Mis Mai 2019

COFNODION CYNGOR CYMUNED TALSARNAU A GYNHALIWYD YN Y NEUADD BENTREF, TALSARNAU AM 7.30 O’R GLOCH 20.5.19

YMDDIHEURIADAU
Cyng. Freya Bentham (Cyngor Gwynedd).

PRESENNOL
Cyng. Eluned Williams(Cadeirydd), John Richards, Ffion Williams, Eifion Williams, Gwenda Griffith, Owen Lloyd Roberts, Ann Jones,  Dewi Tudur Lewis,  Margaret Roberts.

DATGAN BUDDIANT
Nid oedd neb yn datgan buddiant ar unrhyw fater.

COFNODION
Derbyniwyd cofnodion o gyfarfod Mawrth 18ed 2019 fel rhai cywir.

MATERION YN CODI
Ethol Swyddogion am y flwyddyn 2019/20:-
Cadeirydd:- Cyng. Eifion Williams
Is-Gadeirydd:- Cyng. John Richards

Wrth ymadael ar Gadair diolchodd y Cyng. Eluned Williams i’w chyd Gynghorwyr am eu cydweithrediad yn ystod y ddwy flynedd diwethaf ag hefyd diolchodd i’r Clerc am ei gwaith a’i chymorth a dymunodd yn dda i’r Cadeirydd newydd, y Cyng. Eifion Williams.
Wrth gymeryd y Gadair diolchodd y Cyng. Eifion Williams am y fraint o gael bod yn Gadeirydd y Cyngor unwaith yn rhagor ag ar ran ei gyd Gynghorwyr diolchodd i’r cyn Gadeirydd, y Cyng. Eluned Williams am ei gwaith i’r Cyngor yn ystod y ddwy flynedd diwethaf.

Cynllun Cyllideb
Adroddwyd bod £36,254.90 wedi cael ei wario yn y flwyddyn ariannol  diwethaf i fyny at 31ain o Fawrth 2019 a bod hyn yn £19,606.48 o wariant yn llai na oedd wedi cael ei glustnodi yn y gyllideb am y flwyddyn. ‘Roedd hyn oherwydd bod Cyngor wedi clustnodi £10,000 ar gyfer datblygu maes parcio Cilfor a nid oedd hwn wedi cael ei wario eto, ‘roedd ddim llawer o wariant wedi bod hefo cynnal a chadw y cae chwarae (wedi clustnodi £5,000 a ddim ond £72 wedi ei wario), ddim wedi rhoi gymaint o gyfryniadau ariannol (wedi clustnodi £3,000 ar gwariant yn £2,000) ag hefyd ni  fydd y costau o dorri gwair y llwybrau cyhoeddus gymaint a beth oedd wedi ei glustnodi (wedi clustnodi £1,200 ar gwariant yn £862), na’r gost o dorri gwair y mynwentydd (wedi clustnodi £1,800 ar gwariant yn £1,710.50), nid oedd costau eraill y fynwent  gymaint (£2,000 wedi ei glustnodi  ar gwariant wedi bod yn £1,440.)

Maes Parcio Cilfor
Adroddodd y Cyng. John Richards bod ddim byd pellach i’w adrodd ynglyn ar mater uchod ers y cyfarfod diwethaf.

Tir ger Rhiw Derwydd
Adroddodd y Clerc ei bod wedi derbyn e-bost gan y Cyng. Dewi Tudur Lewis yn datgan pryder bod gwaith yn cael ei wneud gerllaw y tir uchod ar tir yn berchen i’r Cyngor. Ar ol trafodaeth cytunwyd anfon llythyr at Mr. Macrystal, Gwelfor i dynnu ei sylw mae y Cyngor sydd yn berchen y tir ond mae croeso iddo eiddefnyddio cyn belled a bydd y Cyngor ddim ei angen. Cytunwyd i archebu mainc i’w gosod ar y safle.

