Med i2018

COFNODION CYNGOR CYMUNED TALSARNAU A GYNHALIWYD YN Y NEUADD BENTREF, TALSARNAU AM 7.30 O’R GLOCH 17.9.18YMDDIHEURIADAU
Cyng. , Margaret Roberts, Geraint Williams.PRESENNOL
Cyng. Eluned Williams(Cadeirydd), John Richards, Eifion Williams, Dewi Tudur Lewis, Gwenda Griffith, Owen Lloyd Roberts, Ann Jones, a’r Cyng. Freya Bentham (Cyngor Gwynedd).Ar ran y Cyngor estynodd y Cadeirydd groeso yn nol i’r Cyng. Eifion Williams ar ol iddo fod yn yr ysbyty yn ddiweddar ag hefyd diolchodd y Cyng. Williams am y cerdyn gwellad buan oedd wedi ei dderbyn gan y Cyngor.DATGAN BUDDIANT
Nid oedd neb yn datgan buddiant ar unrhyw fater.COFNODION
Derbyniwyd cofnodion o gyfarfod Gorffennaf 16eg 2018 fel rhai cywir.MATERION YN CODI
Cynllun Cyllideb
Adroddwyd bod £4,686.43 wedi cael ei wario ers cychwyn y flwyddyn ariannol newydd a bod hyn yn £7,396.02 o wariant yn llai na oedd wedi cael ei glustnodi yn y gyllideb am y flwyddyn.Gofeb Llandecwyn
Adroddodd y Cyng. John Richards ei fod wedi gwneud ymholiadau gyda rhai o gyn swyddogion y Capel ynglyn ar uchod ond ‘roedd ganddynt ddim gwybodaeth i’w roi  iddo. Cytynwyd mae’r cam nesa fyddai cael gweld gweithredoedd y Capel.Maes Parcio Cilfor
Adroddodd y Cyng. John Richards ei fod heb gysylltu gyda Mr. Alec Howie ynglyn a hyn a cytunwyd i adael y mater tan cyfarfod nesa y Cyngor.Ethol Cynghorydd
Adroddodd y Clerc ei bod wedi cysylltu gyda’s Swyddog Etholiadol yn Gaernarfon i’w hysbysu bod sedd wag yn bodoli ar y Cyngor ag o ganlyniad ei bod wedi cael rhybudd i’w osod yn y pentref yn hysbysu y sedd wag a bod y rhybudd hwn yn dod i ben ar y 3ydd o’r mis hwn.  Hefyd adroddodd ymhellach ei bod wedi cael gwybod bod neb wedi gwneud ymholiadau am y sedd wag a bod gan y Cyngor yn nawr yr hawl i gyfethol a bod rhybudd yngl┼Ěn a hyn wedi cael ei roi i fyny yn y pentref ag yn dod i ben heddiw. ‘Roedd y Clerc hefyd wedi cysylltu gyda’r Cynghorwyr yn eu hysbysebu o hyn ag yn gofyn iddynt feddwl am enw person neu personau a fyddai a diddordeb i ddod yn aelod o’r Cyngor. Cytunwyd i dynnu rhestr o enwau posib a cytunodd y Cyng. Ann Jones ofyn i’r trigolion hyn a fyddai diddordeb ganddynt ddod ar y Cyngor. Cytunwyd trafod y mater ymhellach yn y cyfarfod nesa Ffordd Barcdy a Ffordd Stesion
