Gorffenna 2018

COFNODION CYNGOR CYMUNED TALSARNAU A GYNHALIWYD YN Y NEUADD BENTREF, TALSARNAU AM 7.30 O’R GLOCH 16.07.18

YMDDIHEURIADAU
Cyng. Eifion Williams, Dewi Tudur Lewis, Gwenda Griffith, Geraint Williams.

PRESENNOL
Cyng. Eluned Williams(Cadeirydd), John Richards, Owen Lloyd Roberts, Margaret Roberts,  Ann Jones, a’r Cyng. Freya Bentham (Cyngor Gwynedd).

Cyn dechrau y cyfarfod yn swyddogol cyfeiriodd y Cadeirydd at y golled oedd yr ardal ar Cyngor wedi ei gael dros y penwythnos yn dilyn marwolaeth y Cyng. Richard Morgan, Ty Cerrig ar ol gwaeledd a chydymdeimlwyd ar teulu yn eu profedigaeth. Fel arwydd o barch safodd yr Aelodau am funud o dawelwch mewn coffadwriaeth am Aelod gweithgar o’r Cyngor a bydd bwlch mawr ar ei ol yn y cyfarfodydd. Cytunwyd i gyfranu £100 o Gronfa y Cadeirydd i’r gronfa rhoddion er cof.
Ar ran y Cyngor dymunodd y Cadeirydd wellhad buan i’r Cyng. Eifion Williams a oedd ar hyn o bryd yn yr ysbyty.
Estynodd y Cadeirydd longyfarchiadau y Cyngor i’r Cyng. Freya Bentham am ennill y wobr Entrepreneur Ifanc y Flwyddyn yn ystod wythnos busnes Gwynedd a cafodd ei chyflwyno gyda’i gwobr yn y cinio gala yn ddiweddar.

DATGAN BUDDIANT
Nid oedd neb yn datgan buddiant ar unrhyw fater.

COFNODION
Derbyniwyd cofnodion o gyfarfod Mai 21ain 2018 fel rhai cywir.

MATERION YN CODI
Cynllun Cyllideb
Adroddwyd bod £3,230.43 wedi cael ei wario ers cychwyn y flwyddyn ariannol newydd a bod hyn yn £5,785.02 o wariant yn llai na oedd wedi cael ei glustnodi yn y gyllideb am y flwyddyn.

Gofeb Llandecwyn
Oherwydd absenoldeb y Cyng. Eifion Williams bod ddim adroddiad pellach ynglyn ar uchod ers y cyfarfod diwethaf a cytunodd y Cyng. John Richards wneud ymholiadau gyda rhai o gyn swyddogion y Capel.

Maes Parcio Cilfor
Adroddodd y Cyng. John Richards ei fod heb gysylltu gyda Mr. Alec Howie ynglyn a hyn a cytunwyd i adael y mater tan cyfarfod nesa y Cyngor.

Cyfarfod Bwrdd Hamdden Harlech ac Ardudwy
Adroddodd y Cyng. Owen Lloyd Roberts ei fod wedi mynychu yr uchod ar ran y Cyngor ar y 12ed o’r mis hwn acafwyd wybod bod pryder bod dim digon o aelodau ar y Bwrdd i redeg y safle ag os na fydd mwy o wirfoddolwyr yn dod ymlaen fel aelodau o’r Bwrdd erbyn diwedd Medi 2018 fydd y safle yn cau.

Cyfarfod y Mynwentydd - 18.6.18
Oherwydd bod y cyfarfod uchod wedi gorfod cael ei ohirio oherwydd tywydd gwael, cytunwyd i gynnal y cyfarfod ar yr 20ed o mis nesa a bod pawb oedd yn gallu bod yn bresennol yn cyfarfod ger mynwent Eglwys Llanfihangel y Traethau i gychwyn am 7.00 o’r gloch.

Canllawiau ar gyfer ceisiadau ariannol
Oherwydd absenoldeb y Cyng. Dewi Tudur Lewis cytunwyd trafod y mater uchod yng nghyfarfod nesa y Cyngor.


MATERION CYNGOR GWYNEDD
Adroddodd y Cyng. Freya Bentham ei bod wedi cael gwybod gan Liz Haynes, Swyddog Llwybrau, Cyngor Gwynedd bod y ffermwr ddim yn fodlon i giat fochyn gael ei gosod yn lle camfa ar y llwybr ger Bont Briwet. Datganwyd siom ymysg yr Aelodau ynglyn a hyn a bod angen yn nawr ymateb drwy ddatgan bod y gamfa bellach ddim yn ddiogel ag hefyd bod dim mynediad i’r anabl yna a bod y tir yn dir i’r Brenin a nid dan berchnogaeth y ffermwr. Hefyd cafwyd wybod bod cynrychiolaeth o’r Grid Cenedlaethol eisiau dod i gyfarfod ar Cyngor rhywbryd yn mis Medi a gofynnwyd iddi ofyn iddynt ddod i gyfarfod nesa y Cyngor ar yr 17eg o Fedi. Datganodd hefyd ei bod wedi cysylltu gyda’r Adran Priffyrdd ynglyn a chael y gwair ar hyd ochor y ffordd yn Glan y Wern wedi ei dorri ag ei bod wedi cysylltu a Dafydd Wyn Williams, Cyngor Gwynedd a bod ef yn edrych i mewn i weld pwy sydd wedi bod yn cynnal a chadw y llecyn parcio ger Capel Soar a bod Dafydd Gibbard fod i gysylltu a hi.

