Cyfrifon Blynyddol 2019-2020

CYNGOR CYMUNED TALSARNAU
Ardystio a chymeradwyo cyfrifon blynyddol ar gyfer 2019-20
Mae rheoliad 15 (1) o Reoliadau Cyfrifon ac archwilio (Cymru) 2014 (fel y'i diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol i Swyddog Ariannol Cyfrifol Cyngor Cymuned Talsarnau lofnodi a dyddio'r datganiad o gyfrifon, ac ardystio ei fod  yn cyflwyno'n deg sefyllfa ariannol Cyngor Cymuned Talsarnau ar ddiwedd y flwyddyn ac incwm a gwariant y Cyngor am y flwyddyn. Roedd y Rheoliadau yn ei gwneud yn ofynnol cwblhau hyn erbyn 30ain Mehefin 2020.
Bydd y datganiad cyfrifon yn cael ei baratoi a bydd y Swyddog Ariannol Cyfrifol yn llofnodi ac yn ardystio'r datganiad o gyfrifon pan fydd pwysau uniongyrchol yr achos COVID-19 wedi tawelu
Mae rheoliad 15 (2) o Reoliadau Cyfrifon ac archwilio (Cymru) 2014 (fel y'i diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol, yn dilyn yr ardystiad gan y Swyddog Ariannol Cyfrifol y cyfeirir ato uchod, fod yn rhaid i'r Cyngor gymeradwyo'r cyfrifon. Mae'r Rheoliadau yn ei gwneud yn ofynnol cwblhau hyn erbyn 30ain Mehefin 2020.
Oherwydd achos y COVID -19, nid yw Cyngor Cymuned Talsarnau wedi cwrdd i gymeradwyo'r cyfrifon