Tachwedd 2015

COFNODION CYNGOR CYMUNED TALSARNAU A GYNHALIWYD YN Y NEUADD BENTREF, TALSARNAU AM 7.30 O’R GLOCH 16.11.15

Estynodd y Cadeirydd groeso i Mr. Iolo Owen fel rheolwr Canolfan Hamdden Harlech i’r cyfarfod i drafod y gwaith mae yn ei wneud gyda’r ganolfan hon. Cafwyd hanes datblygu y safle ganddo nol yn 1990 a datganodd bod gan Cyngor Gwynedd ddim arian i gadw y ganolfan hon yn agored ag eu bod wedi ei chynnig ei throsglwyddo i’r ysgol. Dywedodd Mr. Owen ei fod wedi cael ei apwyntio fel rheolwr y safle gan Ysgol Ardudwy ag ei fod wedi dechrau gwneud gwaith oedd ei angen ar y safle ag ei bod yn nawr yn agored i’r cyhoedd ers dechrau y mis hwn a bod dipyn o ddefnydd yn cael ei wneud ohoni. Datganodd hefyd ei fod yn estyn gwahoddiad i’r Cadeirydd  neu gynrychiolydd o’r Cyngor i'r noson agoriadol am 7.00 ar y 19ed Dachwedd 2015. Diolchwyd i Mr. Owen am ddod atom a cafwyd trafodaeth o’r  gwahoddiad a chytunodd y Cyng. Ann Jones fynychu y noson hon ar ran y Cyngor. Hefyd cytunwyd yn unfrydol cyfranu £1,000 fel cymorth ariannol tuag at brynnu offer ar gyfer y ganolfan.

Ar ran y Cyngor llongyfarchodd y Cadeirydd y Cyng. Richard Morgan ar ei briodas a dymunodd bod hapusrwydd i’r ddau.
Ar ran y Cyngor cydymdeimlodd y Cadeirydd ar Cyng. John Richards a’r teulu yn ei brofedigaeth o goll ei Fam yn ddiweddar.

DATGAN DIDDORDEB
Nid oedd neb yn datgan buddiant ar unrhyw fater.

COFNODION
Derbyniwyd cofnodion o gyfarfod Medi 21ain fel rhai cywir.

MATERION YN CODI
Cae Chwarae
Adroddwyd bod angen yn nawr cario ymlaen gyda’r gwaith i ddatblygu y safle uchod. Adroddodd y Clerc ei bod wedi derbyn cwynion bod rhai yn taflu ysbwriel gardd i’r safle hwn ag yn gwneud y lle edrych yn fler.  Cytunwyd cadw golwg ar y sefyllfa ag os bydd hyn yn dal i ddigwydd yna byddai y Cyngor yn cymeryd camau pellach ynglyn ar mater.

Hysbysfwrdd yr Ynys
Adroddodd y Cyng. John Richard bod ef ar Cyng. Geraint Williams wedi cael trafodaeth ynglyn ar mater uchod a bod cynlluniau ar y gweill i gael hysbysfwrdd.

Maes parcio ger Capel Soar
Derbyniwyd copiau gan y Cyng. Owen Lloyd Roberts o lythyr a oedd wedi cael ei dderbyn gan Mr. John Davies, 2 Tanymarian, Soar ynghyd a chopi o’r brydles rhwng Ymddiredolwyr Capel Soar ar cyn Gyngor Sir Meirionnydd dyddiedig 5ed o Hydref 1956 yn datgan fod aelodau capel Soar wedi gwerthu'r tir i'r Cyngor gyda'r ddealltwriaeth eu bod yn cael ei ddefnyddio ar y Sul ac ar achlysuron fel angladd neu briodas a bod y tir hwn yn cael ei ddatblygu fel rhan o’r ffordd. Cytunwyd anfon copi o’r llythyr hwn ynghyd a chopi o’r Gytundeb i Gyngor Gwynedd am eu bod wedi gofyn am mwy o wybodaeth ynglyn ar mater yma.

Parcio yn Llandecwyn
Adroddodd y Clerc ei bod wedi derbyn llythyr gan y Cyng. Caerwyn Roberts oedd wedi ei gael gan Mr. Dafydd Wyn Williams o Gyngor Gwynedd ynglyn ar cyfarfod a a oedd wedi ei gynnal ar y 29ain o Hydref gyda hwy ar Cyng. John Richards ag yn datgan bod cyflymder y traffic drwy’r pentref wedi ei drafod ag y byddant yn edrych ar ddod ar cyflymder i lawr o 40m.y.a i 30m.y.a a hefyd ystyried gosod llinellau dwbl gwyn ar y ffordd i geisio rheoli’r goryrru a cherbydau yn goddiweddu ei gilydd drwy’r pentref, bod trafodaeth ynglyn a’r llinellau melyn dwbl sydd ar y gweill yn y pentref a bod Mr. Williams yn datgan ei fod wedi ymholi am hyn ac bod oedi wedi bod yn y Gwasanaeth Cyfreithiol ond gobeithir gosod y llinellau yn fuan. Cafwyd trafodaeth ynglyn a hyn a datganwyd bod y Cyngor wedi gwrthwynebu i’r llinellau melyn hyn eu gosod fel yr oeddynt ar y cynllun am bod prinder o lefydd parcio ar gael ond eu bod yn cefnogi cael llinellau melyn wedi eu gosod yn agos at y groesffordd a chytunodd y Cyng. John Richards edrych i mewn i’r mater yma, trafodwyd y droedffordd gyforchog ar A496 o’r gyffordd yn Llandecwyn tuag at gyfeiriad Maentwrog a cytunwyd edrych i mewn i’r posibiliadau i ymestyn hyn at y mynediad oddeutu 15m lawr y ffordd i alluogi trigolion gerdded o’i tai tuag at ganol y pentref, datganwyd eu bod wedi cytuno monitro’r agen am barcio ger gorsaf rheilffordd Llandecwyn a chadw’r mater ar ffeil ag hefyd ‘roedd Mr. Williams wedi cytuno edrych ar y dropped kerbs ar y mynedfydd rhwng Penrhyndeudraeth a’r arwydd 40m.y.a a gweld os oes posib amlygu’r mannau croesi yn well mewn rhyw ffordd.

CEISIADAU CYNLLUNIO
 Adeiladu garej/storfa ar wahan (cynllun diwygiedig) - Craig y Nos, Llandecwyn (NP5/77/302B)
Cefnogi y cais hwn.

Ceisiadau am gymorth ariannol
Canolfan Hamdden Harlech - £1,000.00

GOHEBIAETH
Cyngor Gwynedd - Adran Priffyrdd
Wedi cael ateb gan yr uchod i faterion a godwyd yng nghyfarfod diwethaf y Cyngor ag yn datgan eu bod yn nodi ein pryderon mewn perthynas a cahnghennau coed sydd yn gwyro dros y ffordd ger Tan Dderwen ag yn cadarnhau bod yr Arolygwr wedi asesu y safle ag o’r farn byddai yn ddoeth cysylltu a’r tirfeddianwr ag yn gofyn am fanylion y perchennog gan y Cyngor.      

Cyngor Gwynedd - Adran Priffyrdd
Wedi derbyn llythyr gan yr uchod yn hysbysu y Cyngor oherwydd nad ydy y gwasanaeth o ddarparu biniau halen yn ddyletswydd statudol ar y Cyngor  byddant yn rhoi y cyfrifoldeb amdanynt drosodd i’r Cynghorau Cymuned o’r 1af o Ebrill 2016 a bydd y gost o lenwi bin halen yn ystod y gaeaf yn £156.00 a bydd y gost o ddarparu bin halen newydd wedi ei osod a’i gyflenwi a halen oddeutu £281.00 ag felly bydd yn rhaid i’r Cyngor Cymuned rhoi y gost hyn ar eu precept blynyddol. Mae Cyngor Gwynedd eisiau gwybod beth yw bwriad y Cyngor Cymuned o ran y ddarpariaeth. Penderfynwyd bod angen cadw y biniau hyn i gyd ag felly cytunwyd i gymeryd drosodd y cyfrifoldeb am y biniau hyn o Ebrill 2016 ymlaen. Hefyd eisiau eu hysbysu bod angen bin halen newydd ger Bronwylfa a Trem Eifion am bod y ddwy yma wedi malu.

Cyngor Gwynedd - Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant
Wedi cael llythyr gan yr uchod yn hysbysu y Cyngor bod ail strwythuro’r gwasanaeth cofrestru yn cymeryd lle o’r 5ed o Hydref ag o hyn ymlaen fydd hi ddim ond yn bosib cael apwyntiad yn y swyddfeydd cofrestru yn Nolgellau a Pwllheli rhwng 10.00 y bore a 12.00 y prynhawn a bydd swyddfeydd Bala, Porthmadog a Tywyn yn cau.

