Ionawr 2018

COFNODION CYNGOR CYMUNED TALSARNAU A GYNHALIWYD YN Y NEUADD BENTREF, TALSARNAU AM 7.30 O’R GLOCH 15.01.18YMDDIHEURIADAU
Cyng. Eluned Williams(Cadeirydd), Margaret Roberts, a’r Cyng. Freya Bentham (Cyngor Gwynedd). PRESENNOL
Cyng. Richard Morgan (Is-Gadeirydd), John Richards, Eifion Williams, Dewi Tudur Lewis, Owen Lloyd Roberts, Ann Jones, Gwenda Griffith, Geraint Williams.Yn absenoldeb y Cadeirydd cymerwyd y Gadair gan yr Is-Gadeirydd.Ar ran y Cyngor cydymdeimlodd y Cadeirydd ar Cyng.John Richards a’r teulu yn ei brofedigaeth o golli ei Dad Mr. Evan Richards.
Estynwyd cydymdeimlad y Cyngor ar Cyng. Richard Morgan a’r teulu yn dilyn marwolaeth sydyn perthynas agos sef Mrs Meinir Evans, Cefn Isa, Llanbedr.DATGAN BUDDIANT
Nid oedd neb yn datgan buddiant ar unrhyw fater.COFNODION
Derbyniwyd cofnodion o gyfarfod Tachwedd 20ed 2017 fel rhai cywir. MATERION YN CODI
Cynllun Cyllideb
Dosbarthwyd copiau o’r uchod yn dangos y gwahaniaethau yn y gwariant a oedd wedi cael ei wneud i fyny hyd at y 31ain o Ragfyr 2016 ers dechrau Ebrill 2016 a beth oedd wedi cael ei glustnodi yn y cynllun cyllideb hyd at diwedd mis Rhagfyr i bob aelod oedd yn bresennol. Adroddwyd bod £10,710.16 wedi cael ei wario ers cychwyn y flwyddyn ariannol newydd a bod hyn yn £6,287.00 o wariant yn llai na oedd wedi cael ei glustnodi yn y gyllideb am y flwyddyn.
Aeth yr aelodau drwy y gwahaniaethau yn y gwariant a oedd wedi cael ei wneud a beth oedd i lawr ar y cynllun cyllideb fesul un. Polisi Asesiad Risc y Cyngor
Dosbarthwyd copiau o’r uchod i bob aelod a oedd yn bresennol ag ar ol trafodaeth penderfynwyd mabwysiadu y polisi risg am y flwyddyn 2018/19. Penderfynwyd mabwysiadu yr un polisi asesiad risg ariannol ag o’r blaen trwy fonitro y taliadau fydd yn cael eu gwneud gan y Cyngor ag hefyd gofyn am ddau bris o leiaf os bydd yn bosib pan yn anfon tenderau allan os yw yr amcan gost yn mynd i fod yn fwy na £1,000.Effeithiolrwydd Rheola Mewnol
Trafodwyd yr uchod yn fanwl eto eleni a penderfynwyd bod y drefn bresennol yn foddhaol lle may y Trysorydd yn rhoi adroddiad ariannol ynghyd a chopi o gysoni banc y Cyngor i’r Aelodau bob mis ag hefyd yn cofnodi y taliadau ar derbyniadau sydd yn cael eu gwneud ynghyd ar sefyllfa ariannol bob mis.Cyllideb y Cyngor 2018/19
Dosbarthodd y Trysorydd gopiau o gyfrifon y Cyngor i fyny at y 31ain o Ragfyr 2017 i bob aelod er mwyn iddynt gael gweld beth oedd y sefyllfa ariannol. Fe gafwyd trafodaeth ynlgyn ar mater uchod a penderfynwyd fod amcangyfrif o’r gwariant canlynol gan y Cyngor am y flwyddyn ariannol nesa - insiwrant y Cyngor £800,, cyflog y Clerc £1,700, costau y Clerc £1,500, costau swyddfa £400, treth ar gyflog y Clerc £340, cyfrifydd y Clerc £180, cyfraniadau £3,000, pwyllgor Neuadd Bentref £1,500, pwll nofio Harlech £3,884.90, torri gwair y mynwentydd  £1,800, torri gwair y llwybrau £1,200, costau y fynwent £2,000, cynnal a chadw Gardd y Rhiw £300, llogi ystafell bwyllgor £150, seddi cyhoeddus £1,000, Un Llais Cymru £100, amrywiol £1,000, archwilwyr £300, datblygu maes parcio Cilfor £10,000, cynnal a chadw y cae chwarae/maes parcio newydd £5,000, cyfrif y Cadeirydd £100.