CEISIADAU CYNLLUNIO
Caniatad Adeilad Rhestredig am newidiadau i addasu agoriad drws yn ffenest yn y drychiad dwyreiniol, ffurfio agoriad drws yn y wal garreg fewnol, ychwanegu drws gwydr a sgrin mewnol i’r fynedfa, ffurfio ystafell gawod newydd gyda gwyntyllwr mecanyddol, ychwanegu gwresogyddion, ychwanegu ynysu i’r to a’r lawr - Adeilad Allanol, Ysgubor Penmaen Talsarnau (NP5/77/LB236B)
Cefnogi y cais hwn.

Newidiadau i addasu agoriad drws yn ffenest yn y drychiad dwyreiniol i drosi modurdy domestig yn lety ansileri  - Adeilad Allanol, Ysgubor Penmaen, Talsarnau (NP5/77/LB236A)
Cefnogi y cais hwn.

ADRODDIAD Y TRYSORYDD
Adroddodd y Trysorydd bod £11,830.28 yn y cyfrif rhedegol, £4,143.44 yn y cyfrif cadw a £350.00 yng nhgyfrif y Cadeirydd.

Ceisiadau am gymorth ariannol
Cymdeithas Cwn Defaid Gogledd Cymru - £100.00

GOHEBIAETH
Cyngor Gwynedd - Adran Priffyrdd
Wedi derbyn ateb gan yr uchod ynglyn a materion a godwyd yng nghyfarfod diwethaf y Cyngor ag yn datgan ei fod yn gallu cadarnhau bod y llinellau gwyn wedi eu hail beintio ar y ffordd B4391 o Bont y Glyn hyd at Glasfryn, yn datgan ynglyn ar ffoedd ger Tregwylan eu bod yn paratoi rhaglen ail osod llygid cathod ar draws Sir Feirionnydd ac yn bwriadu ei gwblhau tuag at diwedd yr haf, eu bod wedi archwilio y safle yn Glan y Wern ynglyn a trin chwyn japaneiadd a bod y lleoliad yma eisoes ar y rhestr i gael ei drin a bydd yn cael ei wneud pan fydd y contractwr yn yr ardal nesa.

Parc Cenedlaethol Eryri
Wedi derbyn llythyr gan yr uchod yn hysbysu y Cyngor bod eu cyfarfodydd blynyddol gyda’r Cynghorau Tref a Chymuned yn cymeryd rhan fel a ganlyn - Hydref 2il Neuadd Dyfi, Aberdyfi, Hydref 4ydd Plas Tan y Bwlch, Maentwrog a Hydref 8ed Plas y Brenin, Capel Curig a bydd bob cyfarfod yn cychwyn am 6.30 o’r gloch. Byddant yn anfon gwahoddiad ffurfiol yn agosach at yr amser.

Grid Cenedlaethol
Adroddodd y Clerc ei bod wedi derbyn llythyr gan yr uchod yn hysbysu y Cyngor bod y Grid Cenedlaethol yn gwneud gwaith archwilio’r ddaear mewn mannau yn ardal aber afon Dwyryd rhwng diwedd Mai a chanol Awst 2018.

Cwmni Bro Ffestiniog
Adroddodd y Clerc ei bod wedi derbyn llythyr gan yr uchod ynglyn ag enwebu aelod o’r Cyngor i fod yn rhan o fenter “Ynni Twrog” ag hefyd cyfranu tuag at costau sefydlu a gweinydd y fenter hon. Cytunwyd i gyfranu yr £50 yr oeddynt yn ofyn am ag hefyd cytunodd y Cyng. John Richards a Margaret Roberts gynrychioli y Cyngor ar fenter “Ynni Twrog”

UNRHYW FATER ARALL
Eisiau anfon llythyr at Gwasanaeth Tan Gogledd Cymru yn datgan gwerthfawrogiad y Cyngor yn y modd gafodd y tan oedd uwchben y pentref yn cael ei ddelio hefo yn ddiweddar. Hefyd gofynnwyd a fyddai modd anfon llythyr i’r Adran Priffyrdd yn dangos y waliau oedd wedi cael eu difrodi oherwydd bod yr injan dan wedi gorfod mynd i fyny, a datganodd y Cyng. Margaret Roberts er bod y diffoddwyr tan wedi codi y cerrig yn nol nid oedd y waliau hyn yn ddiogel a cytunodd y Cyng. Margaret Roberts anfon y lluniau oedd wedi ei dynnu o’r waliau i’r Clerc er mwyn eu hanfon ymlaen i’r Adran Priffyrdd.
Datganwyd bod cais wedi dod yn gofyn am olau yn y lloches bws yn Glan y Wern a cytunodd y Cyng. John Richards ddelio gyda’r mater hwn.
Cafwyd wybod bod y gatiau llifddor ddim yn cau a cafwyd wybod bod gwaith i atgyweirio hyn yn mynd i gael ei wneud yn mis Medi.
Oherwydd bod peiriannau mawr yn cael trafferth mynd i fyny y ffordd sydd yn mynd am gyfeiriad Soar o’r pentref oherwydd bod ceir wedi parcio ar hyd yr ochor, cytunwyd gofyn a fyddai modd gosod llinellau melyn dwbl yna a cytunodd y Cyng. Freya Bentham ddelio gyda’r mater yma.
Datganwyd pryder bod rhai yn gorfod cerdded ar ganol y ffordd o Barcdy am y pentref oherwydd bod y gwair heb gael ei dorri a cytunodd y Cyng. Freya Bentham ddelio gyda’r mater yma.
Cytunwyd anfon llythyr at Cyfoeth Naturiol Cymru yn gofyn iddynt glerio y ffos ger y neuadd i lawr at y ffordd fawr.