Gorffennaf 2016

COFNODION CYNGOR CYMUNED TALSARNAU A GYNHALIWYD YN Y NEUADD BENTREF, TALSARNAU AM 7.30 O’R GLOCH 11.07.16

Croesawodd y Cadeirydd Ms Heidi Vaughan Williams, Cadeirydd Hamdden Harlech ac Ardudwy ynghyd a Mrs Anwen Davies o Gyngor Gwynedd i’r cyfarfod i drafod dyfodol y pwll nofio. Eglurodd Ms Williams bod cyfarfod wedi ei gynnal ar yr 8ed o fis diwethaf gyda Aelodau o’r 6 Cyngor Cymuned a Thref yn dalgylch y pwll yn bresennol i drafod cynnig y precept er mwyn galluogi cadw y safle yn agored at y dyfodol. Hefyd dywedodd bod problemau ariannol wedi bod ers sawl blwyddyn bellach a nawr mae angen i’r Cynghorau Cymuned a Thref godi eu precept er mwyn galluogi cadw y safle yn agored neu os na fydd hyn yn digwydd bydd y safle yn cau Tachwedd 2016. Cafwyd wahanol ddogfennau gan Ms Williams yn dadansoddi y gwahanol ffigyrau a faint fyddai rhaid i’r Cynghorau ychwanegu at eu precept er mwyn i’w drosglwyddo i Hamdden Harlech ac Ardudwy. Cytunwyd i drafod y mater hwn ymhellach am bod yn item ar yr agenda.

DATGAN DIDDORDEB
Nid oedd neb yn datgan diddordeb ar unrhyw fater.

COFNODION
Derbyniwyd cofnodion o gyfarfod Mai 16eg fel rhai cywir.

MATERION YN CODI
Cae Chwarae/Maes Parcio
Adroddwyd bod cyfarfod sydyny o’r uchod wedi ei gynnal cyn cyfarfod y Cyngor heno a bod y datblygiad yn symund ymlaen yn dda ac adroddwyd bod dyfanbris wedi cael ei dderbyn gan Mr. Huw Owen tuag at wneud y gwaith o orffen y maes parcio a cytunwyd i dderbyn y pris hwn. Adroddwyd hefyd bod teulu Gwrach Ynys wedi cytuno i’r cae chwarae gael ei adnabod fel “Cae Gwynfor John” a diolchwyd iddynt am hyn. Cytunwyd bydd angen cael agoriad swyddogol unwaith fydd y lle yn barod ag hefyd cytunwyd bod y Cyng. Dewi Tudur Lewis yn trafod gyda teulu Gwrach Ynys beth i’w osod yn y cae chwarae fel coffad i’r diweddar Mr. Gwynfor John Williams.

Hysbysfwrdd yr Ynys
Adroddodd y Cyng. John Richards ei fod wedi archebu yr uchod a bydd ef ar Cyng. Geraint Williams yn ei osod yn ei le yn y dyfodol agos.

Ysgol Feithrin Talsarnau
Cafwyd cerdyn hardd gan blant yr ysgol uchod yn diolch am y rhodd ariannol a gwerthfawrogwyd hyn yn fawr. Cafwyd wybod bod yr Ysgol Feithrin yn nawr mewn sefyllfa ariannol gwell.

Cyfarfod gyda Hamdden Harlech ac Ardudwy - 8.6.16
Trafodwyd y cyfarfod uchod ymhellach a cytunwyd pawb mewn egwyddor i godi y precept er mwyn rhoi i Hamdden Harlech ac Ardudwy y swm oeddynt ei angen ond cytunwyd pawb nid oedd y Cyngor yn fodlon codi y precept yn uwch na’r hyn oedd yn gofyn os oedd Cyngor arall yn tynnu allan o’r fenter. Hefyd rhoddwyd yr hawl i’r rhai fydd yn mynychu y cyfarfod gyda’r uchod ar yr 11eg o Awst (os bydd yn cael ei gynnal) i siarad ar ran y Cyngor a cytunodd y Cadeirydd, yr Is-Gadeirydd ar Cyng. John Richards fynychu y cyfarfod hwn.

CEISIADAU CYNLLUNIO
Newid defnydd o dir amaethyddol ac adeiladu gorsaf bwmpio - Tir ger yr A496 gyferbyn a’r fynedfa i Plas Caerffynnon, Talsarnau, (NP5/77/323)
Cefnogi y cais hwn ond bod yr Aelodau yn bryderus am y welededd o maes parcio’r ysgol i gyfeiriad Glan y Wern

Newid defnydd rhan o’r eiddo i stiwdio tatwio - Isgoed/Hen Dy’r Ysgol, Talsarnau (NP5/77/158E)
Cefnogi y cais hwn.

