Mai 2015

COFNODION CYNGOR CYMUNED TALSARNAU A GYNHALIWYD YN Y NEUADD BENTREF, TALSARNAU AM 7.30 O’R GLOCH 18.05.15

Estynwyd cydymdeimlad y Cyngor ar Cyng. Margaret Roberts yn ei phrofedigaeth o golli ei mam yng nghyfraith.

DATGAN DIDDORDEB
Datganodd y Cyngor i gyd ddiddordeb yng nghais cynllunio Tir ger Ffordd yr Orsaf, Talsarnau ac fe arwyddwyd Dogfen Datgan Buddiant Personnol gan y Cadeirydd ar ran y Cyngor a ni drafodwyd y cais cynllunio dan sylw.

COFNODION
Derbyniwyd cofnodion o gyfarfod Mawrth 16eg fel rhai cywir.

MATERION YN CODI
Ethol Swyddogion am y flwyddyn 2015/16:
Cadeirydd:- Cyng. Dewi Tudur Lewis
 Is-Gadeirydd:- Cyng. Margaret Roberts

Ar ran y Cyngor diolchodd y Cadeirydd i’r cyn Gadeirydd am ei waith diflino i’r Cyngor ar hyd y flwyddyn ag hefyd diolchodd i’w gyd Gynghorwyr am y fraint o gael ei ethol yn Gadeirydd am y flwyddyn i ddod.

Cae Chwarae
Adroddwyd bod cwmni Hochtief wedi cychwyn ar y gwaith yn y cae chwarae heddiw ag y byddant yna am oddeutu tair wythnos. Er mwyn symund y cynllun ymlaen cytunwyd bod angen cyfarfod gyda’r is-bwyllgor cae chwarae cyn gynted a phosib a cytunodd y Cyng. John Richards gysylltu gyda hwy. Hefyd cytunodd y Cyng. Caerwyn Roberts a Geraint Williams gyfarfod ac aelodau yr is-bwyllgor hwn.

Seddi Cyhoeddus
Adroddodd y Cyng. Geraint Williams ei fod wedi bod o amgylch y seddi cyhoeddus ag eu bod mewn cyflwr reit dda arwahan i un ger yr Hen Ysgol, Llandecwyn a cytunwyd gosod un newydd ar y safle hyn. Penderfynwyd gofyn i Mr. Meirion Griffith strimio o amgylch y seddi ger Llechollwyn ag yr Hen Ysgol, Llandecwyn.

CEISIADAU CYNLLUNIO
Gosodiad diwygiedig i fwriad wedi ei ganiatau yn flaenorol (cais NP5/77/308 wedi ei ganiatau 2.3.15) ar gyfer mynedfa cerbydau, maes parcio a maes chwarae - Tir ger Ffordd yr Orsaf, Talsarnau (NP5/77/3-8A)
Oherwydd mae y Cyngor oedd yn rhoid y cais uchod i mewn datganodd yr Aelodau ddiddordeb yn y cais ac fe arwyddwyd ffurflen datgan diddordeb ar eu rhan gan y Cadeirydd ag nid oedd posbi rhoi sylwadau ar y cais.

Ceisiadau am gymorth ariannol
Dizzie Dancers - £150.00

Fe ranodd y Trysorydd gopiau o gyfrifon y Cyngor yn diweddu 31ain o Fawrth 2015 i bob Aelod a oedd yn bresennol. Fe aethpwyd drwy’r cyfrifon yn ofalus ag fe gymeradwyddwyd y cyfrifon yn unfrydol gan yr Aelodau. Fe arwyddwyd y llyfr cyfrifon gan y Cadeirydd ar Clerc.

Adroddodd y Trysorydd bod y cwmni insiwrant Aon Ltd yn cynnig i’r Cyngor arbed 5% yn taliad yr insiwrant wrth ymrwymo i gytundeb tair blynedd o hyd. Cytunwyd i hyn ag felly bydd y Cyngor yn talu £696.75 yn lle £732.51 i’r cwmni insiwrant.

GOHEBIAETH
Un Llais Cymru
Wedi cael e-bost gan yr uchod yn hysbysu y Cyngor bod hyd at 70% o grant ar gael gan Lywodraeth Cymru i atgyweirio a diogelu cofebion rhyfel cymunedol  fel rhan o weithgareddau cofio’r Rhyfel Byd Cyntaf.