Un Llais Cymru
Wedi derbyn llythyr gan yr uchod yn hysbysu yr Aelodau bod cyfarfod o bwyllgor Ardal Meirionnydd yn cael ei gynnal yn Nolgellau ar y 25ain o’r mis hwn. Cytunodd y Cyng. Owen Lloyd Roberts a John Richards fynychu y cyfarfod hwn ar ran y Cyngor.

Cyngor Cymuned Trawsfynydd
Wedi derbyn llythyr gan yr uchod ynglyn ar addewid i ostwng adeiladau pwerdy Trawsfynydd ag yn pryderu bod y gwaith hyn yn cael ei ohirio ag yn gofyn i’r Cyngor anfon llythyr o gefnogaeth i’r gwaith hyn gael ei wneud. Adroddodd y Cyng. John Richards ers dyddiad y llythyr hwn mae y sefyllfa wedi newdi ag felly cytunwyd bod ddim angen anfon llythyr.

Parc Cenedlaethol Eryri
Wedi cael ateb gan yr uchod ynglyn a beiciau modur yn gwneud llanast o amgylch Llyn Tecwyn ag yn datgan mae prin iawn oedd hoel beiciau modur ag ‘roedd y prif hoel teiars ar y llwybr lle gall beiciau modur deithio’n gyfreithlon. Hefyd yn gofyn os oes gan unrhyw Aelod wybodaeth ychwanegol ynglyn ar beiciau modur hyn iddynt gysylltu gyda’r Warden Mr. Ifan Jones. Cytunodd y Cyng. John Richards gyfarfod a Mr. Ifan Jones, ar y safle.

Dwr Cymru
Wedi cael ateb gan yr uchod ynglyn ag argae yn gollwng ger Llyn Tecwyn Uchaf ag yn gofyn a fyddai rhai o’r Aelodau yn barod i gyfarfod rhywbryd ynglyn ar  dwr maen’t wedi ei weld yn gollwng o’r llyn. Cytunodd y Cyng. John Richards gyfarfod a Mr. Karl Ashworth ar y safle.

 


Parc Cenedlaethol Eryri
Wedi cael gwahoddiad gan yr uchod i Aelodau o’r Cyngor fynychu eu cyfarfod blynyddol gyda’r Cynghorau Tref a Chymuned sydd yn cael ei gynnal ar yr 17eg o Dachwedd yn Coed y Brenin am 6.00 o’r gloch. Cytunodd y Cyng. Owen Lloyd Roberts a Gwenda Griffiths fynychu y cyfarfod hwn ar ran y Cyngor.

UNRHYW FATER ARALL
Datganwyd pryder bod y gwaith ar y llwybr ger Bont Briwet byth wedi ei orffen.
Datganwyd bod arwydd wedi ei osod ar lloches bws yn Llandecwyn a cytunwyd cadw golwg ar y mater.
Eisiau datgan wrth rhai pan maen’t yn gwneud ymholiadau am gael gosod plac er cof yn y mynwentydd eu bod ddim yn cael gosod potiau blodau o dan y plac hefyd.

 

COFNODION CYNGOR CYMUNED TALSARNAU A GYNHALIWYD YN Y NEUADD BENTREF, TALSARNAU AM 7.30 O’R GLOCH 16.11.15

Estynodd y Cadeirydd groeso i Mr. Iolo Owen fel rheolwr Canolfan Hamdden Harlech i’r cyfarfod i drafod y gwaith mae yn ei wneud gyda’r ganolfan hon. Cafwyd hanes datblygu y safle ganddo nol yn 1990 a datganodd bod gan Cyngor Gwynedd ddim arian i gadw y ganolfan hon yn agored ag eu bod wedi ei chynnig ei throsglwyddo i’r ysgol. Dywedodd Mr. Owen ei fod wedi cael ei apwyntio fel rheolwr y safle gan Ysgol Ardudwy ag ei fod wedi dechrau gwneud gwaith oedd ei angen ar y safle ag ei bod yn nawr yn agored i’r cyhoedd ers dechrau y mis hwn a bod dipyn o ddefnydd yn cael ei wneud ohoni. Datganodd hefyd ei fod yn estyn gwahoddiad i’r Cadeirydd  neu gynrychiolydd o’r Cyngor i'r noson agoriadol am 7.00 ar y 19ed Dachwedd 2015. Diolchwyd i Mr. Owen am ddod atom a cafwyd trafodaeth o’r  gwahoddiad a chytunodd y Cyng. Ann Jones fynychu y noson hon ar ran y Cyngor. Hefyd cytunwyd yn unfrydol cyfranu £1,000 fel cymorth ariannol tuag at brynnu offer ar gyfer y ganolfan.

Ar ran y Cyngor llongyfarchodd y Cadeirydd y Cyng. Richard Morgan ar ei briodas a dymunodd bod hapusrwydd i’r ddau.
Ar ran y Cyngor cydymdeimlodd y Cadeirydd ar Cyng. John Richards a’r teulu yn ei brofedigaeth o goll ei Fam yn ddiweddar.

DATGAN DIDDORDEB
Nid oedd neb yn datgan buddiant ar unrhyw fater.

COFNODION
Derbyniwyd cofnodion o gyfarfod Medi 21ain fel rhai cywir.

MATERION YN CODI
Cae Chwarae
Adroddwyd bod angen yn nawr cario ymlaen gyda’r gwaith i ddatblygu y safle uchod. Adroddodd y Clerc ei bod wedi derbyn cwynion bod rhai yn taflu ysbwriel gardd i’r safle hwn ag yn gwneud y lle edrych yn fler.  Cytunwyd cadw golwg ar y sefyllfa ag os bydd hyn yn dal i ddigwydd yna byddai y Cyngor yn cymeryd camau pellach ynglyn ar mater.

Hysbysfwrdd yr Ynys
Adroddodd y Cyng. John Richard bod ef ar Cyng. Geraint Williams wedi cael trafodaeth ynglyn ar mater uchod a bod cynlluniau ar y gweill i gael hysbysfwrdd.

Maes parcio ger Capel Soar
Derbyniwyd copiau gan y Cyng. Owen Lloyd Roberts o lythyr a oedd wedi cael ei dderbyn gan Mr. John Davies, 2 Tanymarian, Soar ynghyd a chopi o’r brydles rhwng Ymddiredolwyr Capel Soar ar cyn Gyngor Sir Meirionnydd dyddiedig 5ed o Hydref 1956 yn datgan fod aelodau capel Soar wedi gwerthu'r tir i'r Cyngor gyda'r ddealltwriaeth eu bod yn cael ei ddefnyddio ar y Sul ac ar achlysuron fel angladd neu briodas a bod y tir hwn yn cael ei ddatblygu fel rhan o’r ffordd. Cytunwyd anfon copi o’r llythyr hwn ynghyd a chopi o’r Gytundeb i Gyngor Gwynedd am eu bod wedi gofyn am mwy o wybodaeth ynglyn ar mater yma.

Parcio yn Llandecwyn
Adroddodd y Clerc ei bod wedi derbyn llythyr gan y Cyng. Caerwyn Roberts oedd wedi ei gael gan Mr. Dafydd Wyn Williams o Gyngor Gwynedd ynglyn ar cyfarfod a a oedd wedi ei gynnal ar y 29ain o Hydref gyda hwy ar Cyng. John Richards ag yn datgan bod cyflymder y traffic drwy’r pentref wedi ei drafod ag y byddant yn edrych ar ddod ar cyflymder i lawr o 40m.y.a i 30m.y.a a hefyd ystyried gosod llinellau dwbl gwyn ar y ffordd i geisio rheoli’r goryrru a cherbydau yn goddiweddu ei gilydd drwy’r pentref, bod trafodaeth ynglyn a’r llinellau melyn dwbl sydd ar y gweill yn y pentref a bod Mr. Williams yn datgan ei fod wedi ymholi am hyn ac bod oedi wedi bod yn y Gwasanaeth Cyfreithiol ond gobeithir gosod y llinellau yn fuan. Cafwyd trafodaeth ynglyn a hyn a datganwyd bod y Cyngor wedi gwrthwynebu i’r llinellau melyn hyn eu gosod fel yr oeddynt ar y cynllun am bod prinder o lefydd parcio ar gael ond eu bod yn cefnogi cael llinellau melyn wedi eu gosod yn agos at y groesffordd a chytunodd y Cyng. John Richards edrych i mewn i’r mater yma, trafodwyd y droedffordd gyforchog ar A496 o’r gyffordd yn Llandecwyn tuag at gyfeiriad Maentwrog a cytunwyd edrych i mewn i’r posibiliadau i ymestyn hyn at y mynediad oddeutu 15m lawr y ffordd i alluogi trigolion gerdded o’i tai tuag at ganol y pentref, datganwyd eu bod wedi cytuno monitro’r agen am barcio ger gorsaf rheilffordd Llandecwyn a chadw’r mater ar ffeil ag hefyd ‘roedd Mr. Williams wedi cytuno edrych ar y dropped kerbs ar y mynedfydd rhwng Penrhyndeudraeth a’r arwydd 40m.y.a a gweld os oes posib amlygu’r mannau croesi yn well mewn rhyw ffordd.

