Mawrth 2018

COFNODION CYNGOR CYMUNED TALSARNAU A GYNHALIWYD YN Y NEUADD BENTREF, TALSARNAU AM 7.30 O’R GLOCH 19.03.18YMDDIHEURIADAU
Richard Morgan (Is-Gadeirydd), Geraint Williams, Margaret Roberts.PRESENNOL
Cyng. Eluned Williams(Cadeirydd), John Richards, Eifion Williams, Dewi Tudur Lewis, Owen Lloyd Roberts, Ann Jones, Gwenda Griffith, a’r Cyng. Freya Bentham (Cyngor Gwynedd). Ar ran y Cyngor cydymdeimlodd y Cadeirydd ar Cyng. Geraint Williams a’r teulu yn eu profedigaeth o golli ei Nain yn ddiweddar.DATGAN BUDDIANT
Nid oedd neb yn datgan buddiant ar unrhyw fater.COFNODION
Derbyniwyd cofnodion o gyfarfod Ionawr 15ed 2018 fel rhai cywir.
Eisiau cysylltu gyda Chyngor Gwynedd er mwyn cael gwybod beth yw y drefn hefo ail lenwi biniau halen a cytunodd y Cyng. Owen Lloyd Roberts wneud hyn ag anfon y manylion i’r Clerc.MATERION YN CODI
Cynllun Cyllideb
Adroddwyd bod £10,950.16 wedi cael ei wario ers cychwyn y flwyddyn ariannol newydd a bod hyn yn £7,014.84 o wariant yn llai na oedd wedi cael ei glustnodi yn y gyllideb am y flwyddyn. Gofeb Llandecwyn
Adroddodd y Cyng. Eifion Williams a John Richards eu bod yn dal i wneud ymholiadau ynglyn a safle addas.Maes Parcio Cilfor
Adroddodd y Cyng. John Richards ei fod wrthi yn tynnu cynllun newydd allan ynglyn ar safle uchod.Agor Tenderau Torri Gwair
Adroddodd y Clerc ei bod wedi derbyn ddim ond un tender i dorri gwair y llwybrau cyhoeddus ar mynwentydd a cynnal a chadw Gardd y Rhiw gan Mr. Meirion Griffith, Islwyn, Talsarnau. Cytunwyd i dderbyn y tender yma.Cyfarfod Ymgynghoriad Ffermdy Llennyrch - 6.2.18
Adroddod y Cadeirydd bod hi ar Cyng. Eifion Williams, Ann Jones a Dewi Tudur Lewis wedi cyfarfod a Coed Cadw ynglyn ar Ymgynghoriad uchod yn ddiweddar. Adroddwyd ganddynt eu bod wedi cyfarfod a Swyddog o Coed Cadw ag eu bod yn datgan eu bod wedi gosod y tir ar rent am ddeg mlynedd ag eu bod yn gobeithio cael rhywun i fyw yn y ty unwaith fydd yn addas.Cyfarfod Bwrdd Hamdden Harlech ac Ardudwy
Adroddodd y Cyng. Owen Lloyd Roberts ei fod wedi mynychu yr uchod ar ran y Cyngor a bod y Bwrdd yn nawr yn symud ymlaen i chwilio am grantiau er mwyn gallu uwchraddio yr adeilad. Hefyd adroddwyd bod rhai newydd wedi ymuno a’r Bwrdd ag hefyd fel gwirfoddolwyr.MATERION CYNGOR GWYNEDD
Adroddodd y Cyng. Freya Bentham ei bod wedi cael ateb yn nol gan Cyngor Gwynedd yn datgan eu bod ddim yn gyfrifol am y llecyn parcio ger Capel Soar a cytunwyd ei bod yn cysylltu yn nol yn datgan i’r gwrthwyneb, hefyd cafwyd wybod bydd y llygid cathod ar ganol y ffordd ger Tregwylan yn cael eu gosod yn fuan ag hefyd ail beintio y llinellau gwyn sydd heb gael ei gwneud ar ol yr ail wynebu.                        