Cyfarfod Bwrdd Hamdden Harlech ac Ardudwy
Adroddodd y Cyng. Owen Lloyd Roberts ei fod wedi mynychu cyfarfod o’r uchod ar nos Iau yr 21ain o Fawrth ac adroddodd fel a ganlyn – bod 7 aelod o’r bwrdd yn bresennol a bod Mr. Chris Hulse wedi cytuno i gario ymlaen i wneud y cyfrifon am flwyddyn arall. Bod incwm y wal ar caffi i fyny ond bod incwm y pwll i lawr a bod un ysgol ddim

                        


yn mynychu gwersi nofio oherwydd eu bod ddim yn gallu yfforddio y gost ar hyn o bryd. Bod trafodaethau wedi cael eu  cynnal ynglyn ar bws hopper i godi defnyddwyr o faes parcio y pwll nofio a bod y trafodaethau hyn yn dal i cael eu cynnal. Bod y Bwrdd wedi cyflogi un person i wneud y gwaith cynnal a chadw a bod hyn yn fuddiol iawn. Bydd y cyfarfod nesa yn cael ei gynnal ar yr 20ed o Fehefin. Cytunwyd i dalu hanner y cynnig precept o £2,006.55.

Cyfarfod y Mynwentydd – 17.6.19
Cytunwyd cynnal y cyfarfod blynyddol o fynd o amgylch y mynwentydd ar yr 17eg o Fehefin a bod pawb oedd yn gallu yn cyfarfod yn gyntaf yn mynwent Llanfihangel y Traethau am 7.00 o’r gloch. Hefyd cytunwyd fynd i ymweld ar cae chwarae ar maes parcio newydd lawr ffordd stesion.

MATERION CYNGOR GWYNEDD
Yn absenoldeb y Cyng. Freya Bentham adroddodd y Clerc ei bod wedi derbyn adroddiad byr ganddi ag ei bod yn adrodd fel a ganlyn – bod y giat mochyn sydd i’w gosod ar y llwybr cyhoeddus ger Bont Briwet yn mynd i gael ei gosod yn y mis nesa, bod y llygid cathod ar y ffordd ger Tregwylan yn mynd i gael eu gosod yn fuan ag hefyd ei bod yn disgwyl cael gwybodaeth ynglyn a faint o ail gartrefi sydd yn yr ardal yn fuan. Mae y coed oedd ar y llwybr ceffyl fyny o Gefail y Cwm  am Soar wedi cael eu clerio ond un. Hefyd ei bod yn dal mewn trafodaethau ynglyn ar safle tu allan i’r cyn Capel Soar. Cafwyd wybod ymhellach bod y salw oedd yn berchen ar y tai gyferbyn ar Capel wedi rhoi llwyth o gerrig ar y safle hwn.

CEISIADAU CYNLLUNIO
Ddim wedi dod i law ers cyfarfod diwethaf y Cyngor.

ADRODDIAD Y TRYSORYDD
Adroddodd y Trysorydd bod £23,178.24 yn y cyfrif rhedegol, £4,148.30 yn y cyfrif cadw a £100.00 yng nhgyfrif y Cadeirydd.

Ceisiadau am gymorth ariannol
Hamdden Harlech ac Ardudwy - £2,006.55 – hanner y cynnig precept

Fe ranodd y Trysorydd gopiau o gyfrifon y Cyngor yn diweddu 31ain o Fawrth 2019 i bob Aelod a oedd yn bresennol. Fe aethpwyd drwy’r cyfrifon yn ofalus ag fe gymeradwtddwyd y cyfrifon un unfrdol gan yr Aelodau. Fe arwyddwyd y llyfr cyfrifon gan y Cadeirydd ar Clerc.
Adroddodd y Trysorydd ymhellach ei bod wedi ymweld ar Archwiliwr Mewnol ag ei bod wedi cael adroddiad da a bod y llyfrau i gyd mewn trefn ar cyfrifon yn gywir ond bod yr Archwiliwr Mewnol wedi tynnu sylw bod angen mawbysiadu Rheolau Sefydlog a Rheolau Ariannol newydd am bod y rhai sydd gan y Cyngor yn hen. Hefyd bod angen i’r Cyngor gydymffurfio gyda Adran 81 Deddf Llywodraeth Leol 2000 drwy gyhoeddi  ei gofrestr buddianau aelodau a sicrhau bod y wybodaeth hon ynghyd a chopi o gyfrifon y Cyngor yn cael ei gyhoeddi ar y wefan. Cytunwyd rhoi y materion hyn ar agenda nesa y Cyngor.