CEISIADAU CYNLLUNIO
 Adeiladu garej/storfa ar wahan (cynllun diwygiedig) - Craig y Nos, Llandecwyn (NP5/77/302B)
Cefnogi y cais hwn.

Ceisiadau am gymorth ariannol
Canolfan Hamdden Harlech - £1,000.00

GOHEBIAETH
Cyngor Gwynedd - Adran Priffyrdd
Wedi cael ateb gan yr uchod i faterion a godwyd yng nghyfarfod diwethaf y Cyngor ag yn datgan eu bod yn nodi ein pryderon mewn perthynas a cahnghennau coed sydd yn gwyro dros y ffordd ger Tan Dderwen ag yn cadarnhau bod yr Arolygwr wedi asesu y safle ag o’r farn byddai yn ddoeth cysylltu a’r tirfeddianwr ag yn gofyn am fanylion y perchennog gan y Cyngor.      

Cyngor Gwynedd - Adran Priffyrdd
Wedi derbyn llythyr gan yr uchod yn hysbysu y Cyngor oherwydd nad ydy y gwasanaeth o ddarparu biniau halen yn ddyletswydd statudol ar y Cyngor  byddant yn rhoi y cyfrifoldeb amdanynt drosodd i’r Cynghorau Cymuned o’r 1af o Ebrill 2016 a bydd y gost o lenwi bin halen yn ystod y gaeaf yn £156.00 a bydd y gost o ddarparu bin halen newydd wedi ei osod a’i gyflenwi a halen oddeutu £281.00 ag felly bydd yn rhaid i’r Cyngor Cymuned rhoi y gost hyn ar eu precept blynyddol. Mae Cyngor Gwynedd eisiau gwybod beth yw bwriad y Cyngor Cymuned o ran y ddarpariaeth. Penderfynwyd bod angen cadw y biniau hyn i gyd ag felly cytunwyd i gymeryd drosodd y cyfrifoldeb am y biniau hyn o Ebrill 2016 ymlaen. Hefyd eisiau eu hysbysu bod angen bin halen newydd ger Bronwylfa a Trem Eifion am bod y ddwy yma wedi malu.

Cyngor Gwynedd - Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant
Wedi cael llythyr gan yr uchod yn hysbysu y Cyngor bod ail strwythuro’r gwasanaeth cofrestru yn cymeryd lle o’r 5ed o Hydref ag o hyn ymlaen fydd hi ddim ond yn bosib cael apwyntiad yn y swyddfeydd cofrestru yn Nolgellau a Pwllheli rhwng 10.00 y bore a 12.00 y prynhawn a bydd swyddfeydd Bala, Porthmadog a Tywyn yn cau.

Un Llais Cymru
Wedi derbyn llythyr gan yr uchod yn hysbysu yr Aelodau bod cyfarfod o bwyllgor Ardal Meirionnydd yn cael ei gynnal yn Nolgellau ar y 25ain o’r mis hwn. Cytunodd y Cyng. Owen Lloyd Roberts a John Richards fynychu y cyfarfod hwn ar ran y Cyngor.

Cyngor Cymuned Trawsfynydd
Wedi derbyn llythyr gan yr uchod ynglyn ar addewid i ostwng adeiladau pwerdy Trawsfynydd ag yn pryderu bod y gwaith hyn yn cael ei ohirio ag yn gofyn i’r Cyngor anfon llythyr o gefnogaeth i’r gwaith hyn gael ei wneud. Adroddodd y Cyng. John Richards ers dyddiad y llythyr hwn mae y sefyllfa wedi newdi ag felly cytunwyd bod ddim angen anfon llythyr.

Parc Cenedlaethol Eryri
Wedi cael ateb gan yr uchod ynglyn a beiciau modur yn gwneud llanast o amgylch Llyn Tecwyn ag yn datgan mae prin iawn oedd hoel beiciau modur ag ‘roedd y prif hoel teiars ar y llwybr lle gall beiciau modur deithio’n gyfreithlon. Hefyd yn gofyn os oes gan unrhyw Aelod wybodaeth ychwanegol ynglyn ar beiciau modur hyn iddynt gysylltu gyda’r Warden Mr. Ifan Jones. Cytunodd y Cyng. John Richards gyfarfod a Mr. Ifan Jones, ar y safle.

Dwr Cymru
Wedi cael ateb gan yr uchod ynglyn ag argae yn gollwng ger Llyn Tecwyn Uchaf ag yn gofyn a fyddai rhai o’r Aelodau yn barod i gyfarfod rhywbryd ynglyn ar  dwr maen’t wedi ei weld yn gollwng o’r llyn. Cytunodd y Cyng. John Richards gyfarfod a Mr. Karl Ashworth ar y safle.

 


Parc Cenedlaethol Eryri
Wedi cael gwahoddiad gan yr uchod i Aelodau o’r Cyngor fynychu eu cyfarfod blynyddol gyda’r Cynghorau Tref a Chymuned sydd yn cael ei gynnal ar yr 17eg o Dachwedd yn Coed y Brenin am 6.00 o’r gloch. Cytunodd y Cyng. Owen Lloyd Roberts a Gwenda Griffiths fynychu y cyfarfod hwn ar ran y Cyngor.

UNRHYW FATER ARALL
Datganwyd pryder bod y gwaith ar y llwybr ger Bont Briwet byth wedi ei orffen.
Datganwyd bod arwydd wedi ei osod ar lloches bws yn Llandecwyn a cytunwyd cadw golwg ar y mater.
Eisiau datgan wrth rhai pan maen’t yn gwneud ymholiadau am gael gosod plac er cof yn y mynwentydd eu bod ddim yn cael gosod potiau blodau o dan y plac hefyd.

 

COFNODION CYNGOR CYMUNED TALSARNAU A GYNHALIWYD YN Y NEUADD BENTREF, TALSARNAU AM 7.30 O’R GLOCH 16.11.15

Estynodd y Cadeirydd groeso i Mr. Iolo Owen fel rheolwr Canolfan Hamdden Harlech i’r cyfarfod i drafod y gwaith mae yn ei wneud gyda’r ganolfan hon. Cafwyd hanes datblygu y safle ganddo nol yn 1990 a datganodd bod gan Cyngor Gwynedd ddim arian i gadw y ganolfan hon yn agored ag eu bod wedi ei chynnig ei throsglwyddo i’r ysgol. Dywedodd Mr. Owen ei fod wedi cael ei apwyntio fel rheolwr y safle gan Ysgol Ardudwy ag ei fod wedi dechrau gwneud gwaith oedd ei angen ar y safle ag ei bod yn nawr yn agored i’r cyhoedd ers dechrau y mis hwn a bod dipyn o ddefnydd yn cael ei wneud ohoni. Datganodd hefyd ei fod yn estyn gwahoddiad i’r Cadeirydd  neu gynrychiolydd o’r Cyngor i'r noson agoriadol am 7.00 ar y 19ed Dachwedd 2015. Diolchwyd i Mr. Owen am ddod atom a cafwyd trafodaeth o’r  gwahoddiad a chytunodd y Cyng. Ann Jones fynychu y noson hon ar ran y Cyngor. Hefyd cytunwyd yn unfrydol cyfranu £1,000 fel cymorth ariannol tuag at brynnu offer ar gyfer y ganolfan.

Ar ran y Cyngor llongyfarchodd y Cadeirydd y Cyng. Richard Morgan ar ei briodas a dymunodd bod hapusrwydd i’r ddau.
Ar ran y Cyngor cydymdeimlodd y Cadeirydd ar Cyng. John Richards a’r teulu yn ei brofedigaeth o goll ei Fam yn ddiweddar.

DATGAN DIDDORDEB
Nid oedd neb yn datgan buddiant ar unrhyw fater.

COFNODION
Derbyniwyd cofnodion o gyfarfod Medi 21ain fel rhai cywir.

MATERION YN CODI
Cae Chwarae
Adroddwyd bod angen yn nawr cario ymlaen gyda’r gwaith i ddatblygu y safle uchod. Adroddodd y Clerc ei bod wedi derbyn cwynion bod rhai yn taflu ysbwriel gardd i’r safle hwn ag yn gwneud y lle edrych yn fler.  Cytunwyd cadw golwg ar y sefyllfa ag os bydd hyn yn dal i ddigwydd yna byddai y Cyngor yn cymeryd camau pellach ynglyn ar mater.

Hysbysfwrdd yr Ynys
Adroddodd y Cyng. John Richard bod ef ar Cyng. Geraint Williams wedi cael trafodaeth ynglyn ar mater uchod a bod cynlluniau ar y gweill i gael hysbysfwrdd.

