Med i2017

COFNODION CYNGOR CYMUNED TALSARNAU A GYNHALIWYD YN Y NEUADD BENTREF, TALSARNAU AM 7.30 O’R GLOCH 18.09.17

YMDDIHEURIADAU
Cyng. John Richards, Dewi Tudur Lewis.

PRESENNOL
Cyng. Eluned Williams(Cadeirydd), Richard Morgan (Is-Gadeirydd), Eifion Williams, Margaret Roberts, Owen Lloyd Roberts, Ann Jones, Gwenda Griffith, Geraint Williams, Cyng. Freya Bentham (Cyngor Gwynedd)

DATGAN BUDDIANT
Datganodd y Cyng. Eluned Williams ddiddordeb yng nghais cynllunio codi ty tir ger Ship Aground ag fe arwyddwyd y ffurflen Datgan Buddiant Personnol ganddi ag nid oedd yn bresennol pan drafodwyd y cais.

COFNODION
Derbyniwyd cofnodion o gyfarfod Gorffennaf 17eg fel rhai cywir.

MATERION YN CODI
Cynllun Cyllideb
Adroddwyd bod £5,100.53 wedi cael ei wario ers cychwyn y flwyddyn ariannol newydd a bod hyn yn £4,417.47 o wariant yn llai na oedd wedi cael ei glustnodi yn y gyllideb am y flwyddyn.

Cae Chwarae/Maes Parcio
Adroddwyd bod y plac gan y Cyng. John Richards ac adroddodd y Cyng. Geraint Williams ymhellach eu bod yn mynd i drefnu i’w osod yn fuan. Cytunwyd i aros tan fydd y plac ar sedd mae Clwb Rygbi Harlech eisiau ei gosod yna yn eu lle cyn cario allan yr agoriad swyddogol.

Maes Parcio Cilfor
Adroddwyd ar ran y Cyng. John Richards ei fod wedi bod mewn cysylltiad ag Open Reach ynglyn ar polyn sydd yn rwystyr i’r datblygiad uchod ag eu bod ddim yn fodlon gwneud y gwaith am ddim ag yn dal i ddweud bydd yn costio £6,000 i symund y polyn.

Cyfarfod Bwrdd Hamdden Harlech ac Ardudwy
Adroddodd y Cyng. Owen Lloyd Roberts ei fod wedi mynychu yr uchod ar ran y Cyngor a bod ddim llawer i adrodd heblaw am y ffaith eu bod yn chwilio am Gadeirydd newydd i’r Bwrdd ag hefyd aelodau newydd. Adroddodd y Clerc ei bod wedi derbyn yr anfoneb am yr ail daliad o’r cynllun precept a cytunwyd ei dalu yn nawr. Cytunwyd  cynnal cyfarfod cyhoeddus am 6.30 o’r gloch cyn cyfarfod cyffredinol y Cyngor nesa ar yr 20ed o Dachwedd cyn gwneud penderfyniad terfynnol a oedd y Cyngor yn mynd i gario ymlaen i fod yn rhan o’r cynllun precept.

Materion Cyngor Gwynedd
Adroddodd y Cyng. Freya Bentham ei bod wedi derbyn cwyn bod un o’r goleuadau stryd ddim yn gweithio yn ystad Maes Trefor ag ei bod wedi cysylltu gyda Scottish Power ynlgyn a hyn ag ei fod yn dal ddim yn gweithio yn iawn ag y bydd yn ail gysylltu a hwy.

CEISIADAU CYNLLUNIO
Codi Ty - Tir ger Ship Aground, Talsarnau (NP5/77/37P)
Cefnogi y cais hwn gan obeithio y bydd y ty yn cael ei ddarparu ar gyfer pobl lleol.

Uwchraddio gorsaf telathrebu presennol a gwaith cysylltiedig - Gorsaf Ddarlledu Arqiva, Yr Onnen, Llandecwyn (NP5/77/47S)
Cefnogi y cais hwn.

     

 


Codi mast telathrebu 15m o uchder yn cynnwys 3 antena, dysgl diamedr 0.3m, cabanau offer a caban mesur o fewn compownd gyda ffens - Tir cyffiniol ar A496 ger Felin Rhyd Fawr, Maentwrog (NP5/77/327)
Cefnogi y cais hwn am bod y signal ffon yn wael yn yr ardal hon.

