Mai 2018

COFNODION CYNGOR CYMUNED TALSARNAU A GYNHALIWYD YN Y NEUADD BENTREF, TALSARNAU AM 7.30 O’R GLOCH 21.05.18YMDDIHEURIADAU
Richard Morgan (Is-Gadeirydd), Geraint Williams, a’r Cyng. Freya Bentham (Cyngor Gwynedd).PRESENNOL
Cyng. Eluned Williams(Cadeirydd), John Richards, Eifion Williams, Dewi Tudur Lewis, Owen Lloyd Roberts, Margaret Roberts,  Ann Jones, Gwenda Griffith. Estynodd y Cadeirydd longyfarchiadau y Cyngor i’r Clerc, y Cyng. Annwen Hughes ar gael ei ethol yn Gadeirydd Cyngor Gwynedd am y flwyddyn 2018/19.
Cyfeiriodd y Cadeirydd bod yr Is-Gadeirydd, y Cyng. Richard Morgan ddim yn dda ei iechyd ar hyn o bryd a datganodd ein bod fel Cyngor yn meddwl amdano ef ar teulu ar yr adeg yma.DATGAN BUDDIANT
Nid oedd neb yn datgan buddiant ar unrhyw fater.COFNODION
Derbyniwyd cofnodion o gyfarfod Mawrth 19eg 2018 fel rhai cywir.
Datganodd y Cyng. Owen Lloyd Roberts bod y Cyng. Freya Bentham wedi datgan bod y ffaith bod y Cyngor wedi cymeryd drosodd y biniau halen ddim ar restr Cyngor Gwynedd ac darllenodd y Clerc e-bost allan oedd wedi ei anfon ar y 5ed o Hydref yn datgan bod Cyngor Cymuned Talsarnau yn fodlon bod yn rhan o’r cynllun hwn.
Datganodd y Cyng. Owen Lloyd Roberts ei fod wedi cael golwg ar y ddogfen Cynllun Datblygu Lleol Eryri a bod ddim newid mawr ynddo.
Datganodd y Cyng. Eifion Williams bryder ei fod heb glywed dim gan y Cyng. Freya Bentham ers y cyfarfod diwethaf ynglyn ar giat wedi ei chloi ar y llwybr cyhoeddus ger Bont Briwet a cytunwyd anfon yn nawr at Mr. Dafydd Wyn Williams yn gofyn iddo edrych i mewn i gais y Cyngor i gael giat fochyn wedi ei gosod yn lle camfa ag hefyd eisiau tynnu ei sylw mae tir comin yw y tir dan sylw a nid tir preifat.MATERION YN CODI
Ethol Swyddogion am y flwyddyn 2018/19:-            
Cadeirydd:- Cyng. Eluned Williams
Is-Gadeirydd:- Cyng. Richard MorganCynllun Cyllideb
Adroddwyd bod £15,594.21 wedi cael ei wario yn y flwyddyn ariannol diwethaf i fyny at 31ain o Fawrth 2018 a bod hyn yn £4,747.79 o wariant yn llai na oedd wedi cael ei glustnodi yn y gyllideb am y flwyddyn. Rhannodd y Clerc gopiau o gynllun gyllideb y Cyngor am y flwyddyn 2018/19 i bob Aelod a oedd yn bresennol ac aethpwyd drwy’r cynllun hwn. Cytunwyd i fabwysiadu y cynllun hwn am y flwyddyn i ddod.Gofeb Llandecwyn
Adroddodd y Cyng. Eifion Williams bod ddim adroddiad pellach ynglyn ar uchod ers y cyfarfod diwethaf.Maes Parcio Cilfor
Adroddodd y Cyng. John Richards ei fod wedi cysylltu gyda Mr. Steve Parkinson ynglyn a chael amcan bris newydd i wneud y gwaith uchod ond bod ef wedi datgan iddo gysylltu gyda Mr. Alec Howie ynglyn a hyn.Cyfarfod Bwrdd Hamdden Harlech ac Ardudwy
Adroddodd y Cyng. Owen Lloyd Roberts ei fod wedi mynychu yr uchod ar ran y Cyngor ar yr 17eg o’r mis hwn a darllenodd allan adroddiad oedd wedi ei dderbyn ganddynt ynglyn a beth oedd wedi bod yn mynd ymlaen ers y cyfarfod diwethaf.                        Cyfarfod y Mynwentydd - 18.6.18
Cytunwyd i gynnal y cyfarfod uchod ar y 18ed o mis nesa a bod pawb oedd yn gallu bod yn bresennol yn cyfarfod ger mynwent Eglwys Llanfihangel y Traethau i gychwyn am 7.00 o’r gloch.Canllawiau ar gyfer ceisiadau ariannol