Maes parcio ger Capel Soar
Derbyniwyd copiau gan y Cyng. Owen Lloyd Roberts o lythyr a oedd wedi cael ei dderbyn gan Mr. John Davies, 2 Tanymarian, Soar ynghyd a chopi o’r brydles rhwng Ymddiredolwyr Capel Soar ar cyn Gyngor Sir Meirionnydd dyddiedig 5ed o Hydref 1956 yn datgan fod aelodau capel Soar wedi gwerthu'r tir i'r Cyngor gyda'r ddealltwriaeth eu bod yn cael ei ddefnyddio ar y Sul ac ar achlysuron fel angladd neu briodas a bod y tir hwn yn cael ei ddatblygu fel rhan o’r ffordd. Cytunwyd anfon copi o’r llythyr hwn ynghyd a chopi o’r Gytundeb i Gyngor Gwynedd am eu bod wedi gofyn am mwy o wybodaeth ynglyn ar mater yma.

Parcio yn Llandecwyn
Adroddodd y Clerc ei bod wedi derbyn llythyr gan y Cyng. Caerwyn Roberts oedd wedi ei gael gan Mr. Dafydd Wyn Williams o Gyngor Gwynedd ynglyn ar cyfarfod a a oedd wedi ei gynnal ar y 29ain o Hydref gyda hwy ar Cyng. John Richards ag yn datgan bod cyflymder y traffic drwy’r pentref wedi ei drafod ag y byddant yn edrych ar ddod ar cyflymder i lawr o 40m.y.a i 30m.y.a a hefyd ystyried gosod llinellau dwbl gwyn ar y ffordd i geisio rheoli’r goryrru a cherbydau yn goddiweddu ei gilydd drwy’r pentref, bod trafodaeth ynglyn a’r llinellau melyn dwbl sydd ar y gweill yn y pentref a bod Mr. Williams yn datgan ei fod wedi ymholi am hyn ac bod oedi wedi bod yn y Gwasanaeth Cyfreithiol ond gobeithir gosod y llinellau yn fuan. Cafwyd trafodaeth ynglyn a hyn a datganwyd bod y Cyngor wedi gwrthwynebu i’r llinellau melyn hyn eu gosod fel yr oeddynt ar y cynllun am bod prinder o lefydd parcio ar gael ond eu bod yn cefnogi cael llinellau melyn wedi eu gosod yn agos at y groesffordd a chytunodd y Cyng. John Richards edrych i mewn i’r mater yma, trafodwyd y droedffordd gyforchog ar A496 o’r gyffordd yn Llandecwyn tuag at gyfeiriad Maentwrog a cytunwyd edrych i mewn i’r posibiliadau i ymestyn hyn at y mynediad oddeutu 15m lawr y ffordd i alluogi trigolion gerdded o’i tai tuag at ganol y pentref, datganwyd eu bod wedi cytuno monitro’r agen am barcio ger gorsaf rheilffordd Llandecwyn a chadw’r mater ar ffeil ag hefyd ‘roedd Mr. Williams wedi cytuno edrych ar y dropped kerbs ar y mynedfydd rhwng Penrhyndeudraeth a’r arwydd 40m.y.a a gweld os oes posib amlygu’r mannau croesi yn well mewn rhyw ffordd.

CEISIADAU CYNLLUNIO
 Adeiladu garej/storfa ar wahan (cynllun diwygiedig) - Craig y Nos, Llandecwyn (NP5/77/302B)
Cefnogi y cais hwn.

Ceisiadau am gymorth ariannol
Canolfan Hamdden Harlech - £1,000.00

GOHEBIAETH
Cyngor Gwynedd - Adran Priffyrdd
Wedi cael ateb gan yr uchod i faterion a godwyd yng nghyfarfod diwethaf y Cyngor ag yn datgan eu bod yn nodi ein pryderon mewn perthynas a cahnghennau coed sydd yn gwyro dros y ffordd ger Tan Dderwen ag yn cadarnhau bod yr Arolygwr wedi asesu y safle ag o’r farn byddai yn ddoeth cysylltu a’r tirfeddianwr ag yn gofyn am fanylion y perchennog gan y Cyngor.      

Cyngor Gwynedd - Adran Priffyrdd
Wedi derbyn llythyr gan yr uchod yn hysbysu y Cyngor oherwydd nad ydy y gwasanaeth o ddarparu biniau halen yn ddyletswydd statudol ar y Cyngor  byddant yn rhoi y cyfrifoldeb amdanynt drosodd i’r Cynghorau Cymuned o’r 1af o Ebrill 2016 a bydd y gost o lenwi bin halen yn ystod y gaeaf yn £156.00 a bydd y gost o ddarparu bin halen newydd wedi ei osod a’i gyflenwi a halen oddeutu £281.00 ag felly bydd yn rhaid i’r Cyngor Cymuned rhoi y gost hyn ar eu precept blynyddol. Mae Cyngor Gwynedd eisiau gwybod beth yw bwriad y Cyngor Cymuned o ran y ddarpariaeth. Penderfynwyd bod angen cadw y biniau hyn i gyd ag felly cytunwyd i gymeryd drosodd y cyfrifoldeb am y biniau hyn o Ebrill 2016 ymlaen. Hefyd eisiau eu hysbysu bod angen bin halen newydd ger Bronwylfa a Trem Eifion am bod y ddwy yma wedi malu.

Cyngor Gwynedd - Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant
Wedi cael llythyr gan yr uchod yn hysbysu y Cyngor bod ail strwythuro’r gwasanaeth cofrestru yn cymeryd lle o’r 5ed o Hydref ag o hyn ymlaen fydd hi ddim ond yn bosib cael apwyntiad yn y swyddfeydd cofrestru yn Nolgellau a Pwllheli rhwng 10.00 y bore a 12.00 y prynhawn a bydd swyddfeydd Bala, Porthmadog a Tywyn yn cau.

Un Llais Cymru
Wedi derbyn llythyr gan yr uchod yn hysbysu yr Aelodau bod cyfarfod o bwyllgor Ardal Meirionnydd yn cael ei gynnal yn Nolgellau ar y 25ain o’r mis hwn. Cytunodd y Cyng. Owen Lloyd Roberts a John Richards fynychu y cyfarfod hwn ar ran y Cyngor.

Cyngor Cymuned Trawsfynydd
Wedi derbyn llythyr gan yr uchod ynglyn ar addewid i ostwng adeiladau pwerdy Trawsfynydd ag yn pryderu bod y gwaith hyn yn cael ei ohirio ag yn gofyn i’r Cyngor anfon llythyr o gefnogaeth i’r gwaith hyn gael ei wneud. Adroddodd y Cyng. John Richards ers dyddiad y llythyr hwn mae y sefyllfa wedi newdi ag felly cytunwyd bod ddim angen anfon llythyr.

Parc Cenedlaethol Eryri
Wedi cael ateb gan yr uchod ynglyn a beiciau modur yn gwneud llanast o amgylch Llyn Tecwyn ag yn datgan mae prin iawn oedd hoel beiciau modur ag ‘roedd y prif hoel teiars ar y llwybr lle gall beiciau modur deithio’n gyfreithlon. Hefyd yn gofyn os oes gan unrhyw Aelod wybodaeth ychwanegol ynglyn ar beiciau modur hyn iddynt gysylltu gyda’r Warden Mr. Ifan Jones. Cytunodd y Cyng. John Richards gyfarfod a Mr. Ifan Jones, ar y safle.

Dwr Cymru
Wedi cael ateb gan yr uchod ynglyn ag argae yn gollwng ger Llyn Tecwyn Uchaf ag yn gofyn a fyddai rhai o’r Aelodau yn barod i gyfarfod rhywbryd ynglyn ar  dwr maen’t wedi ei weld yn gollwng o’r llyn. Cytunodd y Cyng. John Richards gyfarfod a Mr. Karl Ashworth ar y safle.

 


Parc Cenedlaethol Eryri
Wedi cael gwahoddiad gan yr uchod i Aelodau o’r Cyngor fynychu eu cyfarfod blynyddol gyda’r Cynghorau Tref a Chymuned sydd yn cael ei gynnal ar yr 17eg o Dachwedd yn Coed y Brenin am 6.00 o’r gloch. Cytunodd y Cyng. Owen Lloyd Roberts a Gwenda Griffiths fynychu y cyfarfod hwn ar ran y Cyngor.

UNRHYW FATER ARALL
Datganwyd pryder bod y gwaith ar y llwybr ger Bont Briwet byth wedi ei orffen.
Datganwyd bod arwydd wedi ei osod ar lloches bws yn Llandecwyn a cytunwyd cadw golwg ar y mater.
Eisiau datgan wrth rhai pan maen’t yn gwneud ymholiadau am gael gosod plac er cof yn y mynwentydd eu bod ddim yn cael gosod potiau blodau o dan y plac hefyd.

