Gorffennaf 2017

COFNODION CYNGOR CYMUNED TALSARNAU A GYNHALIWYD YN Y NEUADD BENTREF, TALSARNAU AM 7.30 O’R GLOCH 17.07.17

YMDDIHEURIADAU
Cyng. Margaret Roberts.

PRESENNOL
Cyng. Eluned Williams(Cadeirydd), Richard Morgan (Is-Gadeirydd), John Richards, Eifion Williams, Owen Lloyd Roberts, Ann Jones, Gwenda Griffith, Dewi Tudur Lewis, Geraint Williams, Cyng. Freya Bentham (Cyngor Gwynedd)

Croesawodd y Cadeirydd Swyddogion o’r Grid Cenedlaethol i’r cyfarfod i drafod y cynllun diweddaraf sydd ar gyfer y prosiect Darpariaeth Effaith Weledol (VIP). Cafwyd wybod pwy oedd yn gweithio ar y cynllun a phwy oedd yr aelodau o’r Grwp Rhanddeiliad Ymgynghorol a gofynnwyd a byddai yn bosib cael aelod o’r Cyngor hwn ar y Grwp Rhanddeiliad a cytunwyd ganddynt y byddant yn edrych i mewn i’r posibilrwydd hyn. Datganwyd ganddynt hefyd bod gan y Grwp Rhanddeiliad hyn £500k i’w wario ar prosiectau. Hefyd adroddwyd bod asesiad wedi cael ei chario allan i weld lleo oedd y tir yn cael ei amharu fwyaf ar y welededd ag bod y grwp Cyfeiriad Rhanddeiliad Eryri yn cyfarfod tua 2 waith y flwyddyn er mwyn creu lle mae y gwaith yn mynd i gael ei gario allan. Dangoswyd map o’r llinell waith. Datganwyd pryder a siom fawr bod y peilonau sydd ochor uchaf y ffordd ger ystad Trem Tecwyn ddim yn cael mynd dan ddaear a datganwyd gan y Swyddogion bod y gwaith hyn yn rhy anodd. Datganwyd hefyd eu bod yn gobeithio creu dipyn o swyddi lleol yn ystod y datblygiad hwn gan ddefnyddio creftwyr lleol a cafwyd weld amserlen o’r gwaith a fydd yn cychwyn gyda ymgynghoriad cyhoeddus yn cael ei chynnal Mai/Mehefin 2018. Hefyd byddant yn edrych ar amddiffyn y mor wrth gario allan y gwaith hyn. Diolchwyd i’r tri am ddod i’r cyfarfod gan y Cadeirydd.

Croesawodd y Cadeirydd y Cyng. Freya Bentham i’w chyfarfod cyntaf o’r Cyngor.
Estynodd y Cadeirydd longyfarchiadau y Cyngor i’r Clerc, y Cyng. Annwen Hughes ar gael ei ethol yn Is-Gadeirydd Cyngor Gwynedd am y flwyddyn 2017/18.

DATGAN BUDDIANT
Nid oedd neb yn datgan buddiant ar unrhyw fater.

COFNODION
Derbyniwyd cofnodion o gyfarfod Mai 15ed a Mehefin 19eg fel rhai cywir.

MATERION YN CODI
Cynllun Cyllideb
Adroddwyd bod £3,828.53 wedi cael ei wario ers cychwyn y flwyddyn ariannol newydd a bod hyn yn £3,626.47 o wariant yn llai na oedd wedi cael ei glustnodi yn y gyllideb am y flwyddyn.

Cae Chwarae/Maes Parcio
Adroddwyd bod y gwaith o osod y maen wedi cael ei gwblhau. Hefyd adroddwyd bod yr ysgol ddim wedi bod mewn cysylltiad ynglyn ar agoriad swyddogol a cytunwyd i adael hyn tan mis Medi. Cytunwyd bod Mr. Gwyn Williams, Bronaber yn gwneud y plac i’w osod ar y maen a cytunodd y Cyng. John Richards gysylltu ag ef ag hefyd cytunodd y Cyng. John Richards gysylltu gyda Mr. Chris Rayner ynglyn a chael arwyddion i fyny. Adroddwyd bod Clwb Rygbi Harlech eisiau gosod mainc yn y cae chwarae er cof am Mr. Gwynfor John Williams, Gwrach Ynys a cytunwyd i hyn yn unfrydol.

Maes Parcio Cilfor
Adroddodd y Cyng. John Richards ei fod wedi bod mewn cysylltiad ag Open Reach ynglyn ar polyn sydd yn rwystyr i’r datblygiad uchod ag ei fod wedi cael ateb yn datgan byddai y amcangyfrif y gost o symud y polyn dan sylw yn £6,000. Cytunodd y Cyng. John Richards wneud ymholiadau pellach gyda Open Reach i weld a fyddai yn bosib gostwng y pris er mwyn y gymuned.