Adroddwyd bod y Cyng. Dewi Tudur Lewis wedi tynnu y canllawiau ynglyn ar uchod allan ar ran y Cyngor a dosbarthwyd copi i bawb ganddo a cytunwyd i roi y mater ar agenda cyfarfod nesa y Cyngor ar ol i pawb gael amser i’w astudio yn fanwl.MATERION CYNGOR GWYNEDD
Oherwydd absenoldeb y Cyng. Freya Bentham nid oedd yn bosib cael adroddiad ynglyn ar materion uchod.CEISIADAU CYNLLUNIO
Caniatad Adeilad Rhestredig i ychwanegu cawod yn ystafell feithin llawr cyntaf adain G.G, insiwleiddio ystafell yoga a ystafelloedd nenfwd - nenfwd byrddau tennau ar dro-gylch i’r ffenestri to presennol R1, R2, R3. Insiwleiddio lloriau coed a concrid - llawr daearol, gosod 4 llosgwr coed gyda leinin ystwyth i’r simneiau presennol C4, C5, C6, C7 - Glyn Cywarch, Talsarnau (NP5/77/LB59A)
Cefnogi y cais hwn.ADRODDIAD Y TRYSORYDD
Ceisiadau am gymorth ariannol
Hamdden Harlech ac Ardudwy - £1,942.45 - hanner y cynnig precept
R.A.B.I   - DimFe ranodd y Trysorydd gopiau o gyfrifon y Cyngor yn diweddu 31ain o Fawrth 2018 i bob Aelod a oedd yn bresennol. Fe aethpwyd drwy’r cyfrifon yn ofalus ag fe gymeradwyddwyd y cyfrifon yn unfrydol gan yr Aelodau. Fe arwyddwyd y llyfr cyfrifon gan y Cadeirydd ar Clerc.Adroddodd y Trysorydd ei bod wedi bod yn ymweld ar Archwiliwr Mewnol ag ei bod wedi cael adroddiad da a bod y llyfrau i gyd mewn trefn ar cyfrifon yn gywir ond bod yr Archwiliwr Mewnol yn gofyn a fyddai yn bosib i’r Cyngor ail fabwysiadu y Rheolau Sefydlog ar Rheolau Ariannol oherwydd bod rhain heb gael eu mabwysiadu ers 2002. Cytunwyd bod y Clerc yn anfon copi o rhain o bob Aelod o’r Cyngor ag yn rhoi y mater ar agenda mis nesa. Hefyd bod angen ail edrych ar werth asedau y Cyngor. Ar ran y Cyngor arwyddwyd yr Adroddiad Blynyddol gan y Cadeirydd ar Clerc/Swyddog Ariannol Cyfrifol.GOHEBIAETH
Ysgol Ardudwy
Adroddodd y Clerc ei bod wedi derbyn llythyr gan yr uchod yn gofyn a fyddai yn bosib i rhai o ddisgyblion blwyddyn 9 wneud gwaith cymunedol fel rhai o’i wythnos gweithgareddau ar yr 11eg a 12ed o Orffennaf. Cytunwyd i’w adael ar hyn o bryd i weld beth oedd angen ei wneud yn yr ardal a fyddai yn addas i blant ysgol.UNRHYW FATER ARALL
Datganwyd balchder o weld bod y cae chwarae newydd yn cael cymaint o ddefnydd a cytunwyd gwneud arwyddion yn gymraeg i gyd fynd gyda rhai saesneg sydd yna yn barod a cytunodd y Cyng. Dewi Tudur Lewis ddelio gyda’r mater yma.
Eisiau gwybod pam fod y gwair ddim yn cael ei dorri yn Glan y Wern ac atebwyd oherwydd ei fod ddim oddi fewn i’r arwydd 30m.y.a a mae contractwyr allanol fyddai yn gwneud y gwaith.
Eisiau gadael i Ms Liz Haynes wybod bod giat angen cael ei rhoi yn nol ar y llwybr cyhoeddus sydd ger Bont y Glyn.
Eisiau gwybod pwy sydd yn gyfrifol am y cwlwm japaniaidd sydd yn Glan y Wern.
Datganwyd pryder bod y llygid cathod byth wedi cael eu ail gosod ar y ffordd ger Tregwylan.
Adroddodd y Cyng. John Richards ei fod wedi derbyn ymholiad yn gofyn a fyddai yn bosib symud y lloches bws sydd ger y bont yn Glan y Wern a datganwyd bod y mater hwn wedi cael ei drafod o’r blaen a bod y Cyngor wedi dod i’r casgliad bod hyn ddim yn bosib.