Mawrth 2016

COFNODION CYNGOR CYMUNED TALSARNAU A GYNHALIWYD YN Y NEUADD BENTREF, TALSARNAU AM 7.30 O’R GLOCH 21.03.16

DATGAN DIDDORDEB
Datganodd y Cyng. John Richards ddiddordeb yng nghais cynllunio Eglwys Llanfihangel y Traethau, Ynys ac fe arwyddwyd dogfen Datgan Buddiant Personnol ganddo.
Datganodd y Cyng. Eifion Williams ddiddordeb yng nghais cynllunio Eglwys Llanfihangel y Traethau, Ynys ac fe arwyddwyd dogfen Datgan Buddiant Personnol ganddo.
Datganodd y Cyng. Gwenda Griffith ddiddordeb yng nghais cynllunio Eglwys Llanfihangel y Traethau, Ynys ac fe arwyddwyd dogfen Datgan Buddiant Personnol ganddo.
Datganodd y Cyng. Caerwyn Roberts ddiddordeb yng nghais cynllunio Eglwys Llanfihangel y Traethau, Ynys ac fe arwyddwyd dogfen Datgan Buddiant Personnol ganddo.

COFNODION
Derbyniwyd cofnodion o gyfarfod Ionawr 18ed fel rhai cywir.

MATERION YN CODI
Cae Chwarae/Maes Parcio
Adroddodd y Cyng. Geraint Williams ei fod wedi cael 4 mwy o lwythi o ddeunydd i’w roi i lawr yn y maes parcio uchod ag hefyd ei fod wedi cael pris i leflo a rowlio y maes parcio ag hefyd gosod cerbiau radius wrth y mynedfa. Hefyd adroddodd y Cyng. Williams ei fod wedi cael pris i osod “french drain” yn y cae chwarae a derbyniwyd y ddau bris yma. Cafwyd wybod gan y Cyng. Williams bod angen yn nawr mynd allan am brisiau ffens a bod Mr. Chris Rayner a Mrs Charlie Roberts yn edrych ar gael offer i’r cae chwarae. Ar ran y Cyngor diolchodd y Cadeirydd i’r Cyng. Geraint Williams am yr holl waith mae wedi ei wneud gyda’r cynllun uchod ag hefyd i Mr. Chris Rayner a Mrs Charlie Roberts am eu holl gwaith gyda’r cae chwarae. Cytunwyd er mwyn cael T.A.W yn nol i dalu am gwaith y cynllun yma allan o gyfrif y Cyngor Cymuned a trosglwyddo y pres o gyfrif y cae chwarae.

Hysbysfwrdd yr Ynys
Adroddodd y Cyng. John Richards a Geraint Williams eu bod yn mynd i archebu un o’r uchod a’i osod ger yr arosfa bws yn yr Ynys.

Agor Tenderau Torri Gwair
Adroddodd y Clerc ei bod wedi derbyn ddim ond un tender gan Mr. Meirion Griffith i dorri gwair y llwybrau cyhoeddus a’r mynwentydd a cytunwyd i dderbyn y tender yma.

CEISIADAU CYNLLUNIO
Amnewid adeilad allanol adfeiliog ag adeiladu gwasanaeth gegin/toiled - Eglwys Sant Mihangel, Llanfihangel y Traethau, Ynys, Talsarnau (NP5/77/LB62A)
Cefnogi y cais hwn ond oedd yr Aelodau yn cwestiynu yr angen i gegin.

Ceisiadau am gymorth ariannol
Pwyllgor Neuadd Bentref       - £1,500.00
Cylch Meithrin Talsarnau       -     £500.00
CFFI Meirionnydd                        - £100.00
Roc Ardudwy                                - Dim

Adroddodd y Trysorydd bod Mr. John Roberts yn fodlon gwneud yr archwiliad mewnol am y flwyddyn 2015/16 a cytunodd pawb i hyn. Cytunwyd anfon llythyr at Mr. Roberts yn cadarnhau ei apwyntiad.

GOHEBIAETH
Cyngor Gwynedd - Adran Priffyrdd
Wedi cael llythyr ymhellach gan yr uchod ynglyn a biniau halen ag yn datgan pan fydd cyfrifoldeb y biniau hyn yn cael ei drosglwyddo i’r Cyngor Cymuned bydd y gost o lenwi clwstwr o finiau (isafswm o 3) yn £80 y bin, a llenwi un yn unig yn £156 a bod y Cyngor Cymuned i fod i adnabod sydd i’w llenwi gan gysylltu a Swyddog Cyswllt yr ardal ag hefyd bydd angen cysylltu a’r Swyddog Cyswllt i gytuno ar symud neu ychwanegu biniau halen. Hefyd yn datgan bydd bob bin halen yn cael ei archwilio a’i lenwi cyn tymor y gaeaf sy’n cychwyn 1af Hydref 2016 a bydd cynllun lleoliad a rhif y bin yn cael ei gyflwyno at ein sylw a defnydd cyn y 1af o Hydref a gellir defnyddio rhif bin penodol os bydd gofyn am ail lenwi i’r dyfodol.

Cyngor Gwynedd - Adran Priffyrdd
Wedi cael ateb gan yr uchod ynglyn a materion a godwyd yng nghyfarfod diwethaf y Cyngor ag yn datgan bod y wiren bigog ger Fferm Rhosigor yn rhedeg wrth ochr y llwybr a nid yw’n achosi rhwystr na pherygl i ddefnyddwyr y llwybr, bod yr Arolygwr wedi bod allan yn ymweld ar ffordd o Ysgubor Hen, Eisingrug draw am Dolorcan ac mae wedi trefnu i’r Uned Fwrdeistrefol fynd yno i ysgubo a thacluso yn yr ardal, hefyd yn datgan byddant yn trefnu i’r Arolygwr asesu’r broblem ar Ffordd Bryn Street yn ystod y cyfnod nesa o dywydd gwlyb. Yn datgan eu bod wedi anfon ein cais i symud yr arwydd 30m.y.a i fyny’r ffordd heibio ystad Bryn Eithin at yr Adran Priffyrdd yn Gaernarfon ac adroddodd y Clerc bod ateb wedi ei dderbyn ganddynt yn datgan fod bwriad ganddynt i ostwng y cyfyngiad cyflymder presennol sydd ar hyd yr A496 Llandecwyn o 40m.y.a i 30m.y.a a byddant yn cynnwys y cyfyngiad heibio ystad Bryn Eithin ag maen’t yn gobeithio cychwyn ar y gwaith yn mis Ebrill.

Heddlu Gogledd Cymru 
Wedi cael llythyr gan Iwan Jones, Rhingyll tim Plismona Cymdogaethau De Gwynedd gyda rhestr o’r SCCH sydd yn weithredol yn yr ardal yma sef Elliw Jones a Darren Walters ag hefyd yn datgan ei fod wedi rhoi cyfarwyddiad iddynt fynychu cyfarfod o’r Cyngor Cymuned o leia 2 waith y flwyddyn.

Parc Cenedlaethol Eryri
Wedi cael llythyr gan yr uchod yn hysbysu y Cyngor eu bod yn adolygu Cynllun Datblygu Lleol Eryri ag yn gofyn a oes gan yr Aelodau unrhyw sylwadau ar y cynllun hwn. Cytunodd y Cadeirydd gael golwg ar y ddogfen hon.

UNRHYW FATER ARALL
Eisiau gofyn a oes posib ail ddefnyddio y blwch post yn yr Ynys ag hefyd datganwyd pryder bod gymaint o lanast o amgylch y blwch post ger y Motel a gofynnwyd i’r Clerc gysylltu gyda’r Post Brenhinol.
Eisiau ysgrifennu at yr Adran Priffyrdd yn datgan pryder ynglyn ar ffens tu allan i rhif 4 Tai Newyddion, Ynys.
Eisiau ysgrifennu at yr Adran Priffyrdd yn gofyn a oes posib cael safle tynnu i mewn cyn rhiw i fyny at Garth, Soar.
Adroddwyd bod lloches bws Llandecwyn angen ei drwsio a cytunodd y Cyng. Geraint Williams ddelio gyda’r mater yma.
Datganwyd pryder bod rhai yn parcio gyferbyn ac Isfryn, Llandecwyn ac adroddodd y Cyng. Caerwyn Roberts bod bwriad gosod llinellau melyn dwbwl ger y safle.
Datganwyd pryder bod baw cwn i lawr ffordd stesion a fyny am Bryn Eithin.
Gofynnwyd i’r Clerc anfon llythyr at Liz Haynes, Cyngor Gwynedd yn gofyn a oes posib gosod giat ynghyd a camfa ar y llwybr sydd yn mynd o Bont Briwet draw am Cei Newydd.
Eisiau ysgrifennu at y Parc Cenedlaethol yn datgan pryder am gyflwr y gamfa i fyny ger Llyn Tecwyn Uchaf.
Eisiau ysgrifennu at yr Adran Priffyrdd i dynnu eu sylw at gyflwr yr arwydd 30m.ya. ger Dolorcan.
Cafwyd adroddiad o bwyllgor Un Llais Cymru gan y Cyng. Owen Lloyd Roberts.
Cafwyd adroddiad o bwyllgor Her Gwynedd gan y Cadeirydd.