Medi 2019

COFNODION CYNGOR CYMUNED TALSARNAU A GYNHALIWYD YN Y NEUADD BENTREF, TALSARNAU AM 7.30 O’R GLOCH 16.9.19

YMDDIHEURIADAU

Cyng.  John Richards (Is-Gadeirydd), Ann Jones,  Geraint Williams, Margaret Roberts.

PRESENNOL

Cyng. Eifion Williams (Cadeirydd), Dewi Tudur Lewis,  Ffion Williams, Eluned Williams, Gwenda Griffith, Owen Lloyd Roberts, Freya Bentham (Cyngor Gwynedd).

DATGAN BUDDIANT

Nid oedd neb yn datgan buddiant ar unrhyw fater.

COFNODION

Derbyniwyd cofnodion o gyfarfod Gorffennaf 15ed 2019 fel rhai cywir.

MATERION YN CODI

Cynllun Cyllideb

Adroddwyd bod £8,828.03 wedi cael ei wario ers cychwyn y flwyddyn ariannol newydd a bod hyn yn £3,330.52 o wariant yn llai na oedd wedi cael ei glustnodi yn y gyllideb am y flwyddyn. ‘Roedd hyn yn bennaf oherwydd bod dim cyfryniadau ariannol wedi cael eu rhoi (wedi clustnodi £1,500), nid oedd costau wedi bod gyda’r fynwent  (£835 wedi ei glustnodi).

Cae Chwarae

Adroddodd y Clerc bod rwber  ychwanegol wedi cael ei archebu er mwyn ei osod i lawr yn y cae chwarae uchod ar gost o £1,487.82 i’r Cyngor. Adroddodd y Cyng. Dewi Tudur Lewis ymhellach bod  y rwber dan sylw byth wedi cael ei chwalu o amgylch y cae a datganwyd pryder ynglyn a hyn gan yr Aelodau. Cytunwyd bod y Clerc yn cysylltu gyda Mr. Chris Rayner i ofyn beth oedd yn digwydd. Hefyd cytunwyd gofyn i Mr. Meirion Griffith a fyddai yn bosib iddo osod y mainc ar y darn tir ger Gwelfor cyn gynted a phosib ag hefyd gosod rhwybeth i rwystro y cerrig man sydd wedi cael ei rhoi ar y llain tir dan sylw rhag llithro i’r ffordd yn ystod tywydd garw. Hefyd cytunwyd gofyn iddo fod yn gyfrifol am dderbyn y polyn fflag a’i osod yn Gardd y Rhiw.

Cyfarfod Bwrdd Hamdden Harlech ac Ardudwy

Nid oedd cyfarfod wedi ei gynnal ers cyfarfod diwethaf y Cyngor a bod y cyfarfod nesa yn cael ei gynnal nos Iau y 19eg o’r mis hwn. Cytunodd y Cyng. Owen Lloyd Roberts fynychu y cyfarfod hwn.

Sefydlu Hosbis yn Mlaenau Ffestiniog

Adroddodd y Cyng. Eluned Williams bod hi ar Cyng.  Ann Jones wedi mynychu y cyfarfod hwn ar ran y Cyngor a bod trafodaeth wedi cael ei chynnal ynglyn a trosi yr hen adeilad ffisiotherapi yn Mlaenau Ffestiniog i hosbis 4 gwely. Adroddwyd gan y Cyng. Williams bod Mr. Trystan Pritchard o Hosbis Dewi Sant, Llandudno yn bresennol i roi esboniad o waith hosbis yn ogystal a be sydd angen i sefydlu a rhedeg yr hosbis. Datganodd y Cyng. Williams ymhellach ei bod wedi gofyn y cwestiwn a fyddai’n bosib sefydlu hosbis yn y ward wag sydd yn Ysbyty Alltwen oherwydd byddai hyn yn llai o gostau am bod yr adnoddau yna yn barod. Cytunwyd gan yr Aelodau i gefnogi y fenter mewn egwyddor ag aros i weld beth fydd y canlyniadau ar oblygiadau ariannol i’r ardal.

MATERION CYNGOR GWYNEDD

Adroddodd y Cyng. Freya Bentham bod y llygid cathod ar y ffordd ger Tregwylan dal ar y rhestr i’w gosod, ag hefyd ei bod yn dal i ddelio gyda’r mater o’r  man parcio ger Capel Soar. Adroddodd bod ychydig o waith wedi cael ei wneud yn maes parcio lawr ffordd stesion ond ei bod yn mynd ynnol atynt oherwydd nid yw y gwaith wedi cael ei wneud yn y lleoliad iawn. Hefyd bod Cyngor Gwynedd yn mynd i gario allan ymchwiliad i gael palmant ar y ffordd o’r Ynys draw am stesion Ty Gwyn oherwydd ei bod wedi derbyn cwynion ei bod hi yn beryg i gerdded ar hyd y ffordd hon. Cafwyd

                                                                                               

wybod bod y gwaith o osod llinellau melyn yn Llandecwyn heb gael ei orffen a chytunodd y Cyng. Bentham edrych i mewn i hyn. Datganwyd bod angen arwydd “tywyd suddo” ger y llwybr cyhoeddus ger Bont Briwet cyn gynted a phosib a chytunodd y Cyng. Bentham gysylltu gyda’r Adran Morwrol ar frys.

CEISIADAU CYNLLUNIO

Trosi beudy yn lety gwyliau, gan gynnwys estyniad unllawr, man parcio, patio a gosod tanc septig - Beudy Cefn Faes, Tallin, Llandecwyn (NP5/77/338A)

Cefnogi y cais hwn..

