Tachwedd 2018

COFNODION CYNGOR CYMUNED TALSARNAU A GYNHALIWYD YN Y NEUADD BENTREF, TALSARNAU AM 7.30 O’R GLOCH 19.11.18YMDDIHEURIADAU
Cyng. , Eluned Williams(Cadeirydd),  Ann Jones,  Dewi Tudur Lewis,  Margaret Roberts, Geraint Williams.PRESENNOL
Cyng. John Richards, Ffion Williams, Eifion Williams, Gwenda Griffith, Owen Lloyd Roberts, a’r Cyng. Freya Bentham (Cyngor Gwynedd).Oherwydd absenoldeb y Cadeirydd a’r ffaith bod ddim Is-Gadeirydd wedi ei ail ethol, cytunodd y Cyng. John  Richards gymeryd y Gadair.Croesawodd y Cadeirydd  Mr. James Buckley, peiriannydd datblygiad, Ms Nia Thomas, gweinyddwr prosiect a Ms Eloise Frank, rheolwr gogledd y prosiect o’r Grid Cenedlaethol i’r cyfarfod i drafod y datblygiad oedd yn mynd i gael ei gario allan o dynnu y peilionau i lawr ar hyd aber yr afon Ddwyryd. Dangoswyd map o’r ardal ynghyd ar rhaglen waith sydd wedi cael ei datblygu ag hefyd datganwyd eu bod yn gobeithio cychwyn ar y gwaith yn Ionawr 2020. Adroddwyd ymhellach ganddynt bod ymgynghoriad yn cael ei gynnal yn y neuadd hon ar y 24ain o’r mis hwn o 10.00 o gloch y bore tan 4.00 o gloch y prynhawn a bod dau ymghynghoriad arall wedi cael eu cynnal yn barod.  Gofynnwyd rhai cwestiynau a oedd o bryder i’r Aelodau a diolchodd y Cadeirydd iddynt am ddod i gyfarfod ar Cyngor.Croesawodd y Cadeirydd y Cyng. Ffion Williams i’w chyfarfod cyntaf o’r Cyngor a dymunodd y gorau iddi.DATGAN BUDDIANT
Nid oedd neb yn datgan buddiant ar unrhyw fater.COFNODION
Derbyniwyd cofnodion o gyfarfod Medi 17eg 2018 fel rhai cywir.MATERION YN CODI
Cynllun Cyllideb
Adroddwyd bod £6,834.74 wedi cael ei wario ers cychwyn y flwyddyn ariannol newydd a bod hyn yn £18,790.71 o wariant yn llai na oedd wedi cael ei glustnodi yn y gyllideb am y flwyddyn.  . ‘Roedd hyn oherwydd bod y Cyngor wedi clustnodi £10,000 ar gyfer datblygu maes parcio Cilfor a nid oedd hwn wedi cael ei wario eto, ‘roedd ddim gwariant wedi bod hefo cynnal a chadw y cae chwarae (wedi clustnodi £2,919 hyd yma), ddim wedi rhoi gymaint o gyfryniadau ariannol (wedi clustnodi £1,500 ar gwariant yn £250) ag hefyd ni  fydd y costau o dorri gwair y llwybrau cyhoeddus gymaint a beth oedd wedi ei glustnodi (wedi clustnodi £1,200 ar gwariant yn £862), na’r gost o dorri gwair y mynwentydd (wedi clustnodi £1,800 ar gwariant yn £1,710.50), nid oedd costau eraill y fynwent  gymaint (£1,169 wedi ei glustnodi hyd yma ar gwariant hyd yma wedi bod yn £480.) Gofeb Llandecwyn
Adroddwyd bod ddim byd pellach i’w adrodd ynglyn ar uchod a cytunwyd ei adael am y tro nes fydd mwy o fanylion wedi cael ei derbyn.Maes Parcio Cilfor
Adroddodd y Cyng. John Richards bod ddim mwy i’w adrodd ynglyn ar uchod ond ei fod yn gobeithio bydd datblygiadau yn cael eu gwneud yn y pythefnos nesa.Cyfarfod Bwrdd Hamdden Harlech ac Ardudwy
