Mis Medi 2015

COFNODION CYNGOR CYMUNED TALSARNAU A GYNHALIWYD YN Y NEUADD BENTREF, TALSARNAU AM 7.30 O’R GLOCH 21.09.15

 

DATGAN DIDDORDEB

Datganodd y Cyng. Dewi Tudur Lewis ddiddordeb yng nghais cynllunio Llwyn Dafydd, Soar ac fe arwyddwyd Dogfen Datgan Buddiant Personnol ganddo.

COFNODION

Derbyniwyd cofnodion o gyfarfod Gorffennaf 13eg fel rhai cywir.

MATERION YN CODI

Cae Chwarae

Adroddwyd bod y gwaith o ddatblygu yr uchod mewn llaw.

CEISIADAU CYNLLUNIO

Newid defnydd hen neuadd ysgol i ddarparu llety byw ychwanegol i’r ty presennol a newid defnydd rhan cefn hen neuadd ysgol i weithdy - Hen Neuadd Ysgol, Talsarnau (NP5/77/158D)

Cefnogi y cais hwn.

 

Adeiladu 3 ffenestr dormer - Llwyn Dafydd, Soar, Talsarnau (NP5/77/T69C)

Cefnogi y cais hwn.

Adeiladu estyniad unllawr ac ehangu’r teras - Erw Beudy, Llandecwyn,Talsarnau (NP5/77/27K)

Cefnogi y cais hwn.

 

Defnydd o’r tir ar gyfer storio hyd at 40 o garafannau teithiol dros y gaeaf - Maes Carafannau Barcdy, Cae Bran, Talsarnau (NP5/77/4K)

Cefnogi y cais hwn.

 

Cais am Dystysgrif Defnydd Cyfreithlon (Defnydd neu ddatblygiad presennol) ar gyfer defnyddio stabl fel llety preswyl a gosod carafan ar gyfer defnydd preswyl mewn cysylltiad a defnydd o’r stabl - Lizzie’s Barn, Llandecwyn,Talsarnau (NP5/77/115F)

Angen gwybodaeth bersonnol gan yr Aelodau ynglyn ar cais uchod o ddefnydd y tir yma yn ystod y deng mlynedd diwethaf os ydynt yn gwybod.

Ceisiadau am gymorth ariannol

Pwyllgor Apel Cylch Ardudwy Siore Frenhinol Cymru - Meirionnydd 2016 - £200.00

Hamdden Harlech - cytunwyd estyn gwahoddiad i Mr. Iolo Owen i gyfarfod nesa y Cyngor i drafod datblygiad y ganolfan cyn gwneud penderfyniad ar y swm o gymorth ariannol.

GOHEBIAETH

Cyngor Gwynedd - Adran Priffyrdd

Wedi cael ateb gan yr uchod ynglyn ar tir ger Capel Soar ag yn datgan bod ddim tystiolaeth yn Gaernarfon mae Cyngor Gwynedd sydd yn berchen ar y tir ger Capel Soar ag yn gofyn am fwy o wybodaeth. Hefyd yn datgan bod yr Arolygwr wedi asesu y wal gyferbyn ac ystad Maes Gwndwn a bod y wal hon yn gyfrifoldeb y tirfeddiannwr i’w gynnal. Cytunwyd rhoi y mater o berchnogaeth y tir ger Capel Soar ar agenda y cyfarfod nesa.

Cyngor Gwynedd - Adran Priffyrdd

Wedi cael ateb gan yr uchod ynglyn a gosod arwydd 20m.y.a ger ysgol gynradd Talsarnau ag yn datgan eu bod yn gwneud asesiad o’r safle i weld os yw yn addas am barth o’r fath.

Parc Cenedlaethol Eryri

Wedi cael Rhybudd gan yr uchod eu bod wedi derbyn cais gan Cyngor Eglwys Llanfihangel y Traethau i godi adeilad at y pwrpas o ddefnydd toiled.

 

 

 

Un Llais Cymru

Wedi derbyn llythyr gan yr uchod yn hysbysu yr Aelodau bod cyfarfod o bwyllgor Ardal Meirionnydd yn cael ei gynnal yn Nolgellau ar y 23ain o’r mis hwn. Cytunodd y Cadeirydd ar Cyng. Dylan Hughes fynychu y cyfarfod yma ar ran y Cyngor. Cytunodd y Cyng. John Richards a Owen Lloyd Roberts fynychu y cyfarfod uchod os oeddynt yn rhydd.

 

Eisteddfod Ardudwy

Wedi derbyn gwahoddiad gan yr uchod i un Aelod o’r Cyngor fynychu yr eisteddfod ar y 10ed o Hydref. Yn anffodus nid oedd neb yn gallu mynychu yr uchod. Cytunwyd bod y Cyng. Gwenda Griffiths yn cynrychioli’r Cyngor. Hefyd cafwyd wahoddiad i’r Cadeirydd fynychu yr eisteddfod.

UNRHYW FATER ARALL

Cafwyd wybod gan y Cyng. Ann Jones ei bod wedi glanhau y lloches bws a diolchwyd iddi am wneud y gwaith hwn. Cytunwyd bod pawb yn cadw golwg ar sefyllfa y lloches bws ac yn ei lanhau fel bo’r angen.

Angen annog pawb i ddefnyddio y gwasanaeth bws newydd sydd yn dod bob 2 awr trwy’r pentref o gyfeiriad Bermo ag yn mynd i Borthmadog neu fyddai y gwasaneth yn dod i ben oherwydd diffyg defnydd am na ddim ond arbrawf yw y gwasanaeth hwn ar hyn o bryd.

Datganwyd pryder bod argae Llyn Tecwyn yn dal i ollwng a gofynnwyd i’r Clerc gysylltu gyda Cyfoeth Naturiol Cymru unwaith yn rhagor.

Datganwyd pryder bod beiciau modur yn dal i fynd o amgylch Llyn Tecwyn a gofynnwyd i’r Clerc gysylltu gyda’r Parc Cenedlaethol unwaith yn rhagor yn gofyn am arwyddion i’w gosod ar y safle yn datgan bod beiciau modur wedi cael eu gwahardd.

Datganwyd bod y broblem o barcio ger gorsaf Llandecwyn byth wedi cael ei ddatrys. Cytunwyd i roi y mater ar agenda y cyfarfod nesa.

Datganwyd pryder bod cerddwyr yn parcio yn bob man yn Llandecwyn.

Angen arwydd 30m.y.a yn Llandecwyn a palmant ger Trem y Garth. Cytunodd y Cyng. Caerwyn Roberts ddelio gyda’r mater yma.

Datganwyd pryder bod beicwyr ddim yn defnyddio y llwybr beic newydd sydd ar Bont Briwet.

Datganwyd pryder bod ddim defnydd yn cael ei wneud o’r garejis gwag sydd ar ystad dai Cilfor a bod o leia 3 yn wag ers tro. Gofynnwyd i’r Clerc gysylltu gyda Cartrefi Cymunedol Gwynedd ynglyn a hyn.

Datganwyd pryder bod canhengau coed yn gwyro dros y ffordd ger Tan Dderwen a gofynnwyd i’r Clerc gysylltu gyda Adran y Priffyrdd ynglyn a hyn.

Datganwyd pryder bod ddim modd mynd at y glas traeth o’r llwybr cyhoeddus ar ben y clawdd llanw a gofynnwyd i’r Clerc gysylltu gyda Liz Haynes ynglyn a hyn.

Eisiau ysgrifennu at berchnogion “Pike Cottage” yn gofyn yn garedig iddynt newid enw y ty yn nol i Noddfa.