GOHEBIAETH
Cyngor Gwynedd - Adran Gorfodaeth Stryd
Wedi cael holiadur gan yr uchod ynglyn a glendid stryd ag yn gofyn i’r Cyngor a fyddant yn fodlon ei gwblhau. Cytunwyd i’w gwblhau


Cyngor Gwynedd - Adran Priffyrdd
Wedi cael llythyr gan yr uchod ynglyn a biniau halen ag yn datgan bod rhai Cynghorau wedi gofyn cwestiynau pellach ynglyn a cymeryd y biniau yma drosodd. Hefyd yn cadarnhau na’r gost am ail lenwi biniau halen (isafswm o 3) fydd £80 ond bod croeso i’r Cyngor ddefnyddio contractwr lleol gyda cymhwyster gweithio ar ffyrdd o dan Deddf Gwaith Ffyrdd a Strydoedd 1991 a byddai darparu halen yn unig yn gweithio allan rhwng £45-57 y bin ar Cyngor Cymuned fyddai yn gyfrifol am gynnal a chadw y biniau os byddant yn defnyddio contractwr lleol eu hunain. Hefyd yn gofyn am gadarnhad bod y Cyngor yn dymuno i Gyngor Gwynedd edrych ar ol a ail lenwi y biniau halen. Cytunwyd cadarnhau bod y Cyngor yn mynd i adael i Gyngor Gwynedd edrych ar ol a ail lenwi y biniau halen yn yr ardal.

Cyngor Gwynedd - Adran Cyfreithiol
Wedi cael e-bost gan yr uchod ynghyd a chopi o Ddiwygiad i’r Cod Ymddygiad i Aelodau ag yn gofyn i’r Cyngor fabwysiadu’r newidiadau i’r Cod Ymddygiad. Hefyd yn datgan bod yn ofynnol i bob Cyngor gyhoeddi rhybudd mewn papur newydd yn datgan eu bod wedi diwygio eu Cod a bod copi ar gael i’r cyhoedd i’w weld. Yn datgan ymhellach mewn ymgais i geisio arbed y costau i Gynghorau Cymuned a Thref o gyhoeddi rhybudd bod Cyngor Gwynedd yn fodlon cynnwys ein Cyngor yn eu rhybudd nhw os byddant yn cael cadarnhad bod yr Aelodau wedi mabwysiadu’r newidiadau. Ar ol trafodaeth ynglyn ar Cod Ymddygiad cytunwyd yn unfrydol i fabwysiadu y newidiadau dan sylw a gofyn i Gyngor Gwynedd ein cynnwys yn eu rhestr nhw yn y papur newydd.

Parc Cenedlaethol Eryri
Wedi cael llythyr gan yr uchod ynghyd a dyddiadau o bryd mae pwyllgorau yr Awdurdod yn cael eu cynnal er gwybodaeth i’r Cyngor.

Parc Cenedlaethol Eryri
Wedi cael llythyr gan yr uchod yn gwahodd Aelodau o’r Cyngor i’r cyfarfod blynyddol sydd yn cael ei gynnal rhwng yr Awdurdod ar Cynghorau Cymuned a Thref a bod y cyfarfod agosaf i ni yn cael ei gynnal yn Coed y Brenin, Dolgellau ar y 18ed o Orffennaf rhwng 6.00 a 9.00 o’r gloch. Cytunodd y Cyng. Owen Lloyd Roberts a Gwenda Griffiths yn mynychu y cyfarfod yma.

Grid Cenedlaethol
Wedi cael e-bost gan yr uchod yn gwahodd yr Aelodau i un o ddau gyfarfod sydd wedi cael eu trefnu er mwyn cael eu diweddaru ar brosiect darparieth effaith gweledol y Grid Cenedlaethol yn y Parc Cenedlaethol a bod y cyfarfodydd hyn yn cael eu cynnal dydd Iau y 14eg o’r mis hwn yn swyddfeydd y Parc yn Mhenrhyndeudraeth  o 2.00 o gloch ymlaen tan 8.00 o gloch y nos ar llall dydd Sadwrn yr 16eg o’r mis hwn yn Eglwys y Drindod, Penrhyndeudrath o 10.00 o gloch y bore ag ymlaen tan 4.00 o gloch y prynhawn.

UNRHYW FATER ARALL
Cafwyd adroddiad o gyfarfod blynyddol Un Llais Cymru yn Nhywyn gan y Cyng. Owen Lloyd Roberts.
Datganwyd pryder am y prinder llefydd parcio ar ystad Cilfor a cytunwyd gofyn i CCG a fyddai modd datblygu darn o dir yn mhen draw yr ystad dai yn faes parcio. Cytunodd y Cyng. Caerwyn Roberts ddelio gyda’r mater yma.
Cytunwyd i anfon llythyr i’r ysgol gynradd yn eu llongyfarch ar eu llwyddiant yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Fflint yn ddiweddar.
Cafwyd wybod bod Gardd y Rhiw angen sylw a bod eiddew angen ei dorri ger lloches bws yn Llandecwyn.
Datganwyd pryder bod gymaint o geir yn parcio ar y rhiw i fyny am Soar a cytunwyd rhoi papur trwy ddrws pawb yn y pentref yn tynnu eu sylw bod maes parcio newydd ar gael unwaith fydd hwn wedi ei orffen.