Mai 2017

COFNODION CYNGOR CYMUNED TALSARNAU A GYNHALIWYD YN Y NEUADD BENTREF, TALSARNAU AM 7.30 O’R GLOCH 15.05.17LLOFNODI DATGANIAD DERBYN SWYDD
Rhanodd y Clerc yr uchod i bob Aelod a oedd yn bresennol er mwyn iddynt eu harwyddo cyn dechrau cyfarfod cyffredinol y Cyngor.YMDDIHEURIADAU
Cyng. Dewi Tudur Lewis, Geraint Williams, Cyng. Freya Bentham (Cyngor Gwynedd). PRESENNOL
Cyng. Margaret Roberts (Cadeirydd), Eluned Williams (Is-Gadeirydd), John Richards, Eifion Williams, Owen Lloyd Roberts, Ann Jones, Richard Morgan, Gwenda Griffith.
 
Ar ran y Cyngor cydymdeimlodd y Cadeirydd gyda’r Clerc a’i theulu yn dilyn eu profedigaeth o golli ei Thad.
Ar ran y Cyngor diolchodd y Cadeirydd i Mr. Caerwyn Roberts am ei waith fel Cynghorydd Gwynedd yn yr ardal dros y blynyddoedd diwethaf a cytunwyd bod y Clerc yn anfon llythyr o ddiolch iddo.DATGAN BUDDIANT
Nid oedd neb yn datgan buddiant ar unrhyw fater.COFNODION
Derbyniwyd cofnodion o gyfarfod Mawrth 20ed fel rhai cywir. MATERION YN CODI
Ethol Swyddogion am y flwyddyn 2017/18:-
Cadeirydd:-      Cyng. Eluned Williams
Is-Gadeirydd:- Cyng. Richard MorganCynllun Busnes
Adroddwyd bod £58,104.51 wedi cael ei wario yn y flwyddyn ariannol diwethaf i fyny at 31ain o Fawrth 2017 a bod hyn yn wariant o £44,342.00 ar ddatblygu y cae chwarae ar maes parcio newydd. Rhannodd y Clerc gopiau o gynllun busnes y Cyngor am y flwyddyn 2017/18 i bob Aelod a oedd yn bresennol ac aethpwyd drwy’r cynllun hwn. Cytynwyd i fabwysiadu y cynllun hwn am y flwyddyn i ddod. Cae Chwarae/Maes Parcio
Adroddwyd bod y gwaith o dario gwyneb y mynedfa wedi ei gwblhau. Cytunwyd bod angen gosod y garreg maen ger mynedfa y cae chwarae a gosod y plac arni a cytunodd y Cyng. Richard Morgan a John Richards ddelio gyda’r mater yma. Cytunwyd cynnal yr agoriad swyddogol pan y fydd yn gyfleus i’r ysgol yn ystod Gorffennaf 2017 ar dydd Gwener os yn bosib a cytunodd y Cyng. Eifion Williams wneud ymholiadau ynglyn a hyn.Maes Parcio Cilfor
Adroddodd y Cyng. John Richards ei fod wedi bod mewn cysylltiad ag Open Reach ynglyn ar polyn sydd yn rwystyr i’r datblygiad uchod gario ymlaen ag eu bod wedi ei sicrhau byddai swyddog yn ymweld ar safle mewn 20 diwrnod gwaith. Cytunwyd os bydd bob dim yn iawn ar polyn dan sylw yn cael ei symund bod y gwaith o ddatblygu yr uchod yn cychwyn yn syth.Mynwent Llanfihangel y Traethau
Adroddwyd bod ddim pellach i’w drafod ynglyn ar safle uchod a cytunwyd cyfarfod ar y safle am 7.00 o’r gloch ar y 19eg o Fehefin pan fydd yr Aelodau yn cario allan eu asesiad blynyddol o’r mynwentydd a gwahodd Mr. M. J. Kerr i gyfarfod ar Aelodau yno.
                        Giat Porth Eglwys Llandecwyn
Ddim pellach i’w drafod ynglyn ar mater uchod.CEISIADAU CYNLLUNIO
Ddim wedi dod i law ers y cyfarfo diwethafGOHEBIAETH
Parc Cenedlaethol Eryri
Wedi derbyn llythyr gan yr uchod yn hysbysu y Cyngor bydd y cyfarfod blynyddol rhwng y Parc Cenedlaethol ar Cynghorau Cymuned a Thref yn cael ei gynnal ar nosweithiau y 13eg, 19eg ar 20ed o Fehefin eleni a mae yn safle Coed y Brenin ar y 13eg fydd y lleoliad agosaf i’r Cyngor hwn. Cytunodd y Cyng. Owen Lloyd Roberts a Gwenda Griffith gynrychioli’r Cyngor yn y cyfarfod hwn.Parc Cenedlaethol Eryri
Wedi derbyn llythyr gan yr uchod yn hysbysu y Cyngor eu bod wedi cael cyflenwad o goed afal ag eu bod yn awyddus ei rhannu allan ymysg y cymunedau lleol ag yn datgan bod 4 coeden afal ar gael i’r Cyngor am ddim. Cytunwyd i gymeryd y coed afal.Cyngor Gwynedd - Adran Priffyrdd
Wedi derbyn e-bost gan yr uchod yn hysbysu y Cyngor mae y swm sydd wedi ei glustnodi i’r Cyngor ar gyfer ad-daliad am dorri gwair y llwybrau cyhoeddus yn ystod y flwyddyn ariannol 2017/18 yw £479.95. Hefyd yn gofyn a yw y Cyngor yn dal eisiau bod yn rhan o’r trefniant ad-dalu yn ystod 2017/18. Cytunwyd i ddal for yn rhan o’r trefniant ad-dalu.
        
UNRHYW FATER ARALL
Eisiau cysylltu gyda Liz Haynes o Gyngor Gwynedd i ofyn beth sydd yn digwydd gyda’r gamfa ger ystad Bryn Eithin.
Eisiau anfon at Gyngor Gwynedd yn gofyn am arwyddion beics gwell ar Bont Briwet er mwyn galluogi y beicwyr i ddefnyddio y llwybr beics yn lle teithio ar hyd y ffordd.
Eisiau gwneud ymholiadau i gael camerau cylch gyfyng ar y groesffordd sydd yn troi am Bermo/Harlech yn Llanelltyd ag hefyd ar y groesffordd sydd yn troi am Harlech yn Maentwrog/Penrhyndeudraeth. Cytunwyd bod y Clerc yn anfon at y Comisiynydd Heddlu ynglyn a hyn.
Eisiau gadael Liz Haynes wybod bod giat mochyn wedi pydru ger y llwybr coch yn Soar.
Datganwyd pryder bod yr iaith sydd yn cael ei ddefnyddio gan gyflwynwyr ar y trenau yn uniaith saesneg ag eglurodd y Clerc bod y mater yma wedi cael ei godi ym mhwyllgor Lein y Cambrian yn barod.