 

COFNODION CYNGOR CYMUNED TALSARNAU A GYNHALIWYD YN Y NEUADD BENTREF, TALSARNAU AM 7.30 O’R GLOCH 16.11.15

Estynodd y Cadeirydd groeso i Mr. Iolo Owen fel rheolwr Canolfan Hamdden Harlech i’r cyfarfod i drafod y gwaith mae yn ei wneud gyda’r ganolfan hon. Cafwyd hanes datblygu y safle ganddo nol yn 1990 a datganodd bod gan Cyngor Gwynedd ddim arian i gadw y ganolfan hon yn agored ag eu bod wedi ei chynnig ei throsglwyddo i’r ysgol. Dywedodd Mr. Owen ei fod wedi cael ei apwyntio fel rheolwr y safle gan Ysgol Ardudwy ag ei fod wedi dechrau gwneud gwaith oedd ei angen ar y safle ag ei bod yn nawr yn agored i’r cyhoedd ers dechrau y mis hwn a bod dipyn o ddefnydd yn cael ei wneud ohoni. Datganodd hefyd ei fod yn estyn gwahoddiad i’r Cadeirydd  neu gynrychiolydd o’r Cyngor i'r noson agoriadol am 7.00 ar y 19ed Dachwedd 2015. Diolchwyd i Mr. Owen am ddod atom a cafwyd trafodaeth o’r  gwahoddiad a chytunodd y Cyng. Ann Jones fynychu y noson hon ar ran y Cyngor. Hefyd cytunwyd yn unfrydol cyfranu £1,000 fel cymorth ariannol tuag at brynnu offer ar gyfer y ganolfan.

Ar ran y Cyngor llongyfarchodd y Cadeirydd y Cyng. Richard Morgan ar ei briodas a dymunodd bod hapusrwydd i’r ddau.
Ar ran y Cyngor cydymdeimlodd y Cadeirydd ar Cyng. John Richards a’r teulu yn ei brofedigaeth o goll ei Fam yn ddiweddar.

DATGAN DIDDORDEB
Nid oedd neb yn datgan buddiant ar unrhyw fater.

COFNODION
Derbyniwyd cofnodion o gyfarfod Medi 21ain fel rhai cywir.

MATERION YN CODI
Cae Chwarae
Adroddwyd bod angen yn nawr cario ymlaen gyda’r gwaith i ddatblygu y safle uchod. Adroddodd y Clerc ei bod wedi derbyn cwynion bod rhai yn taflu ysbwriel gardd i’r safle hwn ag yn gwneud y lle edrych yn fler.  Cytunwyd cadw golwg ar y sefyllfa ag os bydd hyn yn dal i ddigwydd yna byddai y Cyngor yn cymeryd camau pellach ynglyn ar mater.

Hysbysfwrdd yr Ynys
Adroddodd y Cyng. John Richard bod ef ar Cyng. Geraint Williams wedi cael trafodaeth ynglyn ar mater uchod a bod cynlluniau ar y gweill i gael hysbysfwrdd.

Maes parcio ger Capel Soar
Derbyniwyd copiau gan y Cyng. Owen Lloyd Roberts o lythyr a oedd wedi cael ei dderbyn gan Mr. John Davies, 2 Tanymarian, Soar ynghyd a chopi o’r brydles rhwng Ymddiredolwyr Capel Soar ar cyn Gyngor Sir Meirionnydd dyddiedig 5ed o Hydref 1956 yn datgan fod aelodau capel Soar wedi gwerthu'r tir i'r Cyngor gyda'r ddealltwriaeth eu bod yn cael ei ddefnyddio ar y Sul ac ar achlysuron fel angladd neu briodas a bod y tir hwn yn cael ei ddatblygu fel rhan o’r ffordd. Cytunwyd anfon copi o’r llythyr hwn ynghyd a chopi o’r Gytundeb i Gyngor Gwynedd am eu bod wedi gofyn am mwy o wybodaeth ynglyn ar mater yma.

Parcio yn Llandecwyn
Adroddodd y Clerc ei bod wedi derbyn llythyr gan y Cyng. Caerwyn Roberts oedd wedi ei gael gan Mr. Dafydd Wyn Williams o Gyngor Gwynedd ynglyn ar cyfarfod a a oedd wedi ei gynnal ar y 29ain o Hydref gyda hwy ar Cyng. John Richards ag yn datgan bod cyflymder y traffic drwy’r pentref wedi ei drafod ag y byddant yn edrych ar ddod ar cyflymder i lawr o 40m.y.a i 30m.y.a a hefyd ystyried gosod llinellau dwbl gwyn ar y ffordd i geisio rheoli’r goryrru a cherbydau yn goddiweddu ei gilydd drwy’r pentref, bod trafodaeth ynglyn a’r llinellau melyn dwbl sydd ar y gweill yn y pentref a bod Mr. Williams yn datgan ei fod wedi ymholi am hyn ac bod oedi wedi bod yn y Gwasanaeth Cyfreithiol ond gobeithir gosod y llinellau yn fuan. Cafwyd trafodaeth ynglyn a hyn a datganwyd bod y Cyngor wedi gwrthwynebu i’r llinellau melyn hyn eu gosod fel yr oeddynt ar y cynllun am bod prinder o lefydd parcio ar gael ond eu bod yn cefnogi cael llinellau melyn wedi eu gosod yn agos at y groesffordd a chytunodd y Cyng. John Richards edrych i mewn i’r mater yma, trafodwyd y droedffordd gyforchog ar A496 o’r gyffordd yn Llandecwyn tuag at gyfeiriad Maentwrog a cytunwyd edrych i mewn i’r posibiliadau i ymestyn hyn at y mynediad oddeutu 15m lawr y ffordd i alluogi trigolion gerdded o’i tai tuag at ganol y pentref, datganwyd eu bod wedi cytuno monitro’r agen am barcio ger gorsaf rheilffordd Llandecwyn a chadw’r mater ar ffeil ag hefyd ‘roedd Mr. Williams wedi cytuno edrych ar y dropped kerbs ar y mynedfydd rhwng Penrhyndeudraeth a’r arwydd 40m.y.a a gweld os oes posib amlygu’r mannau croesi yn well mewn rhyw ffordd.

CEISIADAU CYNLLUNIO
 Adeiladu garej/storfa ar wahan (cynllun diwygiedig) - Craig y Nos, Llandecwyn (NP5/77/302B)
Cefnogi y cais hwn.

Ceisiadau am gymorth ariannol
Canolfan Hamdden Harlech - £1,000.00

GOHEBIAETH
Cyngor Gwynedd - Adran Priffyrdd
Wedi cael ateb gan yr uchod i faterion a godwyd yng nghyfarfod diwethaf y Cyngor ag yn datgan eu bod yn nodi ein pryderon mewn perthynas a cahnghennau coed sydd yn gwyro dros y ffordd ger Tan Dderwen ag yn cadarnhau bod yr Arolygwr wedi asesu y safle ag o’r farn byddai yn ddoeth cysylltu a’r tirfeddianwr ag yn gofyn am fanylion y perchennog gan y Cyngor.      

Cyngor Gwynedd - Adran Priffyrdd
Wedi derbyn llythyr gan yr uchod yn hysbysu y Cyngor oherwydd nad ydy y gwasanaeth o ddarparu biniau halen yn ddyletswydd statudol ar y Cyngor  byddant yn rhoi y cyfrifoldeb amdanynt drosodd i’r Cynghorau Cymuned o’r 1af o Ebrill 2016 a bydd y gost o lenwi bin halen yn ystod y gaeaf yn £156.00 a bydd y gost o ddarparu bin halen newydd wedi ei osod a’i gyflenwi a halen oddeutu £281.00 ag felly bydd yn rhaid i’r Cyngor Cymuned rhoi y gost hyn ar eu precept blynyddol. Mae Cyngor Gwynedd eisiau gwybod beth yw bwriad y Cyngor Cymuned o ran y ddarpariaeth. Penderfynwyd bod angen cadw y biniau hyn i gyd ag felly cytunwyd i gymeryd drosodd y cyfrifoldeb am y biniau hyn o Ebrill 2016 ymlaen. Hefyd eisiau eu hysbysu bod angen bin halen newydd ger Bronwylfa a Trem Eifion am bod y ddwy yma wedi malu.

Cyngor Gwynedd - Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant
Wedi cael llythyr gan yr uchod yn hysbysu y Cyngor bod ail strwythuro’r gwasanaeth cofrestru yn cymeryd lle o’r 5ed o Hydref ag o hyn ymlaen fydd hi ddim ond yn bosib cael apwyntiad yn y swyddfeydd cofrestru yn Nolgellau a Pwllheli rhwng 10.00 y bore a 12.00 y prynhawn a bydd swyddfeydd Bala, Porthmadog a Tywyn yn cau.