GOHEBIAETH
Cyngor Gwynedd – Adran Priffyrdd
Wedi derbyn ateb gan yr uchod ynglyn a materion a godwyd yng nghyfarfod diwethaf y Cyngor ag yn datgan  eu bod wedi anfon cyfarwyddyd i’r uned glanhau strydoedd fynd i ysgubo y ffordd o Capel Bach i Soar. Hefyd adroddwyd bod Adran Goleuo Cyngor Gwynedd yn fodlon cario allan y gwaith o osod y golau solar ger lloches bws Glan y Wern am gost  o rhwng £1,800-£2,000 ac adroddodd y Clerc, ar ol iddi gysylltu gyda’r Cadeirydd ei bod wedi cytuno i’r gwaith hwn gael ei wneud.

UNRHYW FATER  ARALL
Cafwyd wybod bod y gwair i fyny am Soar wedi cael ei dorri yn daclus ond bod angen torri’r coed sydd wedi gor-dyfu ar ochor y ffordd wrth Garth, ger Trem Eifion ag hefyd gyferbyn a Bron Wylfa.
Eisiau gwybod pryd mae y llinellau melyn yn cael eu gosod i lawr am ffordd y stesion ag yn Llandecwyn.
Cafwyd wybod bod yr arwydd “dim cerbydau trymion” wedi cael ei osod ar gyffordd yr A496 yn Llandecwyn a bod lori fawr wedi ceisio mynd y ffordd hon yr wythnos diwethaf.

Cafwyd wybod bod y ffordd bob ochor i’r grid gwartheg cyn Tyn FFrwd, Llandecwyn angen sylw.
Eisiau gofyn eto am gamerau CCTV gael ei gosod yn Llandecwyn a Llanelltyd.
Cafwyd wybod bod postyn wedi pydru ger llwybr coch (dros y ffordd i Gapel Soar).
Cafwyd wybod bod ddim gwaith wedi cael eu gwneud ar y tyllau yn yr hen faes parcio.
Eisiau gofyn a oes posib creu llwybr yn y cae o’r ysgol gynradd draw at yr arwydd llwybr cyhoeddus ger mynediad Draenogau oherwydd bod y ffordd yn gul ag yn beryg i gerddwyr.
Y ffordd ger Garth angen sylw.
Cytunwyd bod angen cael archwiliad diogelwch i'r offer yn y cae chwarae a cytunodd y Cyng. Dewi Tudur Lewis gysylltu a Mr. Chris Rayner ynglyn a hyn a gofyn iddo drefnu fod y cwmni roddodd yr offer i mewn (neu rywun arall) yn rhoi adroddiad am ddiogelwch yr offer. Hefyd datganwyd pryder bod plant yn taflu'r sbwnj sydd ar y llawr yno.
Datganwyd siom bod rhai lawr ffordd y stesion yn gadael y gwair maen’t yn ei dorri yn ei gerddi ar ochor y ffordd a mae hyn yn cael ei adnabod fel tipio slei bach. Cytunwyd i gadw golwg ar y sefyllfa ag os bydd hyn yn dal i gael ei wneud bod y Cyngor yn mynd ar mater ymhellach.
Datganwyd pryder bod aelod o’r cyhoedd yn ceisio hel pobl o’r traeth ger Bont Briwet er bod arwydd llwybr cyhoeddus yna a cytunwyd gofyn i’r Cyng. Freya Bentham gysylltu gyda Liz Haynes ynglyn a hyn.