Medi 2016

COFNODION CYNGOR CYMUNED TALSARNAU A GYNHALIWYD YN Y NEUADD BENTREF, TALSARNAU AM 7.30 O’R GLOCH 12.09.16

Yn absenoldeb y Cadeirydd a’r Is-Gadeirydd cymerwyd y Gadair gan y Cyn Gadeirydd, y Cyng. Dewi Tudur Lewis.

DATGAN DIDDORDEB

Nid oedd neb yn datgan diddordeb ar unrhyw fater.

COFNODION

Derbyniwyd cofnodion o gyfarfod Gorffennaf 11eg fel rhai cywir.

MATERION YN CODI

Cae Chwarae/Maes Parcio

Adroddwyd bod y cae chwarae uchod bron a wedi cael ei gwblhau a diolchwyd i Mr. Chris Rayner a Mrs Charlie Roberts am eu holl waith gyda’r cynllun hwn. Adroddodd y Cyng. Geraint Williams ei fod wedi bod yn holi am brisiau i dario y maes parcio a cytunwyd ddim ond i dario y mynedfa yn unig am y tro a gadael y gweddill fel ag y mae am rhyw hanner blwyddyn i flwyddyn. Hefyd adroddodd bod angen hadu o amgylch y maes parcio.

Hysbysfwrdd yr Ynys

Adroddodd y Cyng. John Richards ei fod wedi archebu yr uchod a bydd ef ar Cyng. Geraint Williams yn ei osod yn ei le yn y dyfodol agos.

Mynwent Eglwys Llanfihangel y Traethau

Adroddodd y Clerc bod pryderon wedi cael eu gwneud ynglyn ar prinder o le i agor bedd newydd yn y fynwent uchod a bod hi ar Cyng. John Richards wedi ymweld ar fynwent uchod ar y 10ed o’r mis a wedi mynd o’i hamgylch i weld faint o le i agor bedd newydd oedd yno. Wrth edrych o amgylch mae dipyn o le i’w weld a cytunwyd, er mwyn gwneud yn siwr i ofyn i Mr. Martin Kerr gyfarfod ar Cyng. John Richards ar y safle er mwyn cael “rodio” mewn ambell i le.

Cyfarfod gyda Hamdden Harlech ac Ardudwy - 11.8.16

Adroddodd y Cadeirydd ei bod hi ar Cyng. Eluned Williams a John Richards wedi mynychu y cyfarfod uchod yn nghaffi y pwll nofio ar yr 11eg o Awst a bod cynrychiolaeth o bob Cyngor yn bresennol arwahan i Dyffryn Ardudwy a Talybont a Bermo. Adroddwyd ymhellach bod e-bost wedi ei dderbyn gan Hamdden Harlech ac Ardudwy ynghyd a chopi o gofnodion y cyfarfod hwn ag yn gofyn i’r Cyngor gadarnhau eu bod yn cefnogi opsiwn E. Ar ol trafodaeth trylwyr cytunwyd i gefnogi hyn ag hefyd cadarnhawyd bydd y Cyngor yn cyfranu £3,772 i Hamdden Harlech ac Ardudwy yn ystod y flwyddyn ariannol 2017/18. Cafwyd wahoddiad gan Hamdden Harlech ac Ardudwy i anfon un cynrychiolydd o’r Cyngor i gyfarfodydd y Bwrdd a chytunodd y Cyng. Dewi Tudur Lewis a John Richards fynychu y cyfarfod nesa ar ran y Cyngor.

 

GOHEBIAETH

Parc Cenedlaethol Eryri

Wedi cael gohebiaeh gan yr uchod ynglyn a adolygu Cynllun Datblygu Lleol Eryri, asesiad o fannau agored ag yn galw am ddarpar safleoedd. Cytunodd y Cyng. Dewi Tudur Lewis gael golwg ar y Cynllun Datblygu Lleol Eryri ag adrodd yn nol yn y cyfarfod nesa.

UNRHYW FATER ARALL

Cafwyd adroddiad o’r cyfarfod gyda’r Parc Cenedlaethol gan y Cyng. Owen Lloyd Roberts a Gwenda Griffiths.

Cafwyd wybod bod y Cyng. Eifion Williams wedi cyfarfod ar Cyng. Caerwyn Roberts ger ystad dai Cilfor er mwyn trafod ymestyn y lle parcio ger y tai hyn. Cytunwyd anfon at CCG yn gofyn a fyddai posib datblygu y tir dan sylw a gofyn iddynt gysylltu gyda’r Cyng. Eifion Williams.

Eisiau gofyn i Ms Liz Haynes a oes posib gosod giat mochyn yn lle camfa wrth ochor y giat ger Bont Briwet.

Eisiau ysgrifennu at yr Adran Priffyrdd i ofyn pam fod y llinellau gwyn byth wedi cael eu ail gosod ar ol i’r ffordd gael ei ail wynebu.

Eisiau ysgrifennu at y Parc Cenedlaethol i dynnu eu sylw bod angen gripiau ar y gamfa ger Llyn Tecwyn Uchaf ag hefyd bod tir lithriad o’r llwybr wedi digwydd ochor gogleddol i Lyn Tecwyn Uchaf.

Adroddodd y Cyng. Gwenda Griffiths ei fod wedi derbyn pryderon ynglyn a chyflwr y llwybr sydd yn mynd o Soar at Bont y Glyn. Cytunodd y Cyng. Griffiths ymchwilio i mewn i hyn a gadael i’r Clerc wybod beth oedd y broblem