Archwiliad Allanol 2019/20

Diwedd y flwyddyn ariannol ar 31 Mawrth 20201.    Dyddiad cyhoeddi 14eg Awst 20202.    Bob blwyddyn, caiff y cyfrifon blynyddol eu harchwilio gan Archwilydd Cyffredinol Cymru. Cyn y dyddiad hwn, mae gan unrhyw berson â diddordeb y cyfle i archwilio a gwneud copïau o'r cyfrifon a'r holl lyfrau, gweithredoedd, contractau, biliau, talebau a derbynebau ac ati sy'n ymwneud â hwy am 20 diwrnod gwaith ar ôl rhoi rhybudd rhesymol.  Ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2020, bydd y dogfennau hyn ar gael ar hysbysiad rhesymol wrth wneud cais i:Mrs Annwen Hughes,
Clerc y Cyngor,
Plas Uchaf,
Talsarnau
(07919582741)rhwng yr oriau 9.00 y bore – 11.00 y bore
o ddydd Llun i ddydd Gwener
yn dechrau ar             1st  Medi  2020
ac yn diweddu ar yr         28ain o Fedi  20203.    O 29th  Medi  2020 hyd nes y bydd yr archwiliad wedi'i gwblhau, mae gan etholwyr llywodraeth leol a'u cynrychiolwyr hefyd:
•    yr hawl i gwestiynu'r Archwilydd Cyffredinol am y cyfrifon.  Gellir cysylltu â'r Archwilydd Cyffredinol drwy BDO a chael
•    yr hawl i fod yn bresennol gerbron yr Archwilydd Cyffredinol a gwneud gwrthwynebiadau i'r cyfrifon neu unrhyw eitem ynddynt.  Yn gyntaf, rhaid rhoi hysbysiad ysgrifenedig o wrthwynebiad i'r Archwilydd Cyffredinol drwy  BDO. Rhaid rhoi copi o'r hysbysiad ysgrifenedig hefyd i'r Cyngor.
•    Gellir cysylltu â BDO yn: BDO LLP, Arcadia House, Rhodfa'r môr, pentref cefnforol, Southampton, Rheol Sefydlog 14 3TL
•    Mae'r archwiliad yn cael ei gynnal dan ddarpariaethau Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004, Rheoliadau Cyfrifon ac archwilio (Cymru) 2014 a chod ymarfer archwilio Archwilydd Cyffredinol Cymru.