Un Llais Cymru
Wedi derbyn llythyr gan yr uchod yn hysbysu yr Aelodau bod cyfarfod o bwyllgor Ardal Meirionnydd yn cael ei gynnal yn Nolgellau ar y 25ain o’r mis hwn. Cytunodd y Cyng. Owen Lloyd Roberts a John Richards fynychu y cyfarfod hwn ar ran y Cyngor.

Cyngor Cymuned Trawsfynydd
Wedi derbyn llythyr gan yr uchod ynglyn ar addewid i ostwng adeiladau pwerdy Trawsfynydd ag yn pryderu bod y gwaith hyn yn cael ei ohirio ag yn gofyn i’r Cyngor anfon llythyr o gefnogaeth i’r gwaith hyn gael ei wneud. Adroddodd y Cyng. John Richards ers dyddiad y llythyr hwn mae y sefyllfa wedi newdi ag felly cytunwyd bod ddim angen anfon llythyr.

Parc Cenedlaethol Eryri
Wedi cael ateb gan yr uchod ynglyn a beiciau modur yn gwneud llanast o amgylch Llyn Tecwyn ag yn datgan mae prin iawn oedd hoel beiciau modur ag ‘roedd y prif hoel teiars ar y llwybr lle gall beiciau modur deithio’n gyfreithlon. Hefyd yn gofyn os oes gan unrhyw Aelod wybodaeth ychwanegol ynglyn ar beiciau modur hyn iddynt gysylltu gyda’r Warden Mr. Ifan Jones. Cytunodd y Cyng. John Richards gyfarfod a Mr. Ifan Jones, ar y safle.

Dwr Cymru
Wedi cael ateb gan yr uchod ynglyn ag argae yn gollwng ger Llyn Tecwyn Uchaf ag yn gofyn a fyddai rhai o’r Aelodau yn barod i gyfarfod rhywbryd ynglyn ar  dwr maen’t wedi ei weld yn gollwng o’r llyn. Cytunodd y Cyng. John Richards gyfarfod a Mr. Karl Ashworth ar y safle.

 


Parc Cenedlaethol Eryri
Wedi cael gwahoddiad gan yr uchod i Aelodau o’r Cyngor fynychu eu cyfarfod blynyddol gyda’r Cynghorau Tref a Chymuned sydd yn cael ei gynnal ar yr 17eg o Dachwedd yn Coed y Brenin am 6.00 o’r gloch. Cytunodd y Cyng. Owen Lloyd Roberts a Gwenda Griffiths fynychu y cyfarfod hwn ar ran y Cyngor.

UNRHYW FATER ARALL
Datganwyd pryder bod y gwaith ar y llwybr ger Bont Briwet byth wedi ei orffen.
Datganwyd bod arwydd wedi ei osod ar lloches bws yn Llandecwyn a cytunwyd cadw golwg ar y mater.
Eisiau datgan wrth rhai pan maen’t yn gwneud ymholiadau am gael gosod plac er cof yn y mynwentydd eu bod ddim yn cael gosod potiau blodau o dan y plac hefyd.

 

COFNODION CYNGOR CYMUNED TALSARNAU A GYNHALIWYD YN Y NEUADD BENTREF, TALSARNAU AM 7.30 O’R GLOCH 16.11.15

Estynodd y Cadeirydd groeso i Mr. Iolo Owen fel rheolwr Canolfan Hamdden Harlech i’r cyfarfod i drafod y gwaith mae yn ei wneud gyda’r ganolfan hon. Cafwyd hanes datblygu y safle ganddo nol yn 1990 a datganodd bod gan Cyngor Gwynedd ddim arian i gadw y ganolfan hon yn agored ag eu bod wedi ei chynnig ei throsglwyddo i’r ysgol. Dywedodd Mr. Owen ei fod wedi cael ei apwyntio fel rheolwr y safle gan Ysgol Ardudwy ag ei fod wedi dechrau gwneud gwaith oedd ei angen ar y safle ag ei bod yn nawr yn agored i’r cyhoedd ers dechrau y mis hwn a bod dipyn o ddefnydd yn cael ei wneud ohoni. Datganodd hefyd ei fod yn estyn gwahoddiad i’r Cadeirydd  neu gynrychiolydd o’r Cyngor i'r noson agoriadol am 7.00 ar y 19ed Dachwedd 2015. Diolchwyd i Mr. Owen am ddod atom a cafwyd trafodaeth o’r  gwahoddiad a chytunodd y Cyng. Ann Jones fynychu y noson hon ar ran y Cyngor. Hefyd cytunwyd yn unfrydol cyfranu £1,000 fel cymorth ariannol tuag at brynnu offer ar gyfer y ganolfan.

Ar ran y Cyngor llongyfarchodd y Cadeirydd y Cyng. Richard Morgan ar ei briodas a dymunodd bod hapusrwydd i’r ddau.
Ar ran y Cyngor cydymdeimlodd y Cadeirydd ar Cyng. John Richards a’r teulu yn ei brofedigaeth o goll ei Fam yn ddiweddar.

DATGAN DIDDORDEB
Nid oedd neb yn datgan buddiant ar unrhyw fater.

COFNODION
Derbyniwyd cofnodion o gyfarfod Medi 21ain fel rhai cywir.

MATERION YN CODI
Cae Chwarae
Adroddwyd bod angen yn nawr cario ymlaen gyda’r gwaith i ddatblygu y safle uchod. Adroddodd y Clerc ei bod wedi derbyn cwynion bod rhai yn taflu ysbwriel gardd i’r safle hwn ag yn gwneud y lle edrych yn fler.  Cytunwyd cadw golwg ar y sefyllfa ag os bydd hyn yn dal i ddigwydd yna byddai y Cyngor yn cymeryd camau pellach ynglyn ar mater.

Hysbysfwrdd yr Ynys
Adroddodd y Cyng. John Richard bod ef ar Cyng. Geraint Williams wedi cael trafodaeth ynglyn ar mater uchod a bod cynlluniau ar y gweill i gael hysbysfwrdd.

Maes parcio ger Capel Soar
Derbyniwyd copiau gan y Cyng. Owen Lloyd Roberts o lythyr a oedd wedi cael ei dderbyn gan Mr. John Davies, 2 Tanymarian, Soar ynghyd a chopi o’r brydles rhwng Ymddiredolwyr Capel Soar ar cyn Gyngor Sir Meirionnydd dyddiedig 5ed o Hydref 1956 yn datgan fod aelodau capel Soar wedi gwerthu'r tir i'r Cyngor gyda'r ddealltwriaeth eu bod yn cael ei ddefnyddio ar y Sul ac ar achlysuron fel angladd neu briodas a bod y tir hwn yn cael ei ddatblygu fel rhan o’r ffordd. Cytunwyd anfon copi o’r llythyr hwn ynghyd a chopi o’r Gytundeb i Gyngor Gwynedd am eu bod wedi gofyn am mwy o wybodaeth ynglyn ar mater yma.

Parcio yn Llandecwyn
Adroddodd y Clerc ei bod wedi derbyn llythyr gan y Cyng. Caerwyn Roberts oedd wedi ei gael gan Mr. Dafydd Wyn Williams o Gyngor Gwynedd ynglyn ar cyfarfod a a oedd wedi ei gynnal ar y 29ain o Hydref gyda hwy ar Cyng. John Richards ag yn datgan bod cyflymder y traffic drwy’r pentref wedi ei drafod ag y byddant yn edrych ar ddod ar cyflymder i lawr o 40m.y.a i 30m.y.a a hefyd ystyried gosod llinellau dwbl gwyn ar y ffordd i geisio rheoli’r goryrru a cherbydau yn goddiweddu ei gilydd drwy’r pentref, bod trafodaeth ynglyn a’r llinellau melyn dwbl sydd ar y gweill yn y pentref a bod Mr. Williams yn datgan ei fod wedi ymholi am hyn ac bod oedi wedi bod yn y Gwasanaeth Cyfreithiol ond gobeithir gosod y llinellau yn fuan. Cafwyd trafodaeth ynglyn a hyn a datganwyd bod y Cyngor wedi gwrthwynebu i’r llinellau melyn hyn eu gosod fel yr oeddynt ar y cynllun am bod prinder o lefydd parcio ar gael ond eu bod yn cefnogi cael llinellau melyn wedi eu gosod yn agos at y groesffordd a chytunodd y Cyng. John Richards edrych i mewn i’r mater yma, trafodwyd y droedffordd gyforchog ar A496 o’r gyffordd yn Llandecwyn tuag at gyfeiriad Maentwrog a cytunwyd edrych i mewn i’r posibiliadau i ymestyn hyn at y mynediad oddeutu 15m lawr y ffordd i alluogi trigolion gerdded o’i tai tuag at ganol y pentref, datganwyd eu bod wedi cytuno monitro’r agen am barcio ger gorsaf rheilffordd Llandecwyn a chadw’r mater ar ffeil ag hefyd ‘roedd Mr. Williams wedi cytuno edrych ar y dropped kerbs ar y mynedfydd rhwng Penrhyndeudraeth a’r arwydd 40m.y.a a gweld os oes posib amlygu’r mannau croesi yn well mewn rhyw ffordd.

