Tachwedd 2019

COFNODION CYNGOR CYMUNED TALSARNAU A GYNHALIWYD YN Y NEUADD BENTREF, TALSARNAU AM 7.30 O’R GLOCH 18.11.19YMDDIHEURIADAU
Dim.PRESENNOL
Cyng. Eifion Williams (Cadeirydd), John Richards (Is-Gadeirydd), Ann Jones,  Margaret Roberts,  Dewi Tudur Lewis,  Ffion Williams, Eluned Williams, Gwenda Griffith, Owen Lloyd Roberts, Freya Bentham (Cyngor Gwynedd).DATGAN BUDDIANT
Nid oedd neb yn datgan buddiant ar unrhyw fater.COFNODION
Derbyniwyd cofnodion o gyfarfod Medi 16eg 2019 fel rhai cywir.MATERION YN CODI
Cynllun Cyllideb
Adroddwyd bod £11,036.45 wedi cael ei wario ers cychwyn y flwyddyn ariannol newydd a bod hyn yn £15,181.10 o wariant yn llai na oedd wedi cael ei glustnodi yn y gyllideb am y flwyddyn. ‘Roedd hyn yn bennaf oherwydd bod dim cyfryniadau ariannol wedi cael eu rhoi (wedi clustnodi £1,500), nid oedd costau wedi bod gyda’r fynwent  (£1,169
wedi ei glustnodi hyd yma), nid oedd gwariant wedi bod hefo datblygu y maes parcio yn Cilfor (£10,000 wedi ei glustnodi).Cae Chwarae
Adroddwyd bod y rwber yn mynd i gael ei osod yn y safle uchod yn fuan. Hefyd adroddodd y Clerc bod Mrs Eleri Morgan yn falch iawn bod y Cyngor yn mynd i osod plac ar y sedd er cof am y diweddar Mr. Richard Morgan. Cytunwyd rhoi y geiriau canlynol ar y plac “Er Cof Annwyl am Dic Ty Cerrig “Richard Wynn Morgan” a gofyn i gwmni Pritchard a Griffiths wneud y plac ar ran y Cyngor.Cyfarfod Bwrdd Hamdden Harlech ac Ardudwy
Adroddodd y Cyng. Owen Lloyd Roberts ei fod wedi mynychu  cyfarfod o’r Bwrdd uchod ar y 19eg o Fedi ar ran y Cyngor ac adroddodd fel  a ganlyn – bod ceisiadau wedi cael eu gwneud am grantiau a byddant yn cael gwybod yn fuan os ydynt wedi bod yn llwyddianus, mae’r ddyled o £39,000 am drydan wedi cael ei gymeryd drosodd gan Gyngor Gwynedd a bydd y Bwrdd yn talu’n nol i Gyngor Gwynedd bob mis. Mae incwm y pwll ilawr ychydig oherwydd y tywydd braf.  Bydd y cyfarfod nesa yn cael ei gynnal ar yr 16eg o Ionawr 2020. Adroddodd y Clerc ymhellach ei bod wedi derbyn yr e-bost canlynol gan un o’r Cyfarwyddwyr,  Mr. Dylan Hughes – yn gyntaf  diolch am barhau gyda’r cymorth ariannol ag ‘roeddwn yn meddwl y buaswn yn gadael chwi wybod am ddwy grant yr ydym wedi ei gael yn ddiweddar, yr ail ‘rwyf yn teimlo yn rhannol oherwydd yn nawr gyda cefnogaeth y Cynghorau Tref a Chymuned yr ardal pam mae panel/cyrff y grantiau dan sylw yn cwrdd i wneud penderfyniadau a’i bod yn gweld cefnogaeth ariannol sydd ar gael gan y cymunedau yn help mawr i’r Bwrdd fod yn llwyddianus gyda’i cynnigion.