CEISIADAU CYNLLUNIO
Ddim wedi dod i law ers y cyfarfod diwethaf.ADRODDIAD Y TRYSORYDDCeisiadau am gymorth ariannol
Pwyllgor Neuadd Bentref          -     £1,500
CFFI Meirionnydd                        -    £100
Gwyl Gerdd Dant Blaenau Ffestiniog a’r Fro 2018 - £100
Taith Beicio Elfyn a Caryl  - £250 (allan o Gronfa y Cadeirydd)      
Cyfeillion Ellis Wynne  - Ddim  am bod ganddynt ddigon yn y banc
Clwb Nofio PBP         -    Ddim am bod y Cyngor yn cyfranu gymaint at y pwll lleolGOHEBIAETH
Cyngor Gwynedd - Adran Priffyrdd
Adroddodd y Clerc ei bod wedi ateb ynglyn ar llwybr cyhoeddus ger Bont Briwet (llwybr rhif 49) ag bod y Swyddog yn datgan ei bod wedi derbyn barn gyfreithiol ar y mater gan Mr. D.R.Jones, Cyfreithiwr, Cyngor Gwynedd ag eu bod ddim yn ymwybodol o unrhyw ofynion cyfreithiol sy’ n gorfodi ffermwr i osod giât mochyn ar y lleoliad. Mae’r llwybr troed yn agored. Hyn yw r sefyllfa'r Cyngor ac yn ymddiheuro ei bod ddim yn gallu helpu ymhellach gyda’r mater. Datganodd y Cyng. Eifion Williams nid oedd yn hapus gyda’r ymateb yma o gwbwl a cytunwyd bod y Cyng. Freya Bentham yn nawr yn cymeryd y mater i fyny gyda’r Swyddog.Cyngor Gwynedd - Adran Priffyrdd
Adroddodd y Clerc ei bod wedi derbyn ateb ynglyn a chyflwr ffordd ystad Bryn Eithin ag eu bod yn datgan bod Archwiliwr yr ardal wedi trefnu llenwi y tyllau dros dro ag eu bod hefyd wedi rhoi y stad ar restr ail-wynebu hefo’r gobaith o’i ail-wynebu yn y flwyddyn ariannol newydd.Cyngor Gwynedd - Adran Economi a Chymuned
Wedi derbyn llythyr gan yr uchod ynglyn a ail fodelu y gwasanaeth ieuenctid a beth yw y ffordd ymlaen yn dilyn yr ymgynghoriad diweddar. Yn datgan ymhellach bydd Cabinet Cyngor Gwynedd ar y 13eg o Fawrth eleni yn trafod ail fodelu’r gwasanaeth ieuenctid ac yn dod i benderfyniad terfynol ar y ffordd y dymunai symud ymlaen i’r dyfodol.