Adroddodd y Clerc ei bod wedi derbyn gopi o gofnodion y cyfarfod diwethaf o’r Bwrdd uchod a gynhaliwyd ar y 25ain o mis diwethaf gan Mr. Dylan Hughes, ag yn datgan ynddo bod rhai wedi dangos diddordeb o fod yn aelodau o’r
Bwrdd. Hefyd datganwyd bod yr adroddiad diwethaf oedd wedi ymddangos yn y Cambrian News yn un hen ag angen ei anwybyddu. ‘Roedd diwgwyddiadau codi arian wedi bod yn dda gyda llawer yn mynychu. Adroddwyd ymhellach y byddant yn anfon allan anfonebau i’r Cynghorau Cymuned am 2il ran y taliad precept dechrau y mis hwn a bydd adroddiad llawn i ddilyn tuag at ganol neu diwedd y mis a fydd yn cynnwys datganiad o’r cyfrifon incwm a gwariant hyd yma a tudalen balans am y flwyddyn ariannol 2016/17 ag hefyd llythyr yn dangos y swm fydd rhaid i’r Cyngor dalu yn ystod blwyddyn ariannol 2018/19. Adroddodd y Clerc ymhellach bod copi o lythyr oedd y Bwrdd wedi ei anfon allan ynglyn a cyfarfod oedd wedi ei gynnal gyda Harlech yn Weithredol ag yn datgan eu bod yn genfongol i’r cynlluniau sydd ganddynt. Adroddwyd gan y Clerc ei bod wedi derbyn yr anfoneb am yr 2il daliad precept o £1,942.45 a cytunwyd ei dalu yn nawr.MATERION CYNGOR GWYNEDD
Adroddodd y Cyng. Freya Bentham ei bod wedi anfon at yr Adran Priffyrdd yn gofyn am linellau melyn dwbwl ar y rhiw sydd yn mynd am Soar ond eu bod angen mwy o wybodaeth cyn gwneud y gwaith hyn, ond eu bod wedi cytunod i gario ymlaen gyda’r gwaith o osod rhai ar y ffordd i lawr am y stesion.  Adroddwyd ganddi bod y gwaith o atgyweirio Ffordd Barcdy yn mynd i gychwyn yn fuan a fydd yn golygu bydd y ffordd yn cau dros nos a datganwyd pryder bod hyn yn digwydd oherwydd bod ddim cynllun argyfwng mewn lle. Adroddodd y Cyng. Bentham ei bod eisiau cychwyn cael barn y Cyngor Ysgol er mwyn cael syniadau ynglyn a datblygu yr ardal. Datganwyd pryder bod y sefyllfa gyda’r gamddfa ar y llwybr ger Bont Briwet byth wedi cael ei ddatrys.CEISIADAU CYNLLUNIO
Gosod pympiau tynnu gwres o bwll cyfagos ar holl waith perthnasol – Getws, Glyn Cywarch, Talsarnau (NP5/77/LB59C)
Cefnogi y cais hwn oherwydd ei fod yn ffordd amgylcheddol o gael gwres.Caniatad Adeilad Rhestredig i uwchraddio ffenestri codi traddodiadol, gwydro eilaidd a chaeadau paenelog/dellt, gosod systemau canfod ac atal tan, ail weirio’n cynnwys 3 “phase” rhannol, system wresogi yn cynnwys gwres tan lloriau, system gwaith plymio, gorchuddio rhai waliau a pharedau sych, cyflwyno mesuriau atal swn yn ogystal a gwaith ychwanegol i ystafell “yoga” - Glyn Cywarch, Talsarnau (NP5/77/LB59E)
Cefnogi y cais hwn oherwydd ei fod yn cefnogi gwaith lleol drwy dennu y dyddiau saethu i’r ardal.ADRODDIAD Y TRYSORYDD
