Tachwedd 2016

COFNODION CYNGOR CYMUNED TALSARNAU A GYNHALIWYD YN Y NEUADD BENTREF, TALSARNAU AM 7.30 O’R GLOCH 21.11.16
DATGAN DIDDORDEB
Datganodd y Cyng. Eluned Williams ddiddordeb yng nghais cynllunio Tir ger y Ship Aground, Talsarnau ac fe arwyddyd y Ddogfen Datgan Buddiant Personnol ganddi ag nid oedd yn bresennol pan drafodwyd y cais.COFNODION
Derbyniwyd cofnodion o gyfarfod Medi 12ed fel rhai cywir. MATERION YN CODI
Maes Parcio Cilfor
Adroddodd y Clerc ei bod wedi derbyn e-bost gan Mr. Meilir Hughes, Rheolwr Stadau, Cyngor Gwynedd yn datgan ei fod wedi cysylltu gyda’r Cyng. Eifion Williams ynglyn ar mater uchod a bod Cyngor Gwynedd, fel perchnogion y darn tir dan sylw, yn fodlon trosglwyddo rhan ohono i’r Cyngor hwn er mwyn ei ddatblygu yn faes parcio am swm enwol o £1.00. Cytunwyd i hyn mewn egwyddor ond bod angen, yn gyntaf gofyn am amcan bris o’r gost i ddatblygu y tir. Cytunodd y Cyng. Eifion Williams a John Richards amlinellu y darn tir fydd ei angen a cytunodd y Cyng. John Richards dynnu manyleb allan o’r gwaith fydd ei angen ei wneud ar y safle er mwyn i’r Clerc ei anfon gyda llythyr.
 
CEISIADAU CYNLLUNIO
Gosod 3 antenna newydd a 7 disgyl ynghyd a chabanau ychwanegol - Gorsaf Ddarlledu, Yr Onnen, Llandecwyn (NP5/77/47Q)
Cefnogi y cais hwnCodi un ty farchnad agored - Tir ger y Ship Aground, Talsarnau (NP5/77/37M)
Cefnogi y cais hwn yn y gobaith bod y ty yn ddarpariaeth ar gyfer pobl lleolGosod bwyler gwres canolog olew allanol a thanc olew - Glyn Cottage, Talsarnau (NP5/77/LB232B)
Cefnogi y cais hwnCeisiadau am gymorth ariannol
Canolfan Hamdden Harlech    £500.00GOHEBIAETH
Cyngor Gwynedd - Adran Priffyrdd
Wedi derbyn llythyr pellach gan yr uchod ynglyn ar biniau halen ag yn datgan bod y biniau wedi cael eu llenwi ar gyfer eleni ag hefyd eu bod wedi gwneud asesiad pellach a mwy manwl o union gostau cyflenwi’r biniau halen ag felly i gychwyn haf 2017 bydd y gost o lenwi pob bin yn y gymuned cyn y gaeaf yn £40 y bin ag ail lenwi bin ar gais y Cyngor Cymuned yn ystod y gaeaf yn £60 y bin.Cyngor Gwynedd - Adran Rheoleiddio
Wedi derbyn llythyr gan yr uchod yn hysbysu y Cyngor bod y gyllideb sydd ganddynt i ad-dalu Cynghorau Thref a Chymuned am dorri gwair y llwybrau cyhoeddus yn eu ardaloedd wedi ei leihau oherwydd y torriadau ag i’r perwyl hyn angen yn gofyn i’r Cyngor gadarnhau a yw a diddordeb mewn cymeryd rhan yn y cynllun ad-adaliad 2017/18 neu beidio. Cytunwyd i ddal i gymeryd rhan yn y cynllun ad-daliad.Cyngor Gwynedd - Adran Cyfreithiol
Wedi derbyn llythyr gan yr uchod ynghyd a Gorchymyn ynglyn a Gwarhaddiad Aros  Llandecwyn 2016 er gwybodaeth i’r  Cyngor. Cyngor Gwynedd - Swyddog Canlyniadau
Wedi derbyn llythyr gan yr uchod ynglyn a etholiadau Cyngor Cymuned 2017 ag yn hysbysu y Cyngor bydd yr etholiadau hyn yn cael eu cynnal yn mis Mai 2017 ag felly ei bod hi yn bwysig i’r Cyngor ystyried hyn wrth bennu y praesept yn mis Ionawr. Hefyd yn nodi cost amcannol yr etholiad, os byddai un yn cael ei gynnal yn y Ward hon i fod yn £1,250 i fyny hyd at 1,000 o etholwyr ag £1,750 i fyny hyd at 2,000 o etholwyr. Penderfynwyd nodi y neges hwn a clustnodi £1,250 yn y praesept.
