn ar mater uchod.  Ar ol trafod y gyllideb a rhagweld beth fyddai gwariant y Cyngor am y flwyddyn ariannol nesa, penderfynwyd gadael y precept  ar £22,000.

Polisi Asesiad Risg y Cyngor
Dosbarthwyd copiau o’r uchod i bob aelod a oedd yn bresennol a gafodd bob eitem a oedd arno ei drafod arwahan. Penderfynwyd derbyn y polisi hwn.

Effeithiolfrwydd Rheola Mewnol
Trafodwyd yr uchod yn fanwl eto eleni a penderfynwyd bod y drefn bresennol yn foddhaol lle mae y Trysorydd yn rhoi adroddiad ariannol ynghyd a chopi o gysoni banc y Cyngor i’r Aelodau bob mis ag hefyd yn cofnodi y taliadau ar derbyniadau sydd yn cael eu gwneud ynghyd ar sefyllfa ariannol bob mis.

Panel Cyfrifiad Annibynnol
Adroddodd y Clerc bod yn rhaid arwyddo ffurflen gan bob Cynghorydd ynglyn ar uchod eto eleni. Mae angen rhestru bob rheol sydd yn cael ei mabwysiadu yn cofnodion y Cyngor ag os bydd rheol taliadau ar gyfer costau yn cael ei mabwysiadu bydd angen i’r Cynghorwyr sydd DDIM am hawlio costau arwyddo ffurflen yn datgan hyn. Ar ol trafodaeth cytunwyd i fabwysiadu y rheol taliadau ar gyfer costau eto eleni ac arwyddwyd datganiad gan bob Aelod oedd yn bresennol eu bod ddim an hawlio costau.


                        
Claddu yn Llandecwyn
Adroddodd y Clerc ei bod wedi cael cais gan berson oedd yn byw tu allan i’r plwyf ond wedi cael ei eni a’i fagu yn Nhalsarnau yn gofyn a fyddai caniatad yn gallu cael ei roi iddo ef a’i wraig gael eu claddu yn mynwent Llandecwyn oherwydd oedd perthynas iddo a oedd yn byw tu allan i’r ardal wedi cael ei gladdu yno yn barod. Adroddodd y Clerc ymhellach ei bod wedi anfon at bawb drwy e-bost ynglyn a hyn yn gofyn eu barn ag ei bod wedi cael atebion cymysglud. Ar ol trafodaeth cytunwyd i gadw at y rheolau sydd wedi eu llunio ynglyn a hyn.

MATERION CYNGOR GWYNEDD
Oherwydd bod y Cyng. Freya Bentham  ar gyfnod mamolaeth nid oedd adroddiad ar gael.

CEISIADAU CYNLLUNIO
Codi estyniad deulawr yn y cefn ac addasiadau i’r ffenestri blaen - Borth Las Bella, Llandecwyn (NP5/77/343)
Cefnogi y cais hwn.
 
Newid defnydd rhan o adeilad amaethyddol i ail-leoli busnes gwerthu gynnau a bwledi wedi ei ganiatau o dan gyfeirnod NP5/77/265A - Bryn Derw, Cilfor, Talsarnau (NP5/77/265B)
 Cefnogi y cais hwn.

ADRODDIAD Y TRYSORYDD
Adroddodd y Trysorydd bod y Cyngor wedi dan wario £20,188.93 ers cychwyn y flwyddyn ariannol hon hyd at y 31ain o Ragfyr 2020 ag ei bod yn rhagweld byddai £31,917.82 yn cael ei gario drosodd ar y 31ain o Fawrth 2021. Rhaid cofio hefyd bydd o leiaf £4,380.00 o wariant angen ei wneud erbyn diwedd Mawrth 2021 a ddim i ddod i mewn (ar hyn o byrd) arwahan i £75.00 fel rhent Garej Capel y Graig hyd at fis Mawrth, ag byddai gan y Cyngor wariant sylweddol i’w wneud yn ystod y flwyddyn ariannol nesaf 2021/22 oherwydd bod £4,154.62 wedi cael ei glustnodi ar gyfer Hamdden Harlech ac Ardudwy heb gynnwys ddim gwariant arall fyddai y Cyngor yn ei wneud. Felly wrth gofio y byddai hwyrach £31,917.82 yn cael ei gario drosodd a bod y precept  yn aros ar £22,000 (£31.917.82 + £22,000 = £53,917.82 - £4,154.62 = £49,763.20) hwyrach bydd y Cyngor yn iawn gyda’i gwariant am y flwyddyn ariannol 2021/22.  Bydd yr Aelodau yn gallu gweld y rhagolygon ariannol am y flwyddyn i ddod yn well diwedd Mawrth 2021. Hefyd rhaid cofio bod y flwyddyn diwethaf wedi bod yn wahanol iawn a ddim gymaint o wariant ag arfer wedi cael ei  wneud.