1.    Grant Cist Cymunedol am £1,497.00 – bydd y grant hon yn mynd tuag at gwelliannau yn y wal ddringo trwy archebu mwy o offer a hyfforddiant er mwyn gallu cynnig gwell hyfforddiant dringo ag yn enwedig mewn perthynas a dringo arweiniol (pan mae dringwr yn mynd a rhaff i fynnu gyda hwy yn hytrach na bod y rhaff yn barod yn ei lle).
2.    Grant Tir Lenwi am £49,772.00 – bydd y grant hon yn help mawr i wella yr amgylchedd o amgylch y ganolfan e.e. plannu llwyni a coed, ymrwymiad cymunedol  i wella yr ardal gwyrdd o gwmpas y ganolfan, hefyd archebu raciau beics, trwsio y tarmac mewn llefydd, a gobeithio cael rhai o’r goleuadau stryd a maes parcio yn gweithio eto (gyda golau egni effeithlon) ag arian tuag at (gobeithio) adnewyddu ffenestri y pwll i gyd. Byddai hyn yn cael effaith mawr ar edrychiad gweledol y ganolfan o’r tu allan, lleihau y costau trydan a gobeithio dennu mwy o ddefnyddwyr.
Darn tir ger Rhiw Derwydd
Penderfynwyd gosod ffens er diogelwch yn cefn y darn tir uchod a peidio a gosod y fainc yno ar hyn o bryd. Cytunodd y Cyng. John Richards dynnu spesification allan a’i anfon at Mr. Arfon Pugh a Mr. Martin Howie a gofyn iddynt am bris i wneud y ffens dan sylw.MATERION CYNGOR GWYNEDD
Adroddodd y Cyng. Freya Bentham bod person annibynol sydd yn arbennigo mewn dreiniau yn mynd i gael golwg ar y safle yr wythnos hon, bod y llygid cathod ar y ffordd ger Tregwylan yn mynd i gael eu gosod cyn y nadolig. Ynglyn ar llinellau melyn yn Llandecwyn mae Cyngor Gwynedd yn ymwybodol bod gap yn y llinellau, mae contractwyr wedi bod allan ychydig o weithiau ond, yn anffodus mae car wedi cael ei barcio yna bob tro ag y tro nesaf byddant yn ymweld ar safle mae Swyddog yn mynd i fynd yna yn gyntaf a cau y gap dros dro. Ynglyn ar gamfa sydd yn rhy uchel mae y Cyng. Bentham yn mynd i gysylltu gyda Liz Haynes ynglyn a hyn, mae’r giat mochyn ger Bont Briwet i fod yn ei lle wythnos nesa. Mae cyfarfod yn cael ei gynnal ar y 10ed o fis nesa ynglyn a gwaredu y pylons ag os oes gan unrhyw un gwestiynau a fyddai yn bosib cysylltu a hi a cafwyd wybod gan y Cyng. John Richards ei fod eisiau gwybod a fyddant yn darparu hyfforddiant a gwaith i fobl lleol ag hefyd a fyddant yn gallu helpu hefo’r maes parcio arfaethedig yn Cilfor. Ynglyn ar Ysgol Gynradd, mae, ers peth amser, broblem wedi bod gyda dreinio cae yr ysgol ag mae yn amlwg mae Cyfoeth Naturiol Cymru sydd yn gyfrifol am gynnal a chadw y cwrs dwr a mae angen iddynt ostwng y lefel ohono er mwyn i dreiniau yr ysgol weithio. Unwaith bydd Cyfoeth Naturiol Cymru wedi gwneud hyn, bydd Swyddog o’r Cyngor yn trefnu i dreiniau yr ysgol gael eu chwythellu.CEISIADAU CYNLLUNIO
Adeiladu estyniad blaen deulawr, adeiladu garej  o flaen yr eiddo gyda balconi uwchben y rhan cefn, gosod balconi dros estyniad to fflat cefn presenol a ymestyn yr estyniad cefn to fflat presenol – Trem y Traeth, Talsarnau (NP5/77/106A)
Cefnogi y cais hwn oherwydd fydd yn welliant i’r ty presennol.ADRODDIAD Y TRYSORYDD
Adroddodd y Trysorydd bod £22,906.19 yn y cyfrif rhedegol, £4,152.48 yn y cyfrif cadw a £100.00 yng nhgyfrif y Cadeirydd. Ceisiadau am gymorth ariannol
Hamdden Harlech ac Ardudwy - £2,006.55 – hanner cynnig cynllun precept
Partneriaeth Ardudwy - £100.00 Cytunodd y Cyng. Freya Bentham holi’r Parc Cenedlaethol pam eu bod ddim yn rhoi grant i’r Bartneriaeth hon mwyach.