CEISIADAU CYNLLUNIO
 Adeiladu garej/storfa ar wahan (cynllun diwygiedig) - Craig y Nos, Llandecwyn (NP5/77/302B)
Cefnogi y cais hwn.

Ceisiadau am gymorth ariannol
Canolfan Hamdden Harlech - £1,000.00

GOHEBIAETH
Cyngor Gwynedd - Adran Priffyrdd
Wedi cael ateb gan yr uchod i faterion a godwyd yng nghyfarfod diwethaf y Cyngor ag yn datgan eu bod yn nodi ein pryderon mewn perthynas a cahnghennau coed sydd yn gwyro dros y ffordd ger Tan Dderwen ag yn cadarnhau bod yr Arolygwr wedi asesu y safle ag o’r farn byddai yn ddoeth cysylltu a’r tirfeddianwr ag yn gofyn am fanylion y perchennog gan y Cyngor.      

Cyngor Gwynedd - Adran Priffyrdd
Wedi derbyn llythyr gan yr uchod yn hysbysu y Cyngor oherwydd nad ydy y gwasanaeth o ddarparu biniau halen yn ddyletswydd statudol ar y Cyngor  byddant yn rhoi y cyfrifoldeb amdanynt drosodd i’r Cynghorau Cymuned o’r 1af o Ebrill 2016 a bydd y gost o lenwi bin halen yn ystod y gaeaf yn £156.00 a bydd y gost o ddarparu bin halen newydd wedi ei osod a’i gyflenwi a halen oddeutu £281.00 ag felly bydd yn rhaid i’r Cyngor Cymuned rhoi y gost hyn ar eu precept blynyddol. Mae Cyngor Gwynedd eisiau gwybod beth yw bwriad y Cyngor Cymuned o ran y ddarpariaeth. Penderfynwyd bod angen cadw y biniau hyn i gyd ag felly cytunwyd i gymeryd drosodd y cyfrifoldeb am y biniau hyn o Ebrill 2016 ymlaen. Hefyd eisiau eu hysbysu bod angen bin halen newydd ger Bronwylfa a Trem Eifion am bod y ddwy yma wedi malu.

Cyngor Gwynedd - Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant
Wedi cael llythyr gan yr uchod yn hysbysu y Cyngor bod ail strwythuro’r gwasanaeth cofrestru yn cymeryd lle o’r 5ed o Hydref ag o hyn ymlaen fydd hi ddim ond yn bosib cael apwyntiad yn y swyddfeydd cofrestru yn Nolgellau a Pwllheli rhwng 10.00 y bore a 12.00 y prynhawn a bydd swyddfeydd Bala, Porthmadog a Tywyn yn cau.

Un Llais Cymru
Wedi derbyn llythyr gan yr uchod yn hysbysu yr Aelodau bod cyfarfod o bwyllgor Ardal Meirionnydd yn cael ei gynnal yn Nolgellau ar y 25ain o’r mis hwn. Cytunodd y Cyng. Owen Lloyd Roberts a John Richards fynychu y cyfarfod hwn ar ran y Cyngor.

Cyngor Cymuned Trawsfynydd
Wedi derbyn llythyr gan yr uchod ynglyn ar addewid i ostwng adeiladau pwerdy Trawsfynydd ag yn pryderu bod y gwaith hyn yn cael ei ohirio ag yn gofyn i’r Cyngor anfon llythyr o gefnogaeth i’r gwaith hyn gael ei wneud. Adroddodd y Cyng. John Richards ers dyddiad y llythyr hwn mae y sefyllfa wedi newdi ag felly cytunwyd bod ddim angen anfon llythyr.

Parc Cenedlaethol Eryri
Wedi cael ateb gan yr uchod ynglyn a beiciau modur yn gwneud llanast o amgylch Llyn Tecwyn ag yn datgan mae prin iawn oedd hoel beiciau modur ag ‘roedd y prif hoel teiars ar y llwybr lle gall beiciau modur deithio’n gyfreithlon. Hefyd yn gofyn os oes gan unrhyw Aelod wybodaeth ychwanegol ynglyn ar beiciau modur hyn iddynt gysylltu gyda’r Warden Mr. Ifan Jones. Cytunodd y Cyng. John Richards gyfarfod a Mr. Ifan Jones, ar y safle.

Dwr Cymru
Wedi cael ateb gan yr uchod ynglyn ag argae yn gollwng ger Llyn Tecwyn Uchaf ag yn gofyn a fyddai rhai o’r Aelodau yn barod i gyfarfod rhywbryd ynglyn ar  dwr maen’t wedi ei weld yn gollwng o’r llyn. Cytunodd y Cyng. John Richards gyfarfod a Mr. Karl Ashworth ar y safle.

 


Parc Cenedlaethol Eryri
Wedi cael gwahoddiad gan yr uchod i Aelodau o’r Cyngor fynychu eu cyfarfod blynyddol gyda’r Cynghorau Tref a Chymuned sydd yn cael ei gynnal ar yr 17eg o Dachwedd yn Coed y Brenin am 6.00 o’r gloch. Cytunodd y Cyng. Owen Lloyd Roberts a Gwenda Griffiths fynychu y cyfarfod hwn ar ran y Cyngor.

UNRHYW FATER ARALL
Datganwyd pryder bod y gwaith ar y llwybr ger Bont Briwet byth wedi ei orffen.
Datganwyd bod arwydd wedi ei osod ar lloches bws yn Llandecwyn a cytunwyd cadw golwg ar y mater.
Eisiau datgan wrth rhai pan maen’t yn gwneud ymholiadau am gael gosod plac er cof yn y mynwentydd eu bod ddim yn cael gosod potiau blodau o dan y plac hefyd.

 

COFNODION CYNGOR CYMUNED TALSARNAU A GYNHALIWYD YN Y NEUADD BENTREF, TALSARNAU AM 7.30 O’R GLOCH 16.11.15

Estynodd y Cadeirydd groeso i Mr. Iolo Owen fel rheolwr Canolfan Hamdden Harlech i’r cyfarfod i drafod y gwaith mae yn ei wneud gyda’r ganolfan hon. Cafwyd hanes datblygu y safle ganddo nol yn 1990 a datganodd bod gan Cyngor Gwynedd ddim arian i gadw y ganolfan hon yn agored ag eu bod wedi ei chynnig ei throsglwyddo i’r ysgol. Dywedodd Mr. Owen ei fod wedi cael ei apwyntio fel rheolwr y safle gan Ysgol Ardudwy ag ei fod wedi dechrau gwneud gwaith oedd ei angen ar y safle ag ei bod yn nawr yn agored i’r cyhoedd ers dechrau y mis hwn a bod dipyn o ddefnydd yn cael ei wneud ohoni. Datganodd hefyd ei fod yn estyn gwahoddiad i’r Cadeirydd  neu gynrychiolydd o’r Cyngor i'r noson agoriadol am 7.00 ar y 19ed Dachwedd 2015. Diolchwyd i Mr. Owen am ddod atom a cafwyd trafodaeth o’r  gwahoddiad a chytunodd y Cyng. Ann Jones fynychu y noson hon ar ran y Cyngor. Hefyd cytunwyd yn unfrydol cyfranu £1,000 fel cymorth ariannol tuag at brynnu offer ar gyfer y ganolfan.

Ar ran y Cyngor llongyfarchodd y Cadeirydd y Cyng. Richard Morgan ar ei briodas a dymunodd bod hapusrwydd i’r ddau.
Ar ran y Cyngor cydymdeimlodd y Cadeirydd ar Cyng. John Richards a’r teulu yn ei brofedigaeth o goll ei Fam yn ddiweddar.

DATGAN DIDDORDEB
Nid oedd neb yn datgan buddiant ar unrhyw fater.

COFNODION
Derbyniwyd cofnodion o gyfarfod Medi 21ain fel rhai cywir.

MATERION YN CODI
Cae Chwarae
Adroddwyd bod angen yn nawr cario ymlaen gyda’r gwaith i ddatblygu y safle uchod. Adroddodd y Clerc ei bod wedi derbyn cwynion bod rhai yn taflu ysbwriel gardd i’r safle hwn ag yn gwneud y lle edrych yn fler.  Cytunwyd cadw golwg ar y sefyllfa ag os bydd hyn yn dal i ddigwydd yna byddai y Cyngor yn cymeryd camau pellach ynglyn ar mater.

Hysbysfwrdd yr Ynys
Adroddodd y Cyng. John Richard bod ef ar Cyng. Geraint Williams wedi cael trafodaeth ynglyn ar mater uchod a bod cynlluniau ar y gweill i gael hysbysfwrdd.