Hefyd yn datgan os byddai y Cabinet yn cymeradwyo y cyfeiriad hwn ni fyddai Cyngor Gwynedd yn darparu unrhyw glwb ieuenctid o’r 1af o Ebrill 2018 ag felly yn cynnig y math o drefniadau gwahanol y gellid ei hystyried - Cyngor Cymuned lleol yn ystyried ariannu clwb ieuenctid a’r gwasanaeth ieunectid yn rhedeg y clwb ar gost o amgylch £4,250 y flwyddyn i’r Cyngor Cymuned, y Cyngor Cymuned yn rhedeg clwb ieuenctid gwirfoddol a grwp gwirfoddol yn rhedeg clwb ieuenctid gwirfoddol. Byddant yn falch o gael gwybod pan un o rhai uchod mae y Cyngor hwn yn ei ffafrio erbyn y 9ed o Fawrth. Cafwyd wybod bydd y Clwb Ieuenctid yn y pentref yn cau yn fuan.Cyngor Gwynedd - Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant
Wedi derbyn llythyr gan yr uchod yn hysbysu y Cyngor eu bod yn sefydlu Timau Adnoddau Cymunedol ar y cyd rhwng yr Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant , Cyngor Gwynedd a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a bydd pump tim Adnoddau Cymunedol yn cael eu sefydlu ar draws y Sir a bydd rhai o’r staff o’r tair ardal a’r staff oedd yn rhan o’r Tim Cynghori ac Asesu Oedolion yn trosglwyddo i’r timau newydd ar y 5ed o Chwefror. Bydd yr ardal hon yn cael ei gwasanaethu gan Eifionydd-Gogledd Meirionnydd ar rhif cyswllt yw 01766 510300 OedoolionEifionnydd/Gog Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld. .cymru. Cytunwyd i osod yr hysbysiad hwn ar yr hysbysfwrdd yn y neuadd.Parc Cenedlaethol Eryri
Wedi derbyn llythyr ynghyd a dogfennau gan yr uchod ynglyn a Cynllun Datblygu Lleol adolygedig Eryri 2016-2031 ag yn gofyn a oes gan y Cyngor unrhyw sylwadau i’w gwneud ynglyn ar Newidiadau Ffocws arfaethedig a’r Dogfennau Cefnogol. Cytunodd y Cyng. Owen Lloyd Roberts gymeryd golwg dros y dogfennau hyn.Cymorth Cynllunio Cymru
Adroddodd y Clerc ei bod wedi derbyn e-bost yn gwahodd 2 aelod i fynychu gweithdy hyfforddiant ar gynllunio sydd yn cael ei gynnal ar yr 19eg o mis Ebrill rhwng 4.00 o gloch y prynhawn tan 7.15 yn Plas Tan Y Bwlch, Maentwrog. Penderfynwyd bod neb yn mynychu hwn.Comisiwn Ffiniau  a Democratiaeth Leol Cymru
Adroddodd y Clerc ei bod wedi derbyn llythyr ynghyd a dogfennau gan yr uchod ynglyn ag arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer Sir Gwynedd - cynigion drafft. Hefyd adroddwyd bod y Comisiwn yn awgrymu bod Ward Harlech a Talsarnau yn ymuno hefo Ward Llanbedr a Llanfair i greu un Ward gyda 2 Gynghorydd Sirol yn ei chynrychioli. Datganodd yr Aelodau eu bod yn hapus gyda’r cynigion hyn.UNRHYW FATER ARALL
Cafwyd adroddiad o gyfarfod Un Llais Cymru gan y Cyng. Owen Lloyd Roberts a ddatganodd bod cyflwyniadau wedi cael eu rhoi gan gynrychiolydd o’r Cyngor Iechyd Cymuned Gogledd Cymru ynglyn a gwaith y sefydliad a sut maen’t yn gweithio ar ran pobl Gogledd Cymru i geisio codi safonau o fewn y Gwasanaeth Iechyd. Hefyd datganodd bydd y cyfarfod blynyddol yn cael ei gynnal yn Llanbedr yn mis Mai. Hefyd datganodd bod rhai yn cwyno ynglyn ar ffaith bod y clybiau ieuenctid yn mynd i gau a bod y Cynghorau heb gael y llythyr ynglyn ar mater digon buan.
Datganwyd pryder bod baw cwn yn frith lawr ffordd y stesion.
Eisiau i’r Swyddog Llwybrau gael gwybod bod coeden wedi disgyn ar y llwybr cerrig ger Draenogau.
Datganwyd pryder ynglyn a chyflwr y ffordd o Landecwyn i Faentwrog a datganwyd ei bod angen sylw.
Eisiau atgoffa Cyngor Gwynedd ynglyn a chyflwr yr hen faes parcio lawr ffordd y stesion.
Cytunwyd bod angen tynnu canllawiau allan ynglyn a trafod ceisiadau sydd yn cael eu derbyn yn gofyn am gymorth ariannol. Cytunodd y Cyng. Dewi Tudur Lewis ddelio gyda’r mater yma.
