Tachwedd 2017

COFNODION CYNGOR CYMUNED TALSARNAU A GYNHALIWYD YN Y NEUADD BENTREF, TALSARNAU AM 7.30 O’R GLOCH 20.11.17YMDDIHEURIADAU
Cyng. Dewi TuduCOFNODION CYNGOR CYMUNED TALSARNAU A GYNHALIWYD YN Y NEUADD BENTREF, TALSARNAU AM 7.30 O’R GLOCH 20.11.17YMDDIHEURIADAU
Cyng. Dewi Tudur Lewis. PRESENNOL
Cyng. Eluned Williams(Cadeirydd), Richard Morgan (Is-Gadeirydd), John Richards, Eifion Williams, Margaret Roberts, Owen Lloyd Roberts, Ann Jones, Gwenda Griffith, Geraint Williams, Cyng. Freya Bentham (Cyngor Gwynedd)Ar ran y Cyngor dymunodd y Cadeirydd wellhad buan i’r Cyng. Dewi Tudur Lewis.DATGAN BUDDIANT
Datganodd y Cyng. Geraint Williams ddiddordeb yng nghais cynllunio codi gweithdy coed Gwrach Ynys, Talsarnau ag fe arwyddwyd y ffurflen Datgan Buddiant Personnol ganddo ag nid oedd yn bresennol pan drafodwyd y cais.COFNODION
Derbyniwyd cofnodion o gyfarfod Medi 18ed fel rhai cywir. MATERION YN CODI
Cynllun Cyllideb
Adroddwyd bod £10,076.16 wedi cael ei wario ers cychwyn y flwyddyn ariannol newydd a bod hyn yn £3,867.84 o wariant yn llai na oedd wedi cael ei glustnodi yn y gyllideb am y flwyddyn. Cae Chwarae/Maes Parcio
Adroddwyd bod y safle uchod yn edrych yn daclus iawn ac adroddodd y Cyng. Geraint Williams bod y sedd yn mynd i gael ei archebu yn fuan ac adroddodd y Cyng. John Richards bod y plac yn barod i’w osod. Datganwyd pryder ei bod yn dywyll yna a cytunwyd ysgrifennu at yr Adran Priffyrdd yn gofyn iddynt a fyddai yn bosib gosod golau stryd ar ochor arall y polyn sydd gyferbyn ar maes parcio ar ffordd y stesion.Maes Parcio Cilfor
Adroddodd y Cyng. John Richards ei fod wedi bod mewn cysylltiad ag Open Reach ynglyn ar polyn sydd yn rwystyr i’r datblygiad uchod ag eu bod ddim yn fodlon gwneud y gwaith am ddim ag yn dal i ddweud bydd yn costio £6,000 i symund y polyn. Cytunwyd bod gan y Cyngor ddim dewis ond cario ymlaen heb gael symud y polyn a cytunodd y Cyng. John Richards gael cynlluniau eraill o’r safle wedi cael ei gwneud.Cyfarfod Bwrdd Hamdden Harlech ac Ardudwy
Adroddodd y Cyng. Owen Lloyd Roberts ei fod wedi mynychu yr uchod ar ran y Cyngor a bod ddim llawer i adrodd am bod aelodau y Bwrdd yn brysur gyda’r cyfarfodydd cyhoeddus. Trafodwyd y cyfarfod cyhoeddus oedd wedi cael ei gynnal cyn cyfarfod y Cyngor a datganwyd bod nifer yn dweud eu bod ddim yn gwybod am y cyfarfod a datganodd y Clerc ei bod wedi rhoi posteri i fyny ag wedi anfon poster i’w roi yn Llais Ardudwy ond yn anffodus ni gafodd hwnnw ei gynnwys yn y rhifyn diwethaf. Adroddodd y Clerc ei bod wedi derbyn e-bost gan Mrs June Davies o’r Ynys yn datgan ei bod yn cefnogi cadw y safle yn agored. Darllenodd y Clerc e-bost oedd wedi ei dderbyn gan Fwrdd yr uchod ag hefyd dangosodd bapurau oedd wedi ei dderbyn ganddynt i’r Aelodau a datganodd bod y papurau hyn yn rhai cyfrinachol ag nad oedd yn bosib gwneud copiau ohonynt. Ar ol trafodaeth cytunwyd cario ymlaen i gyfranu trwy’r cynllun precept ag felly bydd y Cyngor hwn yn cyfranu £3,884.90 yn ystod y flwyddyn ariannol 2018/19 ag hefyd ymrwymo i hyn am 5 mlynedd ar yr amod bod aelodau y Bwrdd yn adrodd yn ol yn flynyddol i’r Cyngor.                        321......................................CadeiryddMATERION CYNGOR GWYNEDD