Datganwyd pryder gan yr Aelodau am gyflwr ffordd Barcdy ac hefyd ‘roedd y Cyng. John Richards wedi  anfon lluniau a chysylltu gyda’r Adran Briffyrdd yn Nolgellau. Adroddodd y Cyng. Freya Bentham bod yr Adran Priffyrdd yn datgan eu bod yn digwyl am adroddiad ar gyflwr y ffordd a fyddai ar gael mewn tua pythefnos. Cytunwyd bod angen gwell arwyddion yn rhybuddio am y gwaith ffordd ar hyd y ffordd hon oherwydd bod damweiniau wedi bod arni yn barod a cytunodd y Cyng. Bentham ddelio gyda’r mater. Adroddodd y Clerc ei bod wedi derbyn e-bost ynghyd a llun gan y Cyng. John Richards oedd wedi ei gael gan Mr. Barry Jones yn datgan pryder o faint mor agos at y groesffordd o’r ffordd fawr i lawr am ffordd y Stesion oedd rhai ceir yn parcio. Cytynwyd bod angen llinellau melyn dwbwl ar y darn yma o’r ffordd a cytunodd y Cyng. Bentham gysylltu gyda’r Adran Priffyrdd ynglyn a hyn.                        Cyfarfod Bwrdd Hamdden Harlech ac Ardudwy
Adroddodd y Cyng. Owen Lloyd Roberts ei fod wedi mynychu yr uchod ar ran y Cyngor ar y 13eg o’r mis hwn a cafwyd wybod bod pryder bod dim digon o aelodau ar y Bwrdd i redeg y safle ag os na fydd mwy o wirfoddolwyr yn dod ymlaen fel aelodau o’r Bwrdd erbyn diwedd Medi 2018 fydd y safle yn cau. Hefyd adroddwyd bod y nofio cynnar ar fore Llun am 7.30 o’r gloch wedi gorffen ag hefyd y nofio cyhoeddus ar ddydd Mawrth rhwng 12.30 a 2.00 o’r gloch wedi gorffen.Cyfarfod y Mynwentydd – 20.8.18
Oherwydd bod y cyfarfod uchod wedi gorfod cael ei ohirio oherwydd tywydd gwael, cytunwyd i adael hyn yn nawr tan y flwyddyn nesa.Canllawiau ar gyfer ceisiadau ariannol
Cafwyd trafodaeth pellach ar y mater uchod a cytunwyd ar y canlynol –
1.    Unigolyn lleol sy’n casglu drwy gynnal gweithgaredd at elusen sydd wedi ei gofrestru – hyd at £500:00
2.    Unigolyn lleol sy’n codi arian at ddibenion personol-fel Taith Addysgol neu Chwaraeon – hyd at £300:00
3.    Mudiadau neu sefydliadau sydd â changen lleol ar gyfer cynnal digwyddiad yn lleol (e.e.Yr Urdd, Ffermwyr Ifanc, Sefydliad y Merched , Merched y Wawr, Ysgol Feithrin) – hyd at £1000:00.
4.    Sefydliadau lleol sy’n cynnal gweithgareddau sydd o fudd economaidd, diwylliannol,hamdden neu o les iechyd corfforol neu meddyliol(e.e corau, bandiau,cwmnïau drama, canolfannau hamdden) – hyd at £2,000:00.
5.    Rhaid cael mantolen ariannol hefo bob cais gan fudiadau a chymdeithasau lleol.
Egwyddorion-Nad ydym yn cyfrannu at fudiadau/elusennau cenedlaethol na Phrydeinig  os nad oes cangen leol sy’n cynnal digwyddiadau yn lleol.
Awgrym-ein bod yn trafod ceisiadau ddim ond yn mis Mawrth ag Medi heblaw am geisiadau brys sydd yn dod gerbon y Cyngor.
PWYSIG-awgrymiadau ydi rhai’n-mae angen diffinio”lleol” ac mae’r ffigurau ariannol i’w haddasu!!
