Mawrth 2017

COFNODION CYNGOR CYMUNED TALSARNAU A GYNHALIWYD YN Y NEUADD BENTREF, TALSARNAU AM 7.30 O’R GLOCH 20.03.17Yn absenoldeb y Cadeirydd, cymerwyd y Gadair gan yr Is-Gadeirydd.DATGAN DIDDORDEB
Datganodd y Cyng. Geraint Williams ddiddordeb yng nghais cynllunio Gwrach Ynys, Talsarnau ac fe arwyddwyd Dogfen Datgan Buddiant Personnol ganddo a nid oedd yn bresennol pan drafodwyd y cais.COFNODION
Derbyniwyd cofnodion o gyfarfod Ionawr 16eg fel rhai cywir. MATERION YN CODI
Maes Parcio Cilfor
Adroddodd y Clerc ei bod wedi anfon llythyrau allan i tri cwmni yn gofyn am brisiau i wneud y gwaith ar y safle uchod a ddim ond un oedd wedi ateb ac adroddodd y Clerc ymhellach mae pris gan Harlech Plant Services oedd hwn i wneud y gwaith. Ar ol trafodaeth cytunwyd derbyn y pris hwn.Mynwent Llanfihangel y Traethau
Adroddodd y Cyng. John Richards ei fod heb gysylltu gyda Mr. M. J. Kerr ynglyn a prinder beddi yn y fynwent uchod. Cytunwyd i gadw llygaid ar y sefyllfa ag i drafod ymhellach pan fydd yr Aelodau yn gwneud eu archwiliad blynyddol o’r mynwentydd yn mis Mehefin.Cyfarfod Bwrdd Hamdden Harlech ac Ardudwy
Adroddodd y Cyng. Owen Lloyd Roberts ei fod wedi mynychu cyfarfod o Fwrdd yr uchod a gynhaliwyd ar y 9ed o mis diwethaf a bod y Bwrdd yn chwilio am Gadeirydd newydd, hefyd eu bod yn ceisio am grant astudiaeth ynni. ‘Roedd awgrym ganddynt hefyd bod Aelodau o’r Cynghorau oedd yn mynychu y cyfarfodydd hyn yn mynd yn aelodau o’r Bwrdd yn swyddogol.  Adroddodd y Clerc ei bod wedi derbyn e-bost gan Ms Heidi Williams, Cadeirydd y Bwrdd yn gofyn a fyddai modd anfon cyfraniad ariannol y bresept yn fuan yn mis Ebrill. Cytunwyd peidio a talu hanner y bresept iddynt yn mis Ebrill fel a ofynwyd ac aros tan cyfarfod nesa y Cyngor.Agor Tenderau Torri Gwair
Adroddodd y Clerc ei bod wedi derbyn un tender i dorri gwair y llwybrau cyhoeddus ar mynwentydd a cynnal a chadw Gardd y Rhiw gan Mr. Meirion Griffith. Penderfynwyd derbyn y prisiau hyn. CEISIADAU CYNLLUNIO
Codi gweithdy 446 medr sgwar a swyddfa 107 medr sgwar i bwrpas cynhyrchu coed a mynedfa ffordd newydd, man caled a tirweddu - Gwrach Ynys, Talsarnau (NP5/77/2D)
Cefnogi y cais hwn.Ceisiadau am gymorth ariannol
Pwyllgor Neuadd Bentref - £1,500
Gwion Lloyd                      - £150.00
CFFI Meirionnydd            -  DimGOHEBIAETH
Comisiwn Ffiniau
Wedi derbyn llythyr gan yr uchod yn hysbysu y Cyngor bod arolwg or trefniadau etholiadol yn mynd i cael eu trafod ag yn datgan bod y sylwadau cychwynol yn cael eu derbyn rhwng y 10ed o Chwefror ar 31ain o Fai 2017. Cytunwyd bod ddim sylwadau gan y Cyngor.Grwp Cynefin
Wedi derbyn llythyr gan yr uchod yn hysbysu y Cyngor bod grant i fyny hyd at £1,000 ar gael o gronfa Grant Cymunedol Hafod y Gest am bod y grant yma yn cael ei ariannu o’r cymalau budd cymunedol o fewn y cytundebau adeiladu Gofal Ychwanegol Hafod y Gest, Porthmadog. Cytunwyd cwblhau y ffurflen grant.
UNRHYW FATER ARALL
Datganwyd pryder bod giat mochyn byth wedi cael ei gosod yn lle y gamfa ar y llwybr ger Bont Briwet a cytunodd y Clerc gysylltu gyda Ms Liz Haynes unwaith yn rhagor.
Cytunwyd os bydd BT yn tynnu yr hen kiosk i lawr o amgylch yr ardal bod y Cyngor yn gofyn am gael eu archebu.
Cafwyd wybod mae’r Cyngor Cymuned sydd yn gyfrifol am y wal o amgylch y mynwentydd.
Cafwyd adroddiad o gyfarfod Un Llais Cymru gan y Cyng. Owen Lloyd Roberts.