Cyngor Gwynedd - Adran Rheoleiddo
Adroddodd y Clerc ei bod wedi anfon at yr uchod yn gofyn am gopi o’r prisiau y maen’t yn ei godi am gladdedigaethau yn eu mynwentydd er mwyn i’r Cyngor hwn gael rhyw ganllawiau i’w dilyn yn nawr bod y cynllun diffyg claddu gyda Cyngor Gwynedd wedi dod i ben. Adroddodd y Clerc ymhellach bod y Cyngor hwn wedi gwneud elw ariannol o £511.00 gyda’r fynwent yn ystod y flwyddyn ariannol diwethaf. Ar ol trafodaeth cytunwyd i godi y prisiau newydd o hyn ymlaen ag hefyd cytunwyd i beidio a chodi am yr hawl i ail osod carreg fedd o hyn ymlaen

Cyngor Gwynedd - Gwasanaeth Cyfreithiol
Wedi cael llythyr gan yr uchod ynglyn a cyfyngiad cyflymder yn Llandecwyn.

Cyngor Gwynedd - Cefnogaeth Gorfforaethol
Wedi cael llythyr gan yr uchod yn gwahodd Aelodau o’r Cyngor i Rhan 2 Ymarferiad Ymgysylltu Her Gwynedd a fydd yn cael ei gynnal yn Nolgellau ar yr 8ed o Fehefin neu yn Mhorthmadog ar yr 8ed o Orffennaf ac yn cychwyn am 6.00 o’r gloch. Cytunwyd bod neb yn mynd ac adroddodd y Cyng. Owen Lloyd Roberts ei fod ef wedi mynychu cyfarfod blynyddol Un Llais Cymru ar ran y Cyngor ar siaradwr gwadd oedd Mr. Dilwyn Williams, Prif Weithredwr, Cyngor Gwynedd yn trafod y torriadau oedd i ddod.

Mr. M. Beeson
Wedi cael llythyr gan yr uchod yn gofyn am ganiatad i osod plac yn mynwent Llanfihangel y Treathau er cof am ei wraig. Pendefynwyd rhoi caniatad.
                        
Mrs C. Hemsley
Wedi cael llythyr gan yr uchod yn gofyn a oes posib gosod hysbysfwrdd rhywle yn yr Ynys. Cytunwyd bod angen hysbysfwrdd yn yr Ynys a cytunodd y Cyng. Geraint Williams a John Richards edrych i mewn i ddod o hyd i le addas i’w osod.

Ysgol Ardudwy
Wedi derbyn llythyr gan yr uchod yn gofyn a fyddai yn bosib i rhai o ddisgyblion blwyddyn 9 gwneud gwaith yn y gymuned ar y 6ed a 7ed o Orffennaf. Cytunwyd gofyn iddynt wneud gwaith o beintio y seddi cyhoeddus yn yr ardal a chytunodd y Cyng. Geraint Williams fod yn bwynt cyswllt a dangos iddynt pa seddi oedd angen eu peintio.

UNRHYW FATER ARALL
Datganwyd pryder bod rhai gyrrwyr yn mynd drwy’r confoi a chytunodd y Cyng. Caerwyn Roberts ddelio gyda’r mater yma.
Datganwyd pryder bod ddim bws na tren yn mynd drwy’r pentref ddigon aml a cytunwyd aros i weld beth fyddai y sefyllfa ar ol i Bont Briwet ail agor.
Datganwyd pryder ynglyn ar sefyllfa traffic ar sgwar Penrhyndeudraeth.
Datganwyd pryder bod  rhif 1 Barcdy a oedd yn cael ei alw Yr Hen Farcdy wedi cael newid ei enw i The Old Tannery gan y perchnogion newydd. Cytunwyd yn unfrydol anfon llythyr atynt yn gofyn yn garedig iddynt ystyried newid yr enw yn nol i’r enw gwreiddiol.
Cytunwyd bod angen arwyddion rhybudd cyflymder cyn cyrraedd y 40m.y.a yn Llandecwyn a cytunwyd edrych i mewn i hyn pan fydd y bont wedi ail agor.
Datganwyd pryder bod rhai coed yn edrych yn beryg ar ochor y ffordd o Landecwyn i Faentwrog.
Adroddodd y Cyng. Dewi Tudur Lewis bod ef ar Cyng. John Richards wedi bod mewn cyfarfod dynodiad awyr tywyll Eryri.
Cytunwyd anfon llythyr at Liz Saville Roberts A.S., yn ei llongyfarch ar gael ei ethol y ddynes gyntaf yn Aelod Seneddol dros Meirionnydd a datgan bod y Cyngor yn edrych ymlaen i gyd weithio gyda hi.