Adroddodd y Cyng. Freya Bentham ei bod heb dderbyn llawer o gwynion ers y cyfarfod diwethaf a gofynnwyd iddi wneud ymholiadau i gael y canllaw sydd ar ben y steps ar llwybr cyhoeddus y Gelli wedi trwysio, anfon at Cyngor Gwynedd i ofyn iddynt lanhau y gwteri ger Tan y Fron, a gofyn iddynt ble mae y llygid cathod sydd fod wedi cael eu gosod ger Tregwylan, eisiau iddi gysylltu gyda Chyngor Gwynedd yn dangos bod gan y Cyngor hwn dystiolaeth mae Cyngor Gwynedd sydd yn gyfrifol am y safle ger Capel Soar, eisiau iddi ofyn i Cyngor Gwynedd pryd mae y llinellau gwyn yn mynd i gael eu rhoi yn nol ar hyd y ffordd o Glan y Wern draw am Glasfryn ag hefyd o Trem y Garth draw am Bont Maentwrog ar ol iddynt ail wynebu y ffordd.CEISIADAU CYNLLUNIO
Creu balconi ar ben estyniad to fflat presennol gan gynnwys adeiladu platform ychwanegol i’w ochr wedi ei amgau gyda paneli gwydr - 12 Bryn Eithin, Llandecwyn, Talsarnau (NP5/77/326)
Cefnogi y cais hwn oherwydd fyddai yr estyniad ddim yn amharu ar neb arall ag hefyd byddai yn gwella cyflwr y ty.Ailwampio strwythurol yn cynnwys gosod claddin allanol - 2 Cilfor, Llandecwyn (NP5/77/329)
Cefnogi y cais hwn oherwydd bod amryw o dai sydd dan ofal Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn cael eu ailwampio yn strwythurol.Codi gweithdy coed 446 medr sgwar ac adeiladu swyddfa 107 medr sgwar, mynedfa gerbyd newydd, tirweddu a man caled - Gwrach Ynys, Talsarnau (NP5/77/2E)
Cefnogi y cais hwn oherwydd bod y Cyngor o’r farn bod y cais yn cydymffurfio gyda polisiau lleol a cenedlaethol ag hefyd bod y cais yn cydymffurfio gyda TAN 23 trwy gefnogi y tyfiant economaidd o fewn yr ardal. Bod y cais hefyd yn cael ei chefnogi gan Polisi Cynllunio Cymru sydd yn datgan dylai ehangu busnesau sydd wedi cael eu lleoli yn barod mewn cefn gwlad agored gael ei gefnogi cyn belled bod ddim trawiad annerbyniol ar y mwynderau lleol. Hefyd mae y Cyngor o’r farn wrth ganiatau y cais hwn bydd yr iaith gymraeg yn cael ei chadw a prentisiaethau yn cael eu creu ag yn rhoi cyflaeon i fobl ifanc yr ardal fynd i wneud y math yma o waith.GOHEBIAETH
Cyngor Gwynedd - Adran Priffyrdd
Wedi cael ateb i’r llythyr a anfonwyd atynt ar ol cyfarfod diwethaf y Cyngor ag yn datgan bydd yr Archwiliwr Priffyrdd yn archwilio y ffordd i lawr o Cefn Trefor Isa at Bryn Golau ac yn cymeryd unrhyw gamau angenrheidiol etai angen, bod cais y Cyngor am arwydd newydd ger Capel Soar wedi cael ei drosglwyddo i’r Uned Draffig yng Nghaernarfon a bod pryder y Cyngor am gyflwr y maes parcio wedi ei drosglwyddo i’r Uned Parcio yng Nghaernarfon. Adroddodd y Clerc ymhellach bod ateb wedi cael ei dderbyn ynglyn ar man pasio ger Capel Soar ag eu bod yn credu bod y tir dan sylw yn mherchnogaeth y Capel.Cyfeillion Ellis Wynne
Wedi derbyn llythyr gan yr uchod yn gofyn am gyfraniad ariannol gan y Cyngor. Cytunwyd ei adael a’i drafod gyda gweddill y ceisiadau ddaw i law yn mis Mawrth ag hefyd gofyn iddynt anfon copi o fantolen ariannol y Cyfeillion i’r Cyngor.Un Llais Cymru
Wedi derbyn rhybudd gan yr uchod bod pwyllgor Ardal Meirionnydd o Un Llais Cymru yn cael ei gynnal yn Nolgellau ar yr 28ain o’r mis hwn. Cytunodd y Cyng. John Richards a Owen Lloyd Roberts gynrychioli’r Cyngor yn y cyfarfod hwn.UNRHYW FATER ARALL
Eisiau ceisio archebu yr hen kiosk BT yn yr Ynys a Cilfor a cytunodd y Cyng. Eifion Williams ddelio gyda’r mater o ddod o hyd i wybodaeth ynglyn ar ddau kiosk a cysylltu gyda’r Clerc.
Cafwyd wybod bod y giat mochyn sydd ger ystad Bryn Eithin byth wedi cael ei thrwsio.
Datganwyd bod angen glanhau ochor y ffyrdd gwledig.
Cafwyd wybod bod giat wedi disgyn ar waelod llwybr y wern.
Eisiau rhoi Gofeb Llandecwyn ar agenda mis Ionawr.