COFNODION CYNGOR CYMUNED TALSARNAU A GYNHALIWYD YN Y NEUADD BENTREF, TALSARNAU AM 7.30 O’R GLOCH 19.03.18YMDDIHEURIADAU
Richard Morgan (Is-Gadeirydd), Geraint Williams, Margaret Roberts.PRESENNOL
Cyng. Eluned Williams(Cadeirydd), John Richards, Eifion Williams, Dewi Tudur Lewis, Owen Lloyd Roberts, Ann Jones, Gwenda Griffith, a’r Cyng. Freya Bentham (Cyngor Gwynedd). Ar ran y Cyngor cydymdeimlodd y Cadeirydd ar Cyng. Geraint Williams a’r teulu yn eu profedigaeth o golli ei Nain yn ddiweddar.DATGAN BUDDIANT
Nid oedd neb yn datgan buddiant ar unrhyw fater.COFNODION
Derbyniwyd cofnodion o gyfarfod Ionawr 15ed 2018 fel rhai cywir.
Eisiau cysylltu gyda Chyngor Gwynedd er mwyn cael gwybod beth yw y drefn hefo ail lenwi biniau halen a cytunodd y Cyng. Owen Lloyd Roberts wneud hyn ag anfon y manylion i’r Clerc.MATERION YN CODI
Cynllun Cyllideb
Adroddwyd bod £10,950.16 wedi cael ei wario ers cychwyn y flwyddyn ariannol newydd a bod hyn yn £7,014.84 o wariant yn llai na oedd wedi cael ei glustnodi yn y gyllideb am y flwyddyn. Gofeb Llandecwyn
Adroddodd y Cyng. Eifion Williams a John Richards eu bod yn dal i wneud ymholiadau ynglyn a safle addas.Maes Parcio Cilfor
Adroddodd y Cyng. John Richards ei fod wrthi yn tynnu cynllun newydd allan ynglyn ar safle uchod.Agor Tenderau Torri Gwair
Adroddodd y Clerc ei bod wedi derbyn ddim ond un tender i dorri gwair y llwybrau cyhoeddus ar mynwentydd a cynnal a chadw Gardd y Rhiw gan Mr. Meirion Griffith, Islwyn, Talsarnau. Cytunwyd i dderbyn y tender yma.Cyfarfod Ymgynghoriad Ffermdy Llennyrch - 6.2.18
Adroddod y Cadeirydd bod hi ar Cyng. Eifion Williams, Ann Jones a Dewi Tudur Lewis wedi cyfarfod a Coed Cadw ynglyn ar Ymgynghoriad uchod yn ddiweddar. Adroddwyd ganddynt eu bod wedi cyfarfod a Swyddog o Coed Cadw ag eu bod yn datgan eu bod wedi gosod y tir ar rent am ddeg mlynedd ag eu bod yn gobeithio cael rhywun i fyw yn y ty unwaith fydd yn addas.Cyfarfod Bwrdd Hamdden Harlech ac Ardudwy
Adroddodd y Cyng. Owen Lloyd Roberts ei fod wedi mynychu yr uchod ar ran y Cyngor a bod y Bwrdd yn nawr yn symud ymlaen i chwilio am grantiau er mwyn gallu uwchraddio yr adeilad. Hefyd adroddwyd bod rhai newydd wedi ymuno a’r Bwrdd ag hefyd fel gwirfoddolwyr.MATERION CYNGOR GWYNEDD
Adroddodd y Cyng. Freya Bentham ei bod wedi cael ateb yn nol gan Cyngor Gwynedd yn datgan eu bod ddim yn gyfrifol am y llecyn parcio ger Capel Soar a cytunwyd ei bod yn cysylltu yn nol yn datgan i’r gwrthwyneb, hefyd cafwyd wybod bydd y llygid cathod ar ganol y ffordd ger Tregwylan yn cael eu gosod yn fuan ag hefyd ail beintio y llinellau gwyn sydd heb gael ei gwneud ar ol yr ail wynebu.                       