Mrs Janice Jones
Wedi derbyn llythyr gan yr uchod yn gofyn am ganiatad i osod plac yn mynwent Llanfihangel y Traethau er cof am ei gwr Mr. Dafydd Jones. Cytunwyd i rhoi caniatad i hyn.Un Llais Cymru
Wedi cael rhybudd gan yr uchod bod pwyllgor Ardal Meirionnydd o’r uchod yn cael ei gynnal yn Nolgellau ar y 23ain o’r mis hwn. Cytunodd y Cyng. Owen Lloyd Roberts gynrychioli’r Cyngor yn y cyfarfod hwn.Hamdden Harlech ac Ardudwy
Wedi cael copi o gofnodion o’r cyfarfod a gynhaliwyd o Fwrdd yr uchod a gynhaliwyd ar y 10ed o’r mis hwn ag yn datgan bod y cyfarfod nesa yn cael ei gynnal ar yr 8ed o mis nesa am 5.30 o’r gloch yn caffi y pwll nofio. Hefyd wedi derbyn e-bost yn datgan bod camddealltwriaeth wedi bod ag eu bod yn disgwyl cymorth ariannol gan y Cyngor yn ystod 2016/17 am eu bod i lawr £2,750 yn eu cyllideb. Eisiau ymateb drwy ddatgan bod y Cyngor wedi cael y dealltwriaeth yn y cyfarfodydd sydd wedi cael eu cynnal bod Hamdden Harlech ac Ardudwy ddim angen arian ganddynt y flwyddyn ariannol hon oherwydd yr ymrwymiad gyda’r presept mis Ebrill 2017 a bod Cyngor Gwynedd yn mynd i roi £20,000 iddynt er mwyn eu cynnal yn nawr tan mis Ebrill 2017 ag felly cytunwyd peidio a rhoi ddim cymorth ariannol iddynt yn nawr. Hefyd eisiau datgan siom fawr bod pob dim ganddynt yn uniaith saesneg er bod y Cyng. Eluned Williams wedi tynnu sylw i hyn yn y cyfarfod ar yr 11eg o Awst a cytunwyd anfon atynt yn datgan os na fydd y cofnodion, posteri a.y.y.b yn ddwy ieithog erbyn Ebrill 2017 bydd y Cyngor Cymuned yn tynnu nol o roi yr arian a oeddynt wedi ei addo iddynt ar y presept.UNRHYW FATER ARALL
Datganwyd pryder bod y gwrych ger y lloches bws yn Llandecwyn byth wedi cael ei dorri.
Datganwyd pryder bod y llygid cathod byth wedi cael eu ail gosod ar y ffordd ar ol peintio y llinellau gwyn yn nol, ag hefyd bod yr arwyddion rhybudd yn dal ar hyd ochor y ffordd ag eisiau gwybod pam bod y llinellau gwyn byth wedi cael eu ail gosod ar y ffordd ger Cei Newydd.
Datganwyd pryder bod cyflymder y band eang yn araf a awgrymwyd bod y cwsmer yn cysylltu gyda’i ddarparwr gwasanaeth ynglyn a hyn.