GOHEBIAETH
Llywodraeth Cymru
Wedi derbyn llythyr gan yr uchod yn hysbysu y Cyngor mae y swm priodol o dan Adran 137(4)(a) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, Gwariant Adran 137 y Terfyn ar gyfer 2021/22 fydd £8.41 yr etholwr.  Adroddodd y Clerc y rhif o diweddaraf o etholwyr sydd genni yw 446 ag felly mae gan y Cyngor hawl i gyfranu hyd at £8,838.91 i gyrff allanol.

Radio Ysbyty Gwynedd
Wedi derbyn llythyr gan yr uchod ynghyd a matolen ariannol yn gofyn am gymorth ariannol tuag at gynnal a rhedeg y radio uchod. Cytunwyd i’w gadael tan fydd ceisiadau ariannol yn cael eu trafod yn mis Mawrth.

CFFI Meirionnydd
Wedi derbyn llythyr gan yr uchod ynghyd a matolen ariannol yn gofyn am gymorth ariannol tuag at gynnal a rhedeg y Mudiad yma yn Meirionnydd. Cytunwyd i’w gadael tan fydd ceisiadau ariannol yn cael eu trafod yn mis Mawrth.

UNRHYW FATER  ARALL
Cafwyd wybod bod y ffos sydd ger y neuadd angen ei glanhau unwaith eto a gofynnwyd i’r Clerc gysylltu gyda Cyfoeth Naturiol Cymru ynglyn a hyn.
Cytunwyd bod angen archebu fflag Ddraig Goch newydd ag hefyd cytunwyd ei gosod i fyny fel ei bod yn chwifio ar y 1af o Fawrth.
Eisiau glanhau y dail o ochor y ffyrdd i atal y gwteri rhag llenwi. Hefyd eisiau anfon gair o ddiolch i Mr. Meirion Roberts, Craig y Nos ar Adran Priffyrdd am lanhau y dail oedd ar rhiw cefn ger ystad Bryn Eithin.
Cafwyd wybod gan y Cyng. Gwenda Griffiths ei bod wedi gwneud gwaith ar y stepiau sydd yn mynd i lawr i’r wern a diolchwyd iddi am hyn.
Datganwyd pryder bod coeden wedi pydru wrth giat Trem Eifion a cytunwyd anfon llythyr at y perchnogion yn gofyn a fyddai modd iddynt ei thorri i lawr oherwydd bod nifer o fobl lleol yn pryderu os byddai y goeden hon yn disgyn byddai yn ymharu ar y cyflenwad trydan.
Cafwyd wybod gan y Cyng. John Richards bod y pyst o amgylch y darn newydd yn mynwent Llandecwyn wedi pydru a gofynnodd a fyddai yn iawn iddo ofyn i Mr. Harry Pugh osod rhaid newydd yna a cytunwyd i hyn. Hefyd cafwyd wybod ganddo bod Mr. Huw Owen wedi cytuno gosod giat yna.
Datganwyd pryder bod pont Rhosigor wedi cyflwr gwael ag angen sylw a gofynnwyd i’r Clerc gysylltu gyda swyddfa Arglwydd Harlech ynglyn a hyn.
Eisiau cysylltu gyda’r Swyddog Llwybrau, Cyngor Gwynedd i dynnu ei sylw bod y gamfa sydd ar ochor Llandecwyn o lein y rheilffordd ar y clawdd llanw yn rhy uchel ag yn anodd mynd drosti ag hefyd bod camfa ar y llwybr cerrig ag un sydd ar y llwybr o Glan y Wern i’r Ynys yr un peth.
Eisiau gofyn i Mr. Dylan Jones o Gyngor Gwynedd beth yw y diweddaraf ynglyn a gosod llinellau melyn ar y rhiw ger groesffordd Capel y Graig.