GOHEBIAETH

Cyngor Gwynedd – Adran Priffyrdd

Wedi derbyn ateb gan yr uchod ynglyn a materion a godwyd yng nghyfarfod diwethaf y Cyngor ag yn datgan  byddai symud yr arwyddion 30 m.y.a. yn Ynys yn dilyn asesiad o’r sefyllfa bresennol, maen’t o’r farn fod y lleoliadau presennol, ar gyrion y pentref fel y mae, a fydd ei symud yn hyd yn oed pellach o’r pentref yn gallu tan seilio ei effeithiolrwydd o flaen y tai, lle maen’t yn credu mae ei angen fwyaf. Ndi ydynt yn credu byddai symud yr arwyddion yn cynnig unrhyw welliant i sefyllfa mynediad y caeau. Felly ni fyddant  yn gefnogol o’r cais yma.Ynglyn ar cais am

gylchfan newydd yn Glan y Wern  maen’t yn nodii ein awgrymiad fod y gyffordd hon yn un peryglus. Fodd bynnag, mae data hanesyddol o ddamweiniau traffig, Heddlu Gogledd Cymru, yn dangos nad oes gofnod o unrhyw ddamwain ar y gyffordd hon o fewn yr 20 mlynedd diwethaf.  Maen’t yn gwerthfawrogi pryderon y Cyngor am y gyffordd, er hynny, maen’t yn credu fyddai  yn anodd iawn denu unrhyw arian ar gyfer gwelliannau fel cylchfan (sydd â phris oddeutu £500,000) ar sail Diogelwch y Ffyrdd, ond hoffai  ychwanegu fod nad yw’r niferoedd traffig yn cyrraedd y gofynion am yr angen am gylchfan, yn unol â chanllawiau perthnasol (Design Manual for Roads and Bridges).Hefyd adroddodd y Clerc ei bod wedi derbyn ateb ynglyn a glanhau yr arwydd sydd yn nodi croesffordd wrth ddod i mewn i’r pentref o gyfeiriad Llandecwyn, y tyllau yn y gylchfan yn Glan y Wern ar ffaith bod y ffordd o Maesyneuadd i fyny am  Moel Glo angen sylw wedi cael eu pasio i’r Arolygydd Priffyrdd a fydd yn trefnu unrhyw waith sydd angen ei wneud gyda’r Uned Waith.

Parc Cenedlaethol Eryri

Wedi derbyn llythyr ychwanegol  ynghyd ag agenda gan yr uchod ynglyn ar cyfarfodydd blynyddol rhwng y Parc Cenedlaethol ar Cynghorau sydd yn cael eu cynnal ar y 30ain o Fedi yn Plas y Brenin, Capel Curig, 1af o Hydref yn Plas Tan y Bwlch ag ar y 3ydd o Hydref yn Neuadd Dyfi, Aberdyfi a bod bob cyfarfod yn cychwyn am 6.30 o’r gloch. Eisiau ymateb erbyn yr 20ed o Fedi. Cytunodd y Cyng. Owen Lloyd Roberts a Gwenda Griffiths gynrychioli’r Cyngor yn y cyfarfod yn Plas Tan y Bwlch ar y 1af o Hydref.

Parc Cenedlaethol Eryri

Wedi derbyn copi o fapiau o’r cynigion a mapiau manwl o Gynllun Datblygu Lleol Eryri 2016-2031 ynghyd a chopi o Ddatganiad Ysgrifenedig y Cynllun dan sylw. Cytunodd y Cyng. Owen Lloyd Roberts edrych dros y ddogfen hon ar ran y Cyngor.

Un Llais Cymru

Wedi derbyn e-bost gan yr uchod yn datgan bod, efo cytundeb Cadeirydd y pwyllor bod cyfarfod nesaf Pwyllgor Ardal Meirionnydd o Un Llais Cymru wedi ei ohirio o Ddydd Mercher 11eg Medi tan Ddydd Mercher 16eg Hydref.
Mae hyn oherwydd y nifer uchel o ymddiheuriadau a gafwyd a hefyd y siaradwr yn canslo.

Mr. P. Mccrystal

Wedi derbyn ateb gan Mr. Paul Mccrystal, Gwelfor  eisiau cyfleu ei ddiolchiadau i’r Cyngor am gysidro ei e-bost ag yn dymuno y gorau i’r Cyngor yn y dyfodol.

UNRHYW FATER  ARALL

Datganwyd pryder bod hi yn anodd mynd yn nol wrth ddod i gwrdd a cerbyd arall ar ffordd Soar a bod angen lle pasio rhwng Winllan Fach a Soar. Cytunodd y Cyng. Freya Bentham ddelio gyda’r mater hwn.

Datganwyd pryder bod rhai yn parcio ar y ddwy ochor o’r ffordd wrth fynd i fyny am Soar. Cytunodd y Cyng. Freya Bentham ddelio gyda’r mater hwn.

Datganwyd bod angen newid y camfeydd ar y clawdd llanw yn Glan y Wern oherwydd eu bod yn rhy uchel a bod person wedi cael damwain wrth fynd drost un yn ddiweddar. Cytunodd y Cyng. Freya Bentham ddelio gyda’r mater hwn a chysylltu gyda Liz Haynes.

Datganwyd pryder bod rhai yn gadael ysbwriel wrth y seddi cyhoeddus ger groesffordd Cilfor.