Eisteddfod Ardudwy     - £500.00GOHEBIAETH
Cyngor Gwynedd – Adran Priffyrdd
Wedi derbyn llythyr gan yr uchod yn gofyn a fyddai y Cyngor a diddordeb ag yn fodlon cymryd cyfrifoldeb mewn egwyddor am y meusydd chwarae sydd yn yr ardal (cae chwarae Cilfor, Maes Gwndwn a Maes Mihangel) neu yn gwybod am grwpiau eraill a fyddai yn fodlon i wneud hyn. Os oes diddordeb bydd trafodaethau pellach yn cael eu cynnal er mwyn datblygu y ffordd orau o weithio gyda’i gilydd a trafod yr opsiynau unai i drosglwyddo neu i weithio mewn partneriaeth. Mae hyn yn gorfod cael ei wneud oherwydd y torriadau sydd yn gwynebu Cyngor Gwynedd a bydd y gost o ddarparu gwasanaethau lleol yn cael ei dorri o oddeutu £12 miliwn yn ystod 2019/20 ag efallai £16 miliwn yn 2020/21. Cytunwyd i ddatgan bod gan y Cyngor ddiddordeb ac yn fodlon ystyried cymryd cyfrifoldeb mewn egwyddor am y meusydd chwarae yn y gymuned.UNRHYW FATER  ARALL
Eisiau edrych i mewn i weld a yw chalet sydd wedi cael ei godi ger Caen Bwlch wedi  cael caniatad. Cytunodd y Cyng. Freya Bentham gysylltu gyda’r Parc Cenedlaethol ynglyn a hyn.
Datganwyd pryder bod van yn dal i barcio ochor arall i’r ceir ar rhiw Soar ag yn creu rhwystyr.
Cafwyd wybod bod coeden wedi pydru ger Trem Eifion, Soar a cytunodd y Cyng. Freya Bentham gysylltu gyda’r perchennog.
Cafwyd wybod bod y ffordd fawr ger Tan yr Allt, Llandecwyn angen sylw a cytunodd y Cyng. Freya Bentham ddelio gyda’r mater yma.
Eisiau gywbod pam fod y ffordd ger Cei Newydd wedi cael ei chau yn aml yn ddiweddar ag os yw hyn oherwydd llifogydd pam nad oes gwaith glanhau y gwteri yn cael ei wneud i atal y dwr rhag llifo i’r ffordd. Cytunodd y Cyng. Freya Bentham ddelio gyda’r mater yma.
Datganwyd pryder bod ceir yn parcio ar ochor y ffordd ger ystad dai Cilfor ag yn creu rhwystr pasio i rhai sydd eisiau mynd i fyny am ystad Bryn Eithin ag hefyd datganwyd pryder byddai y gwasanaethau brys yn methu pasio. Cytunodd y Cyng. Freya Bentham ddelio gyda’r mater yma.
Cafwyd adroddiad o’r cyfarfod blynyddol rhwng y Parc Cenedlaethol ar Cynghorau Cymuned gan y Cyng. Owen Lloyd Roberts a Gwenda Griffith.
Cafwyd wybod bod angen glanhau y gwteri ar Ffordd Soar oherwydd bod pryder gan y trigolion bod dwr sydd yn llifo lawr y ffordd yn rhewi. Cytunodd y Cyng. Freya Bentham ddelio gyda’r mater yma.