Mae gan y Cyngor yr hawl i newid y canllawiau uchod wrth drafod bob cais.MATERION CYNGOR GWYNEDD
Adroddodd y Cyng. Freya Bentham ei bod wedi anfon at yr Adran Priffyrdd yn gofyn am linellau melyn dwbwl ar y rhiw sydd yn mynd am Soar. Cytunwyd gofyn i Gyngor Gwynedd am arwydd “man pasio” ger Capel Soar. Hefyd adroddwyd ganddi ei bod wedi cael gwybod gan Liz Haynes, Swyddog Llwybrau, Cyngor Gwynedd bod yn dal ddim yn bosib i giat fochyn gael ei gosod yn lle camfa ar y llwybr ger Bont Briwet a cytynwyd gofyn am gyfarfod safle gyda hi er mwyn cael trafod y mater ymhellach. CEISIADAU CYNLLUNIO
Ddim wedi dod i law ers y cyfarfod diwethafADRODDIAD Y TRYSORYDD
Adroddodd y Trysorydd bod £21,802.28 yn y cyfrif rhedegol, £4,144.19 yn y cyfrif cadw a £100.00 yng nhgyfrif y Cadeirydd. Ceisiadau am gymorth ariannol
Dizzie Dancers - £100.00 ar hyn o bryd nes bod y Cyngor yn cael mantolen ariannol ganddynt ag hefyd cael gwybod beth yw y costau ynglyn a chael llwyfan.GOHEBIAETH
Cyngor Gwynedd - Adran Priffyrdd
Wedi derbyn llythyr gan yr uchod yn hysbysebu y Cyngor bod gwaith o ail wynebu ffordd ystad dai Bryn Eithin yn dechrau  yn ystod y mis hwn. Adroddodd y Cyng. John Richards bod y gwaith hwn wedi ei gario allan ag ei fod yn daclus iawn.
Grid Cenedlaethol
Wedi cael llythyr gan yr uchod ynglyn ar gwaith diweddaraf sydd yn mynd ymlaen gyda tynnu y peilonau ar draws Aber Afon Dwyryd ag yn gofyn a fyddai posib cynnal cyfarfod arall gyda’r Cyngor er mwyn eu diweddaru gyda’r gwaith sydd yn mynd ymlaen. Cytunwyd i weld beth fyddai y cyfarfodydd maen’t  yn bwriadau ei gynnal yn y neuadd fel  yn gyntaf.Gwasanaeth Tan ag Achub Gogledd Cymru
Wedi cael ateb yn nol gan yr uchod yn diolch i’r Cyngor am eu geiriau caredig a anfonwyd atynt yn dilyn y tannau yn yr ardal adeg y tywydd poeth.Parc Cenedlaethol Eryri
Wedi derbyn llythyr a gwahoddiad ffurfiol gan yr uchod yn hysbysu y Cyngor bod eu cyfarfodydd blynyddol gyda’r Cynghorau Tref a Chymuned yn cymeryd rhan fel a ganlyn - Hydref 2il Neuadd Dyfi, Aberdyfi, Hydref 4ydd Plas Tan y Bwlch, Maentwrog a Hydref 8ed Plas y Brenin, Capel Curig a bydd bob cyfarfod yn cychwyn am 6.30 o’r gloch. Cytunodd y Cyng. John Richards, Owen Lloyd Roberts, Dewi Tudur Lewis a Gwenda Griffiths fynychu y cyfarfod ar y 4ydd yn Plas Tan y Bwlch ar ran y Cyngor.UNRHYW FATER ARALL
Eisiau anfon at yr Adran Priffyrdd i dynnu eu sylw bod chwynglymwr japaneiadd mewn cae ar ochor y ffordd wrth fynd i fyny am Soar.
Cytunwyd cefnogi Cyngor Tref Penrhyndeudraeth yn eu hymgyrch i gael maes parcio yn y pentref yn un di-dal.
Datganwyd pryder bod rhai yn parcio ar y gornel ger groesffordd ystad dai Bryn Eithin a cytunwyd gofyn a oes posib cael llinellau melyn dwbwl yn y fan yma hefyd a cytunodd y Cyng. Freya Bentham ddelio gyda’r mater hwn.
Datganwyd pryder bod teuluoedd yn gorfod teithio  i Langefni i weld aelodau o’r teulu i’r ganolfan dementia agosaf ag bod angen canolfan yn nes a cytunwyd anfon llythyr at y Cynghorau Cymuned a Thref cyfagos yn gofyn am eu cefnogaeth gyda hyn.
Datganwyd pryder bod y golau oedd fod i gael ei osod yn y lloches bws yn Glan y Wern byth wedi cael ei wneud a cytunodd y Cyng. John Richards ddelio gyda’r mater yma a gosod golau solar yna oherwydd byddai y gost o osod golau trydan yn ormod o gost.
Adroddwyd bod cwyn wedi ei derbyn bod yr arwyddion ffyrdd angen eu glanhau a cytunwyd pasio y mater yma ymlaen i’r Adran Priffyrdd.