CEISIADAU CYNLLUNIO
Ddim wedi dod i law ers y cyfarfod diwethaf.ADRODDIAD Y TRYSORYDDCeisiadau am gymorth ariannol
Pwyllgor Neuadd Bentref          -     £1,500
CFFI Meirionnydd                        -    £100
Gwyl Gerdd Dant Blaenau Ffestiniog a’r Fro 2018 - £100
Taith Beicio Elfyn a Caryl  - £250 (allan o Gronfa y Cadeirydd)     
Cyfeillion Ellis Wynne  - Ddim  am bod ganddynt ddigon yn y banc
Clwb Nofio PBP         -    Ddim am bod y Cyngor yn cyfranu gymaint at y pwll lleolGOHEBIAETH
Cyngor Gwynedd - Adran Priffyrdd
Adroddodd y Clerc ei bod wedi ateb ynglyn ar llwybr cyhoeddus ger Bont Briwet (llwybr rhif 49) ag bod y Swyddog yn datgan ei bod wedi derbyn barn gyfreithiol ar y mater gan Mr. D.R.Jones, Cyfreithiwr, Cyngor Gwynedd ag eu bod ddim yn ymwybodol o unrhyw ofynion cyfreithiol sy’ n gorfodi ffermwr i osod giât mochyn ar y lleoliad. Mae’r llwybr troed yn agored. Hyn yw r sefyllfa'r Cyngor ac yn ymddiheuro ei bod ddim yn gallu helpu ymhellach gyda’r mater. Datganodd y Cyng. Eifion Williams nid oedd yn hapus gyda’r ymateb yma o gwbwl a cytunwyd bod y Cyng. Freya Bentham yn nawr yn cymeryd y mater i fyny gyda’r Swyddog.Cyngor Gwynedd - Adran Priffyrdd
Adroddodd y Clerc ei bod wedi derbyn ateb ynglyn a chyflwr ffordd ystad Bryn Eithin ag eu bod yn datgan bod Archwiliwr yr ardal wedi trefnu llenwi y tyllau dros dro ag eu bod hefyd wedi rhoi y stad ar restr ail-wynebu hefo’r gobaith o’i ail-wynebu yn y flwyddyn ariannol newydd.Cyngor Gwynedd - Adran Economi a Chymuned
Wedi derbyn llythyr gan yr uchod ynglyn a ail fodelu y gwasanaeth ieuenctid a beth yw y ffordd ymlaen yn dilyn yr ymgynghoriad diweddar. Yn datgan ymhellach bydd Cabinet Cyngor Gwynedd ar y 13eg o Fawrth eleni yn trafod ail fodelu’r gwasanaeth ieuenctid ac yn dod i benderfyniad terfynol ar y ffordd y dymunai symud ymlaen i’r dyfodol.