                        315.....................................Cadeirydd

Cyfarfod y Mynwentydd - 19.6.17
Adroddwyd bod ddim yn codi o gofnodion yr uchod a cytunwyd bod y Clerc yn cysylltu gyda Mr. Harri Pugh a Mr. Arfon Pugh i ofyn am bris i osod ffens o flaen y wal sydd yn mynd o’r tro ymlaen tu ol i’r eglwys ag hefyd gofyn iddynt waredu to sinc cwt yr elor yr un pryd.

Cyfarfod Bwrdd Hamdden Harlech ac Ardudwy
Adroddodd y Cyng. Owen Lloyd Roberts ei fod wedi mynychu yr uchod ar ran y Cyngor a bod ddim llawer i adrodd heblaw am y ffaith eu bod wedi cael rhywun i redeg y wal ddringo llawn amser ag eu bod yn hapus hefo mwy o fobol yn defnyddio y safle ar hyn o bryd.

Materion Cyngor Gwynedd
Adroddodd y Cyng. Freya Bentham ei bod ganddi ddim llawer i adrodd ar hyn o bryd heblaw am y ffaith ei bod wedi gallu cael bin baw cwn wedi ei osod yn yr Ynys.

CEISIADAU CYNLLUNIO
Estyniad ffrynt unllawr arfaethedig - 4 Caerffynnon, Talsarnau (NP5/77/207D)
Cefnogi y cais hwn.

Estyniad ffrynt unllawr arfaethedig - 5 Caerffynnon, Talsarnau (NP5/77/325)
Cefnogi y cais hwn.

Ceisiadau am gymorth ariannol
Dizzie Dancers - £250.00

GOHEBIAETH
Parc Cenedlaethol Eryri
Adroddodd y Clerc ei bod wedi derbyn dogfennau diweddaraf Cynllun Datblygu Lleol Eryri gan yr uchod a cytunodd y Cyng. Owen Lloyd Roberts gael golwg arnynt.

Dizzie Dancers
Wedi cael llythyr gan yr uchod yn gofyn am gyfraniad ariannol tuag at eu costau teithio gan y Cyngor am eu bod wedi dod i’r brig yn ddiweddar mewn cystadleuaeth ag felly yn cynrychioli Cymru yng nghystadleuaeth Pencampwriaeth y Byd yn Glasgow yn mis Awst. Cytunwyd rhoi £250.
    
UNRHYW FATER ARALL
Datganwyd bod y Cyngor ddim yn hapus gyda’r ymateb ynglyn a gosod giat fochyn ar y llwybr ger Bont Briwet a cytunodd y Clerc gysylltu gyda Ms Liz Haynes unwaith yn rhagor.
Datganwyd pryder bod hollt wedi ymddangos yn y ffordd ar Bont Briwet.
Datganwyd siom bod ty yn y pentref wedi cael ei baentio yn las.
Datganwyd bod cais wedi dod i law yn gofyn a fyddai yn bosib gosod golau yn y lloches bws yn Glan y Wern ag hefyd symud lleoliad y lloches i safle arall am ei fod yn beryg yn y safle presennol. Datganwyd bod ddim yn bosib gosod golau mewn lloches o’r fath ag hefyd bod cyfarfod safle wedi cael ei gynnal rhai blynyddoedd yn nol bellach a mae y safle presennol oedd yr un mwy diogel i osod lloches bws arno.
Eisiau anfon at yr Adran Priffyrdd yn gofyn iddynt waredu yr arwydd 40m.y.a ar y ffordd wrth fynd i lawr am Bont Briwet nawr bod 30m.y.a wedi cael ei osod fel cyflymder ar y ffordd.
Adroddodd y Cyng. Owen Lloyd Roberts ei fod wedi mynychu cyfarfod Un Llais Cymru ar ran y Cyngor a mae ein Heddwas Cymunedol yw Dewi Evans.
Datganwyd pryder bod riwbob gwyllt wedi gor-dyfu mewn cae ger Ysgoldy, Soar ag ei fod yn nawr yn dod allan i’r ffordd a gofynwyd i’r Clerc gysylltu gyda Cyfoeth Naturiol Cymru ynglyn a hyn.
Cafwyd wybod bod coed wedi gor-dyfu i’r ffordd o Garth, Soar i lawr am ystad Maes Gwndwn a cytunwyd gofyn i’r Adran Priffyrdd gael golwg arnynt.
Estynwyd longyfarchiadau y Cyngor i Mr. Arfon Pugh ar ei lwyddiant gyda’r her “cneifio 900 mewn 24 awr” a casglu arian at Tenovus. Cytunwyd cyfranu £250 i’r gronfa allan o gyfrif y Cadeirydd.