Mis Gorffennaf 2015

COFNODION CYNGOR CYMUNED TALSARNAU A GYNHALIWYD YN Y NEUADD BENTREF, TALSARNAU AM 7.30 O’R GLOCH 13.07.15Yn absenoldeb y Cadeirydd cymerwyd y Gadair gan yr Is-Gadeirydd.DATGAN DIDDORDEB
Datganodd y Cyng. Caerwyn Roberts ddiddordeb yng nghais cynllunio Ysgol Gynradd Talsarnau ac fe arwyddwyd Dogfen Datgan Buddiant Personnol ganddo.
Datganodd y Cyng. Owen Lloyd Roberts ddiddordeb yng nghais cynllunio Ysgol Gynradd Talsarnau ac fe arwyddwyd Dogfen Datgan Buddiant Personnol ganddo.COFNODION
Derbyniwyd cofnodion o gyfarfod Mai 20ed fel rhai cywir. MATERION YN CODI
Cae Chwarae
Adroddwyd bod Mr. Huw Owen wedi gorffen y gwaith o osod y peipiau a cario pridd o’r safle uchod a bod y safle yn edrych yn daclus iawn.  Adroddwyd ymhellach bod cwmni Hochtief yn mynd i roi cerrig man ar y safle a cytunwyd bod angen cynnal cyfarfod gyda is-bwyllgor y cae chwarae cyn gynted a phosib i farcio y safle ar gyfer y cerrig man hyn a chytunodd y Cyng. Geraint Williams ddelio gyda’r mater.Grwp Cyswllt Bont Briwet
Adroddwyd bod y bont uchod wedi agor heddiw. Datganwyd pryder bod ddim maes parcio yn mynd i gael ei wneud ger holt Llandecwyn na cylchfan ar y groesffordd ger Llandecwyn.Cyfarfod Mynwentydd - 15.6.15
 Adroddwyd bod rhai wedi bod yn y cyfarfod uchod ac adroddodd y Clerc ei bod wedi cael adroddiad gan y Cyng. Ann Jones o beth oedd angen sylw ac adroddwyd fel a ganlyn - bod bedd Joseph Evans Glan yr Afon Talsarnau 1884 angen sylw am bod y garreg wedi sigo a pigau ar y gwaith metal yn beryg a cytunwyd gofyn i’r Cyng. John Richards ddelio gyda’r mater yma. Cytunwyd bod angen trafod y sied am bod y to yn frau ag yn beryg ag hefyd edrych a oes angen cau y drws I fyny a chytunodd y Cyng. Geraint Williams ddelio gyda’r mater yma. Cytunwyd bod angen rhoi ffens tu fewn i’r wal gerrig ag eisiau gofyn i Mr. Harri Pugh wneud y gwaith. Cafwyd wybod bod lechi yn rhudd ar y to ag eisiau gofyn i’r Cyng. John Richards adael i’r eglwys wybod am hyn. Eisiau gofyn i Mr. Martin Kerr ydi y tir sydd yn yr ochor ag yn gwynebu y Wyddfa yn addas  i gladdu llwch. Yn mynwent eglwyd Llanfihangel y Traethau ‘roedd angen torri spikes ar bedd John Evans Fuchaswen  a bedd William Hughes Glan y wern 1919 a cytunwyd gofyn i’r Cyng. John Richards wneud y gwaith hwn. Eisiau gofyn i Mr. Meirion Griffith edrych ar y giat yn Gardd y Rhiw am ei bod angen sylw ag hefyd tacluso tu ol i’r Gofeb.CEISIADAU CYNLLUNIO
Amnewid ffenestri - Ysgol Gynradd Talsarnau, Talsarnau (NP5/77/314)
Cefnogi y cais hwn.Ceisiadau am gymorth ariannol
Pwyllgor Apel Cylch Ardudwy Siore Frenhinol Cymru - Meirionnydd 2016 - ei ohirio tan mis Medi pan fydd mwy o Aelodau yn bresennol.GOHEBIAETH