Maes parcio ger Capel Soar
Derbyniwyd copiau gan y Cyng. Owen Lloyd Roberts o lythyr a oedd wedi cael ei dderbyn gan Mr. John Davies, 2 Tanymarian, Soar ynghyd a chopi o’r brydles rhwng Ymddiredolwyr Capel Soar ar cyn Gyngor Sir Meirionnydd dyddiedig 5ed o Hydref 1956 yn datgan fod aelodau capel Soar wedi gwerthu'r tir i'r Cyngor gyda'r ddealltwriaeth eu bod yn cael ei ddefnyddio ar y Sul ac ar achlysuron fel angladd neu briodas a bod y tir hwn yn cael ei ddatblygu fel rhan o’r ffordd. Cytunwyd anfon copi o’r llythyr hwn ynghyd a chopi o’r Gytundeb i Gyngor Gwynedd am eu bod wedi gofyn am mwy o wybodaeth ynglyn ar mater yma.

Parcio yn Llandecwyn
Adroddodd y Clerc ei bod wedi derbyn llythyr gan y Cyng. Caerwyn Roberts oedd wedi ei gael gan Mr. Dafydd Wyn Williams o Gyngor Gwynedd ynglyn ar cyfarfod a a oedd wedi ei gynnal ar y 29ain o Hydref gyda hwy ar Cyng. John Richards ag yn datgan bod cyflymder y traffic drwy’r pentref wedi ei drafod ag y byddant yn edrych ar ddod ar cyflymder i lawr o 40m.y.a i 30m.y.a a hefyd ystyried gosod llinellau dwbl gwyn ar y ffordd i geisio rheoli’r goryrru a cherbydau yn goddiweddu ei gilydd drwy’r pentref, bod trafodaeth ynglyn a’r llinellau melyn dwbl sydd ar y gweill yn y pentref a bod Mr. Williams yn datgan ei fod wedi ymholi am hyn ac bod oedi wedi bod yn y Gwasanaeth Cyfreithiol ond gobeithir gosod y llinellau yn fuan. Cafwyd trafodaeth ynglyn a hyn a datganwyd bod y Cyngor wedi gwrthwynebu i’r llinellau melyn hyn eu gosod fel yr oeddynt ar y cynllun am bod prinder o lefydd parcio ar gael ond eu bod yn cefnogi cael llinellau melyn wedi eu gosod yn agos at y groesffordd a chytunodd y Cyng. John Richards edrych i mewn i’r mater yma, trafodwyd y droedffordd gyforchog ar A496 o’r gyffordd yn Llandecwyn tuag at gyfeiriad Maentwrog a cytunwyd edrych i mewn i’r posibiliadau i ymestyn hyn at y mynediad oddeutu 15m lawr y ffordd i alluogi trigolion gerdded o’i tai tuag at ganol y pentref, datganwyd eu bod wedi cytuno monitro’r agen am barcio ger gorsaf rheilffordd Llandecwyn a chadw’r mater ar ffeil ag hefyd ‘roedd Mr. Williams wedi cytuno edrych ar y dropped kerbs ar y mynedfydd rhwng Penrhyndeudraeth a’r arwydd 40m.y.a a gweld os oes posib amlygu’r mannau croesi yn well mewn rhyw ffordd.

CEISIADAU CYNLLUNIO
 Adeiladu garej/storfa ar wahan (cynllun diwygiedig) - Craig y Nos, Llandecwyn (NP5/77/302B)
Cefnogi y cais hwn.

Ceisiadau am gymorth ariannol
Canolfan Hamdden Harlech - £1,000.00

GOHEBIAETH
Cyngor Gwynedd - Adran Priffyrdd
Wedi cael ateb gan yr uchod i faterion a godwyd yng nghyfarfod diwethaf y Cyngor ag yn datgan eu bod yn nodi ein pryderon mewn perthynas a cahnghennau coed sydd yn gwyro dros y ffordd ger Tan Dderwen ag yn cadarnhau bod yr Arolygwr wedi asesu y safle ag o’r farn byddai yn ddoeth cysylltu a’r tirfeddianwr ag yn gofyn am fanylion y perchennog gan y Cyngor.      

Cyngor Gwynedd - Adran Priffyrdd
Wedi derbyn llythyr gan yr uchod yn hysbysu y Cyngor oherwydd nad ydy y gwasanaeth o ddarparu biniau halen yn ddyletswydd statudol ar y Cyngor  byddant yn rhoi y cyfrifoldeb amdanynt drosodd i’r Cynghorau Cymuned o’r 1af o Ebrill 2016 a bydd y gost o lenwi bin halen yn ystod y gaeaf yn £156.00 a bydd y gost o ddarparu bin halen newydd wedi ei osod a’i gyflenwi a halen oddeutu £281.00 ag felly bydd yn rhaid i’r Cyngor Cymuned rhoi y gost hyn ar eu precept blynyddol. Mae Cyngor Gwynedd eisiau gwybod beth yw bwriad y Cyngor Cymuned o ran y ddarpariaeth. Penderfynwyd bod angen cadw y biniau hyn i gyd ag felly cytunwyd i gymeryd drosodd y cyfrifoldeb am y biniau hyn o Ebrill 2016 ymlaen. Hefyd eisiau eu hysbysu bod angen bin halen newydd ger Bronwylfa a Trem Eifion am bod y ddwy yma wedi malu.

Cyngor Gwynedd - Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant
Wedi cael llythyr gan yr uchod yn hysbysu y Cyngor bod ail strwythuro’r gwasanaeth cofrestru yn cymeryd lle o’r 5ed o Hydref ag o hyn ymlaen fydd hi ddim ond yn bosib cael apwyntiad yn y swyddfeydd cofrestru yn Nolgellau a Pwllheli rhwng 10.00 y bore a 12.00 y prynhawn a bydd swyddfeydd Bala, Porthmadog a Tywyn yn cau.

Un Llais Cymru
Wedi derbyn llythyr gan yr uchod yn hysbysu yr Aelodau bod cyfarfod o bwyllgor Ardal Meirionnydd yn cael ei gynnal yn Nolgellau ar y 25ain o’r mis hwn. Cytunodd y Cyng. Owen Lloyd Roberts a John Richards fynychu y cyfarfod hwn ar ran y Cyngor.

Cyngor Cymuned Trawsfynydd
Wedi derbyn llythyr gan yr uchod ynglyn ar addewid i ostwng adeiladau pwerdy Trawsfynydd ag yn pryderu bod y gwaith hyn yn cael ei ohirio ag yn gofyn i’r Cyngor anfon llythyr o gefnogaeth i’r gwaith hyn gael ei wneud. Adroddodd y Cyng. John Richards ers dyddiad y llythyr hwn mae y sefyllfa wedi newdi ag felly cytunwyd bod ddim angen anfon llythyr.

Parc Cenedlaethol Eryri
Wedi cael ateb gan yr uchod ynglyn a beiciau modur yn gwneud llanast o amgylch Llyn Tecwyn ag yn datgan mae prin iawn oedd hoel beiciau modur ag ‘roedd y prif hoel teiars ar y llwybr lle gall beiciau modur deithio’n gyfreithlon. Hefyd yn gofyn os oes gan unrhyw Aelod wybodaeth ychwanegol ynglyn ar beiciau modur hyn iddynt gysylltu gyda’r Warden Mr. Ifan Jones. Cytunodd y Cyng. John Richards gyfarfod a Mr. Ifan Jones, ar y safle.

Dwr Cymru
Wedi cael ateb gan yr uchod ynglyn ag argae yn gollwng ger Llyn Tecwyn Uchaf ag yn gofyn a fyddai rhai o’r Aelodau yn barod i gyfarfod rhywbryd ynglyn ar  dwr maen’t wedi ei weld yn gollwng o’r llyn. Cytunodd y Cyng. John Richards gyfarfod a Mr. Karl Ashworth ar y safle.

 


Parc Cenedlaethol Eryri
Wedi cael gwahoddiad gan yr uchod i Aelodau o’r Cyngor fynychu eu cyfarfod blynyddol gyda’r Cynghorau Tref a Chymuned sydd yn cael ei gynnal ar yr 17eg o Dachwedd yn Coed y Brenin am 6.00 o’r gloch. Cytunodd y Cyng. Owen Lloyd Roberts a Gwenda Griffiths fynychu y cyfarfod hwn ar ran y Cyngor.

UNRHYW FATER ARALL
Datganwyd pryder bod y gwaith ar y llwybr ger Bont Briwet byth wedi ei orffen.
Datganwyd bod arwydd wedi ei osod ar lloches bws yn Llandecwyn a cytunwyd cadw golwg ar y mater.
Eisiau datgan wrth rhai pan maen’t yn gwneud ymholiadau am gael gosod plac er cof yn y mynwentydd eu bod ddim yn cael gosod potiau blodau o dan y plac hefyd.