Adroddodd y Trysorydd bod £19,703.97 yn y cyfrif rhedegol, £4,144.19 yn y cyfrif cadw a £100.00 yng nhgyfrif y Cadeirydd. Ceisiadau am gymorth ariannol
Hamdden Harlech ac Ardudwy - £1,942.45
Llais Ardudwy                        -          £500.00Adroddodd y Trysorydd ei bod wedi derbyn llythyr gan yr Archwilwyr Allanol, cwmni BDO, yn datgan bod yr archwiliad blynyddol wedi cael ei orffen ganddynt a bod ddim materion wedi dod i’w sylw ynglyn ar archwiliad heblaw bod gwariant o dan pwer A137 wedi ei ddefnyddio yn amhriodol ag dylai taliad sydd yn cael ei wneud i’r neuadd bentref cael ei awdurdodi dan Adran 19 (3) Deddf Llywodraeth (Darpariaethau Amrywiol) 1976 neu Adran 133 Deddf Llywodraeth Leol 1972, sy’n caniatau gwneud cyfraniadau tuag at redeg neu ddodfenu adeiladau i’w defnyddio ar gyfer cyfarfodydd cyhoeddus. Hefyd taliadau sydd yn cael eu gwneud i clwb neu glybiau cymdeithasol, chwaraeon neu ieuenctid lleol gael eu awdurdodi o dan yr un Adran. Mae angen yn nawr cymeradwyo a derbyn y Ffurflen Flynyddol gan y Cyngor. Cytunwyd i gymeradwyo y Ffurflen Flynyddol yn unfrydol gan yr Aelodau.GOHEBIAETH
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Wedi derbyn ateb gan yr uchod ynglyn a pryder y Cyngor bod ddim uned dementia yn Meirionnydd ag yn datgan mae Mr. Saul Kristian o Ansawdd a Diogelwch fydd ein pwynt cyswllt cyntaf yn y Bwrdd Iechyd tra byddant yn ymchwilio i’n ymholiad ag y byddant fel arfer yn anfon ateb o fewn 30 diwrnod gwaith.Llais Ardudwy
Wedi derbyn e-bost gan yr uchod yn gofyn am gyfraniad ariannol gan y Cyngor. Cytunwyd i roi £500 iddynt.Un Llais Cymru
Wedi derbyn rhybudd gan yr uchod yn datgan bod cyfarfod o bwyllgor o Ardal Meirionnydd yn cael ei gynnal ar yr 28ain o’r mis hwn yn y Lyfrgell Rydd yn Nolgellau.Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru
Wedi derbyn llythyr gan yr uchod ynghyd a chopi o Argymhellion Terfynol y Comisiwn ar gyfer trefniadau etholiadol Sir Gwynedd sydd wedi cael eu cyflwyno i Lywodraeth Cymru i’w hystyried ag yn datgan y bydd Ward Talsarnau a Llandecwyn yn ymuno gyda Wardiau Harlech, Llanfair a Llanbedr i greu un Ward gyda dau Gynghorydd Sir.UNRHYW FATER  ARALL
Datganwyd pryder am y gor-yrru sydd yn cymeryd lle ar y ffordd yn Llandecwyn a cytunwyd bod y Cyng. Freya Bentham yn cysylltu gyda Gan Bwyll i ofyn iddynt ymweld ar ardal ag hefyd cysylltu gyda Mr. Dylan Jones  o’r Adran Drafnidiaeth yn Gaernarfon yn gofyn i fesur traffic gael ei osod ar y ffordd.
Cafwyd adroddiad o’r cyfarfod gyda’r Parc Cenedlaethol ar Cynghorau Cymuned yn Plas Tan y Bwlch gan y Cyng. Owen Lloyd Roberts a Gwenda Griffiths a datganwyd ei fod wedi bod o fudd iddynt.
Eisiau i gamerau cylch cyfun cael eu gosod yn Llandecwyn ag un arall yn Llanelltyd er mwyn dal troseddwyr sydd yn dianc o’r ardal.