ADRODDIAD Y TRYSORYDD

Ceisiadau am gymorth ariannol
Hamdden Harlech ac Ardudwy - £1,885.88
Canolfan Hamdden Harlech      -     £500.00

Adroddodd y Trysorydd ei bod wedi derbyn llythyr gan yr Archwilwyr Allanol, cwmni BDO, yn datgan bod yr archwiliad blynyddol wedi cael ei orffen ganddynt a bod ddim mater wedi dod i’w sylw ynglyn ar archwiliad heblaw am y diffyg bod gwefan y Cyngor ddim yn ddigonol fel a oedd wedi cael ei drafod yn gynt, a bod angen yn nawr cymeradwyo y ffurflen flynyddol gan y Cyngor. Cytunwyd i gymeradwyo y ffurflen flynyddol yn unfrydol gan yr Aelodau.

GOHEBIAETH
Un Llais Cymru
Wedi derbyn rhybudd gan yr uchod bod cyfarfod o bwyllgor Ardal Meirionnydd o Un Llais Cymru yn cael ei gynnal yn Nolgellau ar y 26ain o’r mis hwn am 7.00 o’r gloch. Cytunodd y Cyng. Owen Lloyd Roberts fynychu y cyfarfod hwn ar ran y Cyngor.

Cynllun Lotteri Great Places Heritage
Adroddodd y Clerc bod Mr. Caerwyn Roberts wedi cysylltu a hi yn gofyn a fyddai y Cyngor yn fodlon anfon llythyr o gefnogaeth i’r grwp sydd yn ceisio am yr uchod. Darllenwyd allan fraslun o’r hyn oedd ynglwm ar mater yma.

UNRHYW FATER ARALL
Adroddodd y Cyng. Owen Lloyd Roberts ei fod wedi edrych dros dogfennau Cynllun Datblygu Lleol Eryri ar newidiadau oedd yn effeithio ar Talsarnau oedd bod y tir i dai yn Maes Gwndwn yn cael ei ddileu a bod y darn tir yn y gwaelod ger y parc chwarae yn cael ei adnabod fel tir agored.
Datganwyd pryder bod y gwair heb gael ei dorri mewn rhai mannau yn yr ardal.
Datganwyd pryder bod ysbwriel yn chwythu o’r loriau ailgylchu ag yn gadael llanast.
Datganwyd bod y Cyngor ddim yn hapus gyda’r ymateb ynglyn a gosod giat fochyn ar y llwybr ger Bont Briwet a cytunodd y Clerc gysylltu gyda Ms Liz Haynes unwaith yn rhagor a datgan mae y Cyngor oedd y perchennog a ddim y ffarmwr ag hefyd gofyn am gyfarfod ar y safle.
Eisiau tynnu sylw Cyngor Gwynedd bod tyllau dwr mawr yn yr hen maes parcio a cytunodd y Cyng. Ann Jones anfon llyniau i’r Clerc gael eu hanfon ymlaen.
Eisiau tynnu sylw Cyngor Gwynedd at gyflwr y wal o dan Craig y Nos a rhwng Garth Byr a Glan yr Afon a cytunodd y Cyng. Margaret Roberts anfon llyniau i’r Clerc gael eu hanfon ymlaen.
Cafwyd wybod bod coed wedi gor-dyfu i’r ffordd o Garth, Soar i lawr am ystad Maes Gwndwn ag hefyd i lawr o Cefn Trefor Isa at Bryn Golau a cytunwyd gofyn i’r Adran Priffyrdd gael golwg arnynt.
Angen gadael i Gyngor Gwynedd wybod nawr bod Capel Soar yn cau ond bydd y fynwent yn dal yn cael ei defnyddio, na ddim maes parcio i’r tai gerllaw sydd yna ond man pasio a bod angen arwydd yn datgan hyn yna.
Cytunwyd nawr bod rhai o’r blychau ffon yn yr ardal yn wag bod eisiau gwneud ymholiadau i’w archebu.