Cyngor Gwynedd - Adran Rheoleiddio
Wedi cael llythyr gan yr uchod ynglyn a cyflwyno a diddymu Cyfyngiadau Parcio mewn mannau yn y dref ag yn datgan bod gan y Cyngor 28 diwrnod i roi sylwadau i hyn. Cytunwyd gwrthwynebu yn gryf y llinellau melyn hyn oherwydd bod diffyg parcio yn bodoli yn y lleoliad yma yn barod. Hefyd datgan os byddai y llinellau melyn arfaethedig yma yn cael eu gosod byddai hyn yn creu mwy o drafferth i drigolion ystad dai Cilfor oherwydd byddai ddim lle arall iddynt fynd i barcio eu ceir arwahan ar hyd ochor y ffordd fawr.Cyngor Gwynedd - Oedolion, Iechyd a Llesiant
Wedi cael llythyr gan yr uchod yn hysbysu’r Cyngor bod ail strwythuro’r gwasanaeth cofrestru yn Meirionnydd a Dwyfor yn mynd i gymeryd lle ag yn dod i rym ar y 1af o Hydref 2015. Bydd hyn yn golygu o dan y drefn newydd bydd oriau agor swyddfeydd cofrestru Dolgellau a Pwllheli yn agor rhwng 10.00 a 12.00 bob dydd a ni fydd y swyddfeydd yn agored yn y prynhawn. Eisteddfod Ardudwy
Wedi derbyn llythyr o ddiolch gan y mudiad uchod am y cyfraniad ariannol a gawsant gan y Cyngor yn ddiweddar.Parc Cenedlaethol Eryri
Wedi cael llythyr gan yr uchod ynghyd a chopi o ddyddiadau cyfarfodydd yr Awdurdod er gwybodaeth i’r Cyngor.Mr a Mrs Eastbrook Macleod
Wedi cael ateb gan yr uchod ynglyn ar llythyr a anfonwyd atynt ynglyn a enw Yr Hen Farcdy wedi cael ei newid i’r “The Old Tannery” ag yn datgan eu bod ddim wedi newid yr enw Yr Hen Farcdy yw dal eu cyfeiriad ac yn cael ei ddefnyddio ar gyfer gohebiaeth personnol a preifat a gafodd yr enw saesneg ei ddefnyddio am ei fod yn haws i’r ymwelwyr a oedd yn aros yna i gael gwely a brecwast. Hefyd yn datgan eu bod yn nawr wedi tynnu yr enw saesneg i lawr ag y byddant yn newid eu gwefan ag unrhwy ohebiaeth arall i’r Yr Hen Farcdy. Cytunwyd anfon llythyr o ddiolch iddynt am wneud hyn mor fuan.UNRHYW FATER ARALL
Datganwyd pryder bod ceir yn dal i barcio ar ochor y ffordd gyferbyn ag Isfryn.
Adroddwyd bod gwybodaeth wedi dod i law bod y darn ffordd ger Capel Soar yn perthyn i Gyngor Gwynedd a nid y Capel fel a oedd wedi cael ei ddweud yn y gorffennol.
Cafwyd wybod bod cyfarfod o Gwyl Rhif 6 yn cael ei gynnal yng Nghastell Deudraeth am 6.30 o’r gloch ar y 23ain o’r mis i drigolion Penrhyndeudraeth a Talsarnau.
Eisiau gofyn am arwydd 20 m.y.a ger yr ysgol.
Eisiau tynnu sylw yr Adran Priffyrdd bod wal angen sylw gyferbyn ag ystad Maes Gwndwn yn Soar.
Wedi cael e-bost ynghyd a lluniau gan y Cyng. Ann Jones yn tynnu sylw bod angen gwneud rhywbeth i’r palmant ger yr ysgol gynradd am bod dwr yn sefyll arno a cytynwyd ei anfon ymlaen i’r ysgol yn gofyn iddynt ddelio gyda’r mater.