Hefyd yn datgan os byddai y Cabinet yn cymeradwyo y cyfeiriad hwn ni fyddai Cyngor Gwynedd yn darparu unrhyw glwb ieuenctid o’r 1af o Ebrill 2018 ag felly yn cynnig y math o drefniadau gwahanol y gellid ei hystyried - Cyngor Cymuned lleol yn ystyried ariannu clwb ieuenctid a’r gwasanaeth ieunectid yn rhedeg y clwb ar gost o amgylch £4,250 y flwyddyn i’r Cyngor Cymuned, y Cyngor Cymuned yn rhedeg clwb ieuenctid gwirfoddol a grwp gwirfoddol yn rhedeg clwb ieuenctid gwirfoddol. Byddant yn falch o gael gwybod pan un o rhai uchod mae y Cyngor hwn yn ei ffafrio erbyn y 9ed o Fawrth. Cafwyd wybod bydd y Clwb Ieuenctid yn y pentref yn cau yn fuan.Cyngor Gwynedd - Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant
Wedi derbyn llythyr gan yr uchod yn hysbysu y Cyngor eu bod yn sefydlu Timau Adnoddau Cymunedol ar y cyd rhwng yr Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant , Cyngor Gwynedd a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a bydd pump tim Adnoddau Cymunedol yn cael eu sefydlu ar draws y Sir a bydd rhai o’r staff o’r tair ardal a’r staff oedd yn rhan o’r Tim Cynghori ac Asesu Oedolion yn trosglwyddo i’r timau newydd ar y 5ed o Chwefror. Bydd yr ardal hon yn cael ei gwasanaethu gan Eifionydd-Gogledd Meirionnydd ar rhif cyswllt yw 01766 510300 OedoolionEifionnydd/Gog Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld. .cymru. Cytunwyd i osod yr hysbysiad hwn ar yr hysbysfwrdd yn y neuadd.Parc Cenedlaethol Eryri
Wedi derbyn llythyr ynghyd a dogfennau gan yr uchod ynglyn a Cynllun Datblygu Lleol adolygedig Eryri 2016-2031 ag yn gofyn a oes gan y Cyngor unrhyw sylwadau i’w gwneud ynglyn ar Newidiadau Ffocws arfaethedig a’r Dogfennau Cefnogol. Cytunodd y Cyng. Owen Lloyd Roberts gymeryd golwg dros y dogfennau hyn.Cymorth Cynllunio Cymru
Adroddodd y Clerc ei bod wedi derbyn e-bost yn gwahodd 2 aelod i fynychu gweithdy hyfforddiant ar gynllunio sydd yn cael ei gynnal ar yr 19eg o mis Ebrill rhwng 4.00 o gloch y prynhawn tan 7.15 yn Plas Tan Y Bwlch, Maentwrog. Penderfynwyd bod neb yn mynychu hwn.Comisiwn Ffiniau  a Democratiaeth Leol Cymru
Adroddodd y Clerc ei bod wedi derbyn llythyr ynghyd a dogfennau gan yr uchod ynglyn ag arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer Sir Gwynedd - cynigion drafft. Hefyd adroddwyd bod y Comisiwn yn awgrymu bod Ward Harlech a Talsarnau yn ymuno hefo Ward Llanbedr a Llanfair i greu un Ward gyda 2 Gynghorydd Sirol yn ei chynrychioli. Datganodd yr Aelodau eu bod yn hapus gyda’r cynigion hyn.UNRHYW FATER ARALL
Cafwyd adroddiad o gyfarfod Un Llais Cymru gan y Cyng. Owen Lloyd Roberts a ddatganodd bod cyflwyniadau wedi cael eu rhoi gan gynrychiolydd o’r Cyngor Iechyd Cymuned Gogledd Cymru ynglyn a gwaith y sefydliad a sut maen’t yn gweithio ar ran pobl Gogledd Cymru i geisio codi safonau o fewn y Gwasanaeth Iechyd. Hefyd datganodd bydd y cyfarfod blynyddol yn cael ei gynnal yn Llanbedr yn mis Mai. Hefyd datganodd bod rhai yn cwyno ynglyn ar ffaith bod y clybiau ieuenctid yn mynd i gau a bod y Cynghorau heb gael y llythyr ynglyn ar mater digon buan.
Datganwyd pryder bod baw cwn yn frith lawr ffordd y stesion.
Eisiau i’r Swyddog Llwybrau gael gwybod bod coeden wedi disgyn ar y llwybr cerrig ger Draenogau.
Datganwyd pryder ynglyn a chyflwr y ffordd o Landecwyn i Faentwrog a datganwyd ei bod angen sylw.
Eisiau atgoffa Cyngor Gwynedd ynglyn a chyflwr yr hen faes parcio lawr ffordd y stesion.
Cytunwyd bod angen tynnu canllawiau allan ynglyn a trafod ceisiadau sydd yn cael eu derbyn yn gofyn am gymorth ariannol. Cytunodd y Cyng. Dewi Tudur Lewis ddelio gyda’r mater yma.