                        
Precept y Cyngor am y flwyddyn 2018/19
Fe dderbyniwyd llythyr gan Gyngor Gwynedd ynglyn ar mater uchod.  Ar ol trafod y gyllideb a rhagweld beth fyddai gwariant y Cyngor am y flwyddyn ariannol nesa, ag hefyd yn nawr am bod y Cyngor wedi cytuno datblygu y maes parcio yn Cilfor a bod angen cynnal a chadw y cae chwarae/maes parcio newydd, penderfynwyd codi y precept o £15,000 i £20,000.Panel Cyfrifiad Annibynnol
Adroddodd y Clerc bod yn rhaid arwyddo ffurflen gan bob Cynghorydd ynglyn ar uchod eto eleni. Mae angen rhestru bob rheol sydd yn cael ei mabwysiadu yn cofnodion y Cyngor ag os bydd rheol taliadau ar gyfer costau yn cael ei mabwysiadu bydd angen i’r Cynghorwyr sydd DDIM am hawlio costau arwyddo ffurflen yn datgan hyn. Ar ol trafodaeth cytunwyd i fabwysiadu y rheol taliadau ar gyfer costau a arwyddwyd datganiad gan bob Aelod oedd yn bresennol eu bod ddim an hawlio costau.Gofeb Llandecwyn
Oherwydd bod Capel Brontecwyn yn nawr wedi cau cytunwyd bod angen symud y Gofeb uchod o’i lleoliad presennol  i leoliad newydd. Cytunwyd ymhellach bod y Cyng. Eifion Williams a John Richards yn gwneud ymholiadau ynglyn a safle addas.Cyfarfod Bwrdd Hamdden Harlech ac Ardudwy - 21.12.17
 Adroddodd y Cyng. Owen Lloyd Roberts ei fod wedi mynychu yr uchod ar ran y Cyngor a bod ddim llawer i adrodd ond bod posibilrwydd o aelodau newydd yn mynd ar y Bwrdd a bod cyfarfod arall yn cael ei gynnal ar y 18ed o’r mis hwn.MATERION CYNGOR GWYNEDD
Oherwydd absenoldeb y Cyng. Freya Bentham nid oedd yn bosib cael adroddiad ar y materion uchod.CEISIADAU CYNLLUNIO
Estyniad ffrynht unllawr arfaethedig (ail gyflwyniad) - 4 Caerffynnon, Talsarnau (NP5/77/207E)
Cefnogi y cais hwn.Estyniad ffrynht unllawr arfaethedig (ail gyflwyniad) - 5 Caerffynnon, Talsarnau (NP5/77/325A)
Cefnogi y cais hwn.ADRODDIAD Y TRYSORYDD
Adroddodd y Trysorydd bod y Cyngor wedi dan wario £6,287.00 ers cychwyn y flwyddyn ariannol hon hyd at y 31ain o Ragfyr 2017 ag ei bod yn rhagweld byddai £9,619.56 yn cael ei gario drosodd ar y 31ain o Fawrth 2018 a bod hyn yn swm sylweddol ei gario drosodd. Rhaid cofio hefyd bydd o leiaf £4,125.00 o wariant angen ei wneud erbyn
diwedd Mawrth 2018 a ddim ond £607.00 sef taliad am gladdedigaeth a £75.00 am rhent garej Capel y Graig oedd i ddod i mewn (ar hyn o byrd) ag byddai gan y Cyngor wariant sylweddol i’w wneud yn ystod y flwyddyn ariannol nesaf 2018/19 oherwydd bod £3,884.90 wedi cael ei glustnodi ar gyfer Hamdden Harlech ac Ardudwy, £10,000 ar gyfer datblygu y maes parcio yn Cilfor ag hefyd yn nawr bod £5,000 wedi ei glustnodi ar gyfer cynnal a chadw y cae chwarae/maes parcio newydd a bod hyn heb gynnwys ddim gwariant arall fyddai y Cyngor yn ei wneud. Felly wrth gofio y byddai hwyrach £9,619.56 yn cael ei gario drosodd a bod y precept wedi cael ei chodi £5,000 i £20,000 (£9,619.56 + £20,000 = £29,619.56) bydd y Cyngor yn iawn gyda’i gwariant am y flwyddyn ariannol 2018/19 ond bydd yn gallu gweld hyn yn well diwedd Mawrth 2018.Adroddodd y Trysorydd ei bod wedi derbyn llythyr gan Mr. John Roberts yr Archwiliwr Mewnol yn datgan ei fod yn ymddeol o’r swydd o fod yn Archwiliwr Mewnol. Datganodd y Trysorydd ymhellach ei bod wedi cysylltu a Ms Luned Fon Jones o Adran Cyllid, Cyngor Gwynedd a bod hi yn barod i ymgymeryd ar gwaith o weithredu fel Archwiliwr Mewnol y Cyngor o hyn ymlaen. Cytunodd yr Aelodau i hyn.GOHEBIAETH
Cyngor Gwynedd - Adran Priffyrdd
Wedi cael ateb gan y Swyddog llwybrau ynglyn ar materion a godwyd yng nghyfarfod diwethaf y Cyngor ag yn datgan y bydd yn siarad eto gyda Ifan Jones, Warden, Parc Cenedlaethol Eryri yngl┼Ěn â’r giat mochyn ger Bryn Eithyn a bod y gwaith yma ar rhestr nhw, a mae’r Cyngor wedi cynnig giât ac adroddodd y Cyng. John Richards bod y gwaith hwn bellach wedi cael ei wneud. Hefyd yn datgan ei bod wedi bod allan at llwybr y Wern  rhai misoedd yn ôl a bod y Cyngor yn gallu cynnig giât, os yw’r tirfeddiannwr angen giât newydd a cytunodd y Cyng. Richard Morgan wneud ymholiadau ynglyn a hyn.  Yn datgan ynglyn a giat mochyn ger Bont Briwet bod y Cyngor a Pharc Cenedlaethol Eryri wedi trafod y mater sawl gwaith gyda’r ffarmwr a nid oedd yn fodlon ystyried giât mochyn. Nid oedd y Cyng. Eifion Williams yn derbyn yr ateb yma a cytunwyd bod y Clerc yn cysylltu gyda Liz Haynes unwaith yn rhagor ag yn datgan mae tir y Goron yw hwn a nid tir y ffarmwr ag hefyd yn gofyn iddi gyfarfod rhai o’r Aelodau ar y safle.Coed Cadw
Wedi cael gwahoddiad gan yr uchod i ddigwyddiad ymghynghori ynglyn a fferm Llennyrch ar y 5ed a 6ed o mis Chwefror ag i’r Cyngor gynnig lleoliad ag amser i gyfarfod. Cytunwyd i’w gwahodd i gyfarfod ar Aelodau i gyd a oedd yn gallu mynychu ar y 6ed o Chwefror am 7.00 o’r gloch yn y Neuadd Bentref.BT
Adroddodd y Clerc ei bod wedi derbyn copi o gytundeb gan yr uchod ynglyn ar blychau ffon oedd ddim yn cael eu defnyddio yn Llandecwyn ar Ynys a bod y Cyngor yn awr wedi eu archebu am £1 yr un er mwyn gosod diffribiliwr ynddynt. Cytunwyd bod y blychau ffon hyn yn nawr yn cael eu trosglwyddo i gyfrifoldeb pwyllgor y Neuadd Bentref ag hefyd cytunwyd bod y Cyngor yn archebu y diffribilwyr oedd eu angen ar ran Pwyllgor y Neuadd.Dafydd Guto
Wedi derbyn llythyr gan yr uchod ar ran y teulu yn diolch i’r Cyngor am eu cymorth gyda claddu llwch eu diweddar Tad a Mam sef John a Menna Evans yn mynwent Llandecwyn yn ddiweddar.UNRHYW FATER ARALL
Cafwyd wybod bod y slabiau ar waelod llwybr y Gelli angen sylw a cytunwyd gofyn i Mr. Meirion Griffith gael golwg arnynt.
Eisiau gwybod beth oedd yn digwydd ynglyn a ail osod llygaid cathod ar y ffordd ger Tregwylan a cytunwyd gofyn i’r Cyng. Freya Bentham ynglyn a hyn ag hefyd gofyn iddi beth oedd yn digwydd gyda ail osod llinellau gwyn ar y ffordd o Bont y Glyn draw am Llechwedd Du.
Eisiau tynnu sylw yr Adran Priffyrdd bod ffordd ystad dai Bryn Eithin angen sylw am bod tyllau ynddi erbyn nawr.
Eisiau gofyn i Mr. Steffan Jones, Cyngor Gwynedd beth yw y sefyllfa hefo ail lenwi blychau halen yn y gymuned.
Cafwyd wybod gan y Cyng. Dewi Tudur Lewis ei fod wedi cysylltu gyda Olew Dros Gymru ynglyn a chael cymorth ariannol i ddatblygu y maes parcio/cae chwarae newydd ond yn anffodus nid oeddynt yn rhoi cymorth ariannol allan ond yn hytrach cyfranu gwobr os oedd digwyddiad yn digwydd yn yr ardal.
Gofynnwyd beth oedd yn digwydd hefo’r hysbysfwrdd yn yr Ynys a cytunodd y Cyng. John Richards a Geraint Williams ei osod mor fuan a phosib.