Ianawr 2016

COFNODION CYNGOR CYMUNED TALSARNAU A GYNHALIWYD YN Y NEUADD BENTREF, TALSARNAU AM 7.30 O’R GLOCH 18.01.16Yn absenoldeb y Cadeirydd cymerwyd y Gadair gan yr Is-Gadeirydd.DATGAN DIDDORDEB
Nid oedd neb yn datgan buddiant ar unrhyw fater.COFNODION
Derbyniwyd cofnodion o gyfarfod Tachwedd 16eg 2015 fel rhai cywir. MATERION YN CODI
Cae Chwarae/Maes Parcio
Adroddodd y Cyng. Geraint Williams ei fod wedi gallu sicrhau mwy o lwythi o ddeunydd i’w roi i lawr yn y maes parcio uchod ag hefyd cytunwyd bod angen ffensio y maes parcio allan ac adroddodd y Cyng. John Richards bod Mr. Meirion Griffith yn barod i gario y gwaith yma allan. Penderfynwyd gadael y cae chwarae am y tro.Hysbysfwrdd yr Ynys
Adroddodd y Cyng. John Richard ei fod wedi cael hanes hysbysfwrdd i’w osod yn yr Ynys a cytunwyd ei osod ar y safle ger y safle bws a cytunodd y Cyng. John Richards a Geraint Williams edrych i mewn i’r safle yma cyn gwneud penderfyniad terfynol.Polisi Asesiad Risc y Cyngor
Dosbarthwyd copiau o’r uchod i bob aelod a oedd yn bresennol ag ar ol trafodaeth penderfynwyd mabwysiadu y polisi risg am y flwyddyn 2016/17. Penderfynwyd mabwysiadu yr un polisi asesiad risg ariannol ag o’r blaen trwy fonitro y taliadau fydd yn cael eu gwneud gan y Cyngor ag hefyd gofyn am ddau bris o leiaf os bydd yn bosib pan yn anfon tenderau allan os yw yr amcan gost yn mynd i fod yn fwy na £1,000.Effeithiolrwydd Rheola Mewnol
Trafodwyd yr uchod yn fanwl eto eleni a penderfynwyd bod y drefn bresennol yn foddhaol lle may y Trysorydd yn rhoi adroddiad ariannol ynghyd a chopi o gysoni banc y Cyngor i’r Aelodau bob mis ag hefyd yn cofnodi y taliadau ar derbyniadau sydd yn cael eu gwneud ynghyd ar sefyllfa ariannol bob mis.Precept y Cyngor am y flwyddyn 2016/17
Fe dderbyniwyd llythyr gan Gyngor Gwynedd ynglyn ar mater uchod.  Ar ol trafod y gyllideb a rhagweld beth fyddai gwariant y Cyngor am y flwyddyn ariannol nesa, ag hefyd yn nawr am bod y Cyngor wedi cytuno edrych ar ol y biniau halen allan o’i cyllideb a talu am wobr y traeth penderfynwyd gadael y precept ar £10,000. CEISIADAU CYNLLUNIO
 Dymchwel ysgubor/gweithdy presennol a’i ail godi - Carreg y Ro, Ynys, Talsarnau (NP5/77/173C)
Cefnogi y cais hwn.GOHEBIAETH
Cyngor Gwynedd - Cefnogaeth Gorfforaethol
Wedi cael llythyr gan yr uchod yn amlinellu rhestr o opsiynau sy’n cael eu hystyried a all fod o ddiddordeb i’r Cyngor Cymuned eu cymeryd drosodd ar ol mis Ebrill e.e. llwybrau cyhoeddus, toiledau cyhoeddus, biniau baw cwn a stryd.UNRHYW FATER ARALL
Datganwyd pryder bod biniau yn cael eu gadael ar y darn tir ger Rhiw Derwydd a cytunwyd cadw llygaid ar y sefyllfa.
Datganwyd pryder ei bod hi yn anodd cael mynediad i’r blwch post ger y Motel am bod gymaint o rwystyr o’i amgylch.
Cytunwyd tynnu rhestr allan o faint o feinciau newydd sydd eu hangen a cytunodd y Cyng. Geraint Williams wneud hyn.
Datganwyd pryder bod wiren bigog wedi cael ei gosod yn isel i’r llawr wrth ochor llwybr cyhoeddus a cytunwyd anfon y llun a ddaeth i law i Liz Haynes, Cyngor Gwynedd.
Cafwyd wybod bod Dwr Cymru yn mynd i ddechrau gwneud gwaith ger Llyn Tecwyn yn y gwanwyn.
Datganwyd pryder bod gymaint o faw cwn lawr ffordd y stesion a cytunwyd cysylltu gyda’r Warden Cwn.
Datganwyd siomedigaeth bod ddim iaith gymraeg yn cael ei ddefnyddio ar y tren a bod yr arwyddion hysbysu i gyd yn saesneg. Adroddodd y Clerc ei bod wedi codi y mater yma yn barod yn un o gyfarfodydd Lein y Cambrian a bod pawb yr un farn ar Cyngor yma.
Datganwyd pryder am y gwasanaeth ambiwlans ar ffaith bod ambiwlans yn gorfod dod o bellter at glaf.
Eisiau ysgrifennu at yr Adran Priffyrdd yn gofyn a fyddai posib symud yr arwydd 30m.y.a yn Llandecwyn i fyny at ystad dai Bryn Eithin am bod yna bryder o or-yrru ar y ffordd hon. Hefyd eisiau tynnu eu sylw bod y ffordd o Ysgubor Hen draw am Dolorcan angen sylw a bod y gwteri ar y ffordd i fyny am Bryn Street angen eu glanhau am bod y dwr yn llifo i’r ffordd fawr yn ystod tywydd garw.
Cafwyd adroddiad o gyfarfod Un Llais Cymru diwedd Tachwedd gan y Cyng. Owen Lloyd Roberts ag hefyd adroddiad o’r cyfarfod gyda’r Parc Cenedlaethol ganddo ef ar